Hãy tìm lãnh sự quán của bạn

Hoạt động sản xuất thương mại

"Tôi đã bị đe dọa hoặc bị trả đũa"

Bạn có quyền được bảo vệ chống lại hành vi trả đũa bất kể tình trạng nhập cư.

Để biết thêm thông tin về qui định liên quan đến trả đũa, bạn cũng có thể truy cập worker.gov/retaliation-rights.

Người sử dụng lao động không được trả đũa người lao động vì đã thực hiện các quyền của họ, nộp đơn khiếu nại hoặc hợp tác điều tra. Các chương trình H-2A và H-2B cũng như Đạo luật Bảo vệ Người lao động Nông nghiệp Theo mùa và Người nhập cư (MSPA) bao gồm các biện pháp bảo vệ cụ thể chống lại hành vi trả đũa người lao động.

Bạn có thể truy cập trang Đạo luật về Tiêu chuẩn Lao động Công bằng để biết thêm thông tin.

Luật lao động liên bang nhằm bảo vệ sự an toàn, sức khỏe và tiền lương của người lao động cũng như ngăn chặn người sử dụng lao động phân biệt đối xử với người lao động. Bạn có quyền được bảo vệ chống lại hành vi trả đũa bất kể tình trạng nhập cư. Nhiều luật liên bang, bao gồm cả luật áp dụng cho các chương trình thị thực H-2A và H-2B và MSPA, bảo vệ người lao động khỏi bị trả đũa; người sử dụng lao động không được chấm dứt công việc của bạn hoặc thực hiện hành động bất lợi khác đối với bạn vì bạn đã thực hiện các quyền của mình.

Sa thải người lao động vì nêu lên mối lo ngại về sự an toàn là bất hợp pháp. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại về điều kiện làm việc của mình với Bộ Lao động và thông tin của bạn sẽ được giữ bí mật. Trong một số trường hợp, tình trạng nhập cư có thể hạn chế các biện pháp khắc phục bạn có thể nhận được nếu người sử dụng lao động trả đũa bạn một cách bất hợp pháp.

Các biện pháp bảo vệ chống trả đũa bảo vệ các quyền cơ bản dành cho người lao động ở Hoa Kỳ. Như đã nêu ở trên, bạn có quyền được bảo vệ khỏi hành vi trả đũa, bao gồm trả đũa dựa trên tình trạng nhập cư hoặc trả đũa liên quan đến việc thực thi luật nhập cư. Những biện pháp bảo vệ này đảm bảo rằng người lao động có thể khiếu nại với chính phủ, tham gia điều tra lao động, hoặc đặt câu hỏi với chủ lao động về hành vi vi phạm pháp luật mà không sợ rằng họ sẽ bị sa thải hoặc phải chịu các hành động bất lợi khác.

Ngoài các hành động pháp lý mà các cơ quan thực thi lao động có thể thực hiện để ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi trả đũa của chủ lao động, các cơ quan thực thi lao động, bao gồm các cơ quan thực thi của Bộ Lao động (chẳng hạn như OSHA và WHD), Ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB), Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) và một số cơ quan lao động khác cũng có thể bảo vệ những người lao động đã báo cáo hành vi vi phạm tại nơi làm việc hoặc lo ngại khi tham gia vào các cuộc điều tra tại nơi làm việc. Nếu gặp phải những vấn đề này tại nơi làm việc, người lao động có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Lao động và các cơ quan thực thi lao động khác để yêu cầu các biện pháp bảo vệ nhập cư theo quyết định, chẳng hạn như hoãn trục xuất. Ngoài ra, người lao động là nạn nhân của một số hành vi phạm tội tại nơi làm việc có thể đủ điều kiện để được cấp chứng nhận thị thực U hoặc T.  Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Bộ Lao động về việc yêu cầu thư hỗ trợ hoãn trục xuất hoặc các biện pháp bảo vệ nhập cư theo quyết định khác, trang web của DHS về hỗ trợ thực thi luật lao động và việc làm, trang web của NLRB về Quyền của người lao động nhập cư, trang web của OSHA về chứng nhận thị thực U và T hoặc trang web của WHD về chứng nhận thị thực U và T.

Người lao động nhập cư làm việc tại Hoa Kỳ thông qua chương trình thị thực tạm thời luôn có quyền báo cáo các vi phạm cho chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, người lao động nhập cư theo các chương trình thị thực tạm thời và các chương trình khác cũng có thể kiện người sử dụng lao động của họ theo luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang. Người lao động nên cân nhắc việc tham khảo ý kiến của người biện hộ hoặc luật sư cho người lao động để tìm hiểu thêm về quyền khởi kiện của họ đối với các hành vi bị nghi ngờ vi phạm khác nhau.

Có hai loại thị thực đặc biệt có thể cung cấp tình trạng nhập cư tạm thời nếu bạn là nạn nhân của một số tội phạm nhất định. Bạn có thể đủ điều kiện xin thị thực U nếu bạn bị lạm dụng thể chất hoặc tinh thần vì hoạt động tội phạm và có thể cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc quan chức chính phủ đang điều tra tội phạm. Bạn có thể đủ điều kiện xin thị thực T nếu bạn là nạn nhân của nạn buôn người và sẵn sàng giúp cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm buôn người. Bạn nên cân nhắc tham khảo ý kiến của người biện hộ hoặc luật sư cho người lao động để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện theo các chương trình thị thực này hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của OSHA về chứng nhận thị thực U và T hoặc trang web của WHD về chứng nhận thị thực U và T.