Hanapin ang iyong konsulado

Maria Trejo: Isang babaeng nagtitimbang ng tadyang sa isang timbangan sa likod ng isang counter ng karne.

"Mga Sahod At Oras Na Tinrabaho"

May karapatan kang mabayaran para sa lahat ng oras na nagtatrabaho ka.

Ang Dibisyon ng Sahod at Oras ng Kagawaran ng Paggawa ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga migranteng manggagawang tulad mo ay mababayaran ng maayos at para sa lahat ng oras na iyong tinrabaho.

Kung naniniwala kang hindi binayaran ng employer ang sahod na dapat ay bayad ka, maaari kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1-866-487-9243

Kung nagtatrabaho ka bilang bahagi ng H-2A o H-2B na programang visa, o napapailalim sa Batas sa Proteksyon ng mga Migrante at Pana-panahong Pang-agrikultura na Manggagawa (“MSPA”), ang employer mo ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na dokumento sa isang wikang naiintindihan mo na naglalarawan sa mga tuntunin ng iyong trabaho. Ang dokumentong ito ay dapat magsama ng impormasyon tungkol sa sahod mo at lahat ng pagbabawas na gagawin ng employer mula sa suweldo mo.

Dapat bayaran ka ng employer mo sa mga sahod na inutang nito sa iyo sa tamang oras. Kung nagtatrabaho ka bilang bahagi ng H-2A o H-2B na programang visa, o napapailalim sa Batas sa Proteksyon ng mga Migrante at Pana-panahong Pang-agrikultura na Manggagawa (“MSPA”), ang employer mo ay dapat magbigay sa iyo ng isang naka-itemize, nakasulat na pahayag ng mga kita (pay stub) kapag binayaran ka nila.

Sa pangkalahatan, dapat ibigay ng mga employer ang lahat ng mga kasangkapan, suplay, at kagamitan na kailangan para maisagawa ang trabaho mo nang walang bayad galing sa iyo.

Maaari kang maghain ng reklamo sa Dibisyon ng Sahod at Paggawa (WHD) sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono: 1 866 487 9243. Ang iyong reklamo ay maaaring magresulta sa pagsisiyasat ng employer upang matukoy ang pagsunod sa naaangkop na (mga) batas.

Kung may utang na sahod sayo, kokolektahin ng Dibisyon ng Sahod at Oras ang mga balik na sahod na iyon at magsisikap na mahanap ka. Maaari mo ring tingnan kung nakolekta ng WHD ang mga balik na sahod na iyon sa pamamagitan ng pagbisita sa Mga Sahod na Utang sa mga Manggagawa site o pagtawag sa 1-866-487-9243 na may mga tanong.

Kung ikaw ay bumalik sa iyong sariling bansa, pero naniniwala kang maaaring may utang na sahod mula sa iyong trabaho sa Estados Unidos, at gusto mong suriin kung ang mga sahod na iyon ay nakolekta ng Dibisyon ng Sahod at Oras, bisitahin ang site na Mga Inutang na Sahod ng mga Manggagawa, o tawagan ang aming walang bayad na hotline sa 1‑866‑487‑9243 (1-866-4-USWAGE). Ang database ay available sa Espanyol at ang mga tanong ay masasagot sa higit sa 200 mga wika anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Kung ikaw ay nasa Mexico, ang Dibisyon ng Sahod at Oras at Kalihiman ng Paggawa at Kapakanan ng Lipunan ng Mexico (STPS) ay naglunsad ng U.S.-Mexico na Pagbabalik ng Pilot na Programa ng mga Sahod ng mga Migrante upang tumulong sa paghahanap ng mga manggagawa sa Mexico na maaaring may utang na sahod.

Para makita kung may utang na sahod sayo, tumawag sa @STPS_mx sa +52-55-3067-3028 o mag-email sa kanila sa recuperacionsalariosh2a@cloud.stps.gob.mx.