Hanapin ang iyong konsulado

Mga Manggagawang Bukid na Namumulot ng mga Kamote: Dalawang manggagawang bukid na nag-aani ng kamote mula sa lupa.

"Hindi ako na-recruit nang patas"

Ang mga bayarin sa recruitment ay ilegal.

Ang paniningil ng bayad para sa recruitment ay ilegal. Maaaring may karapatan kang mabawi ang mga bayarin sa recruitment na iyon.Hindi dapat payagan ng mga employer ang kanilang mga recruiter na maningil ng mga bayarin. Kung binayaran mo ang isang recruiter ng bayad sa sarili mong bansa, dapat ibalik sa iyo ng employer mo ang kabuuan ng perang iyon sa una mong suweldo.

Kung naniniwala kang hindi nakasunod ang employer mo sa mga kinakailangang ito, maaari kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1-866-487-9243.

Maaari ka ring makipag-ugnayan sa embahada ng sarili mong bansa o pinakamalapit na konsulado. Ang Kagawaran ng Paggaw ng US ay malapit na nakikipagtulungan sa mga embahada at konsulado ng Mexico, Guatemala, El Salvador at Honduras para tulungan ang mga manggagawa na malaman ang kanilang mga karapatan at maghain ng mga reklamo.

Kung nagtatrabaho ka bilang bahagi ng H-2A o H-2B na programang visa, o napapailalim sa Batas sa Proteksyon ng mga Migrante at Pana-panahong Pang-agrikultura na Manggagawa (“MSPA”), ang employer mo ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na dokumento sa isang wikang naiintindihan mo na naglalarawan sa mga tuntunin ng iyong trabaho. Ang dokumentong ito ay dapat magsama ng impormasyon tungkol sa sahod mo at lahat ng pagbabawas na gagawin ng employer mula sa suweldo mo.

Maaari kang pumunta sa embahada o konsulado ng U.S. sa sarili mong bansa kapag pumasok ka para sa isang panayam sa visa. Maaari kang makipag-usap sa ministeryo ng paggawa ng sarili mong bansa. Maaari mo ring tawagan ang Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1-866-487-9243.

Ang mga manggagawa sa mga pansamantalang programa sa trabaho ay may karapatan:

  • Na makatanggap ng tumpak, nakasulat na impormasyon tungkol sa mga sahod, oras, kondisyon sa pagtatrabaho, at mga benepisyo ng trabahong inaalok;
  • Na matanggap ang impormasyong ito sa wikang naiintindihan ng manggagawa;
  • Para sa mga manggagawa sa H-2A at H-2B ng programang visa, na matanggap ang impormasyong ito bago makakuha ng visa (para sa maraming manggagawa) ngunit hindi lalampas sa unang araw ng trabaho (para sa ibang mga manggagawa).

Kung hindi ibinibigay ng iyong employer ang mga bagay na ito, o mayroon kang mga tanong, tawagan kami sa 1‑866‑487‑9243 o pumunta sa www.dol.gov/agencies/whd. Ilegal para sa iyo na matanggal sa trabaho o gantihan dahil sa pakikipag-ugnayan sa DOL o paggamit ng iyong mga karapatan. Ang mga serbisyo ay libre at kumpidensyal.

Upang tingnan kung ang isang aplikasyon para sa pansamantalang sertipikasyon sa paggawa ay isinumite sa Kagawaran ng Paggawa (DOL), maaari kang pumunta sa seasonaljobs.dol.gov at hanapin ang employer at lokasyon. Ang Tanggapan ng Sertipikasyon ng Dayuhang Paggawa ng DOL ay naglalathala din ng listahan ng mga recruiter ng dayuhang paggawa bawat taon sa ilalim ng H-2B na programa. Maaari mong hanapin ang pangalan ng recruiter at ang mga numero ng kaso na nauugnay sa kanila para makahanap ng mga order ng trabaho.

Para sa karagdagang impormasyon maaari mong bisitahin ang Batas sa Proteksyon ng mga Migrante at Pana-panahong Pang-agrikultura na Manggagawa (MSPA) Nakarehistrong Listahan ng Kontraktor ng Trabaho sa Bukid. https://www.dol.gov/agencies/whd/agriculture/mspa/farm-labor-contractors

Sa ilalim ng H-2A na programa, ang mga employer ay kinakailangang magbigay ng libre at ligtas na pabahay sa mga manggagawa. Dapat din nilang bigyan ka ng libre at ligtas na pang-araw-araw na transportasyon papunta sa trabaho at magbigay ng mga pagkain o isang kusina para maghanda ng sarili mong pagkain. Maaaring singilin ng employer ang mga pagkain na ibinigay pero maaaring hindi maningil para sa pabahay.