Jwenn konsila w la

-	Agrikiltè k ap travay nan jade: Yon gwoup moun k ap rekòlte pwodui ak kamyon.

Antanke travayè imigran, ou gen dwa ak resous pou ede w kèlkeswa estati imigrasyon w. Ministè Travay Eta Nouyòk la pou l ede w epi asire l kote w ap travay la an sekirite e l pa reprezante yon pwoblèm pou sante w, e w resevwa tout salè w nèt.

-	Lina Fronda: De fi k ap vann pwodui nan yon stann nan Pike Place Market.

Antanke yon travayè imigran, w ap rankontre danje ak difikilte e w bezwen jwenn sipò, resous, ak enfòmasyon konsènan dwa w pandan ekperyans ou kòm yon travayè imigran – nan rekritman, kondisyon pou travay pandan w Ozetazini, pou w retounen san pwoblèm.

Nou rekonèt dwa ak resous ki gen rapò avè w yo asosye ak anpil antite nan peyi w ak Ozetazini.

Sit entènèt sa a fèt pou l reponn kesyon moun abitye poze epi ba w enfòmasyon konsènan lòt resous.