Jwenn konsila w la

Operasyon pwodui komèsyal yo

"Mwen te resevwa menas oswa yo te fè reprezay sou mwen"

Ou gen dwa pwoteksyon kont reprezay kèlkseswa estati imigrasyon w.

Pou plis enfòmasyon konsènan reprezay, ou ka ale tou sou worker.gov/retaliation-rights.

Yon konpayi pa ka fè reprezay kont yon travayè paske l ap jwi dwa l, li depoze yon plent oswa li kolabore nan yon ankèt. Pwogram H-2A ak H-2B yo ak Lwa pou Pwoteksyon Migran ak Travayè Agrikòl Sezonye a (MSPA) gen pwoteksyon presi kont reprezay pou travayè.

Ou ka ale sou paj Lwa sou Salè ak Prensip nan Travay ki Jis la pou plis enfòmasyon.

Lwa travay federal yo la pou yo pwoteje sekirite, sante, ak pèman travayè epi anpeche konpayi yo fè diskriminasyon kont travayè yo. Ou gen dwa pwoteksyon kont reprezay kèlkseswa estati imigrasyon w. Gen anpil lwa federal, sa gen ladan l sa ki aplikab pou pwogram viza H-2A ak H-2B ak MSPA yo, pwoteje travayè yo kont reprezay' konpayi w ap travay la pa ka revoke w oswa pran sanksyon kont ou paske w ap jwi dwa a.

Pwoteksyon w genyen kont reprezay dekri nan piblikasyon DOL yo ann amoni ak chak domèn nan lwa a:

Revoke travayè paske yo mansyone enkyetid yo genyen nan kesyon sekirite se yon bagay ki ilegal. Ou ka depoze yon plent konsènan kondisyon travay ou nan Ministè Travay, e enfòmasyon w ap rete konfidansyèl. Gen kèk sitiyasyon kote estati imigrasyon ka fè gen limit nan solisyon w ap ka jwenn si konpayi w ap travay la fè reprezay ki ilegal kont ou.

Pwoteksyon kont reprezay konsève dwa debaz yo bay travayè Ozetazini yo. Jan sa mansyone pi wo a, ou gen dwa pwoteksyon kont reprezay daprè kondisyon nan domèn imigrasyon oswa reprezay ki enplike aplikasyon lwa imigrasyon. Pwoteksyon sa yo pèmèt travayè yo ka fè plent nan gouvènman, patisipe nan ankèt travay, oswa poze konpayi y ap travay la kesyon konsènan vyolasyon lwa a san yo pa pè pou yo pa revoke yo oswa pou yo pa pran lòt sanksyon ki di poutèt sa.

Met sou aksyon legal ajans aplikasyon lwa travay yo ka pran pou anpeche oswa sispann reprezay, ajans aplikasyon lwa travay yo, sa gen ladan l ajans DOL pou aplikasyon dwa travay (tankou OSHA ak WHD), NLRB, EEOC, ak kèk lòt ajans travay ka ede nan pwoteksyon travayè ki rapòte vyolasyon nan travay oswa ki pè patisipe nan ankèt k ap fèt nan travay la. Travayè ki gen pwoblèm sa yo nan travay yo ka chèche sipò nan men DOL ak lòt ajans aplikasyon dwa travay pou yo mande pwoteksyon y ap deside bay nan kesyon imigrasyon tankou ranvwaye aksyon. Met sou sa, travayè ki ka sibi kèk krim ki fèt nan travay yo ka kalifye pou yon sètifikasyon viza U oswa T.  Pou plis enfòmasyon, ale sou paj entènèt DOL la pou mande yon deklarasyon sipò pou aksyon ki ranvwaye oswa lòt pwoteksyon pou imigrasyon yo deside bay, paj entènèt DHS sou sipò pou aplike lwa travay, paj entènèt NLRB sou Dwa Travayè Imigran, paj entènèt OSHA sou sètifikasyon pou viza U ak T, oswa paj entènèt WHD a sou sètifikasyon viza U ak T.

Travayè migran ki travay Etazini grasa yon pwogram viza tanporè gen dwa pou yo rapòte vyolasyon bay gouvènman Ameriken an. Epitou, travayè migran ki nan pwogram viza tanporè ak plis ka pousuiv konpayi l ap travay la lajistis ann amoni ak lwa lokal, eta, oswa federal la. Travayè yo ta dwe gade posibilite pou yo wè ak yon defansè oswa avoka pou yo konn plis sou dwa yo genyen pou yo rele moun lajistis pou vyolasyon yo panse ki fèt.

Gen de kalite viza espesyal ki ka bay w estati imigrasyon tanporè si w viktim kèk krim. Ou ta ka kalifye pou yon viza U si w te sibi abi nan domèn fizik oswa mantal akoz yon zak kriminèl e w ka bay otorite oswa ajan nan gouvènman k ap mennen ankèt sou krim nan enfòmasyon. Ou ta ka kalifye pou yon viza T si w se yon viktim trafik moun e w gen volonte pou w ede otorite yo mennen ankèt sou krim trafik moun nan. Ou ta dwe reflechi sou posibilite pou w wè ak yon defansè oswa avoka pou w ka konn si w kalifye nan kad pwogram viza sa yo.

Pou plis enfòmasyon, ale sou paj entènèt OSHA a sou otorizasyon viza U & T oswa paj entènèt WHD a sou otorizasyon viza U & T.