Hanapin ang iyong konsulado

Mga Karpintero: Mga manggagawa ng konstruksyong nagbubuhat ng isang kahoy na beam habang nagtatrabaho sa isang lugar ng konstruksyon.

"Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa trabaho"

May karapatan ka para sa ligtas at malusog na lugar ng trabaho anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon.

Kung naniniwala kang hindi binigyan ka ng employer mo ng ligtas at malusog na lugar ng trabaho, maaari kang makipag-ugnayan sa Pangangasiwa sa Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho (OSHA) sa 1-800-321-6742. Kung ikaw ay isang manggagawang pang-agrikultura, dapat kang makipag-ugnayan sa OSHA ng Estado kung ikaw ay nasa mga sumusunod na estado: Maryland, Puerto Rico, Virginia, Vermont, North Carolina, Tennessee, Michigan, New Mexico, Arizona, California, Hawaii, Nevada, Oregon, at Washington. Sakop din ng mga estadong ito ang mga manggagawang wala sa agrikultura.

Kung hindi ka isang manggagawang pang-agrikultura, maaari kang makipag-ugnayan sa OSHA ng Estado kung ikaw ay nasa mga sumusunod na Estado: South Carolina, Utah, Iowa, Minnesota, Kentucky, Alaska, Indiana, Wyoming, and Virginia. Para sa kanilang mga numero ng telepono, bisitahin ang www.osha.gov at i-click ang “Makipag-ugnayan sa Amin.” Ang impormasyong ito ay available sa Spanish, Haitian Creole, at iba pang mga wika.

Kung ang iyong mga alalahanin sa kaligtasan at kalusugan ay nauugnay sa pabahay na ibinigay ng iyong employer, maaari kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1-866-487-9243. Maaari kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras anuman ang estado mo.

Kung naniniwala kang hindi ligtas o hindi malusog ang mga kondisyon sa pagtatrabaho, maaari kang maghain ng kumpidensyal na reklamo sa OSHA o sa Dibisyon ng Sahod at Oras. Kung ikaw ay nasa isang estadong nakalista sa itaas na nagpapatakbo ng isang plano ng estado ng OSHA, maaari kang humiling sa OSHA ng estado para sa isang inspeksyon.

Ang pamantayan ng pansamantalang kampo ng paggawa ay hindi nangangailangan ng hiwalay na pabahay para sa mga lalaki at babae. Gayunpaman, ang bawat tao sa isang silid-tulugan ay dapat na may hindi bababa sa 50 talampakang kuwadradro ng espasyo ng sahig at angkop na espasyo ng imbakan para sa kanilang mga personal na aytem. Ang mga kama, higaan, at kama ay dapat na hindi bababa sa tatlong talampakan ang layo sa isa't isa.

Sa ilalim ng pansamantalang pamantayan ng kampo ng paggawa, dapat na magkahiwalay ang mga banyo para sa mga lalaki at babae. Ang mga banyo ay dapat markahan ng mga larawan o simbolo na madaling maunawaan, o ng mga salita sa Ingles at ang wika ng mga nakatira sa pabahay. Ang mga banyo para sa mga lalaki at babae ay dapat na pinaghihiwalay ng mga solidong dingding o mga partisyon na umaabot mula sa sahig hanggang sa bubong o kisame.

Kapag ikaw ay gumagawa gamit ang kamay ng higit sa tatlong oras sa isang araw (kabilang ang transportasyon) sa larangan ng isang magsasaka na may labing-isa o higit pang mga manggagawang ginagamit ang kamay, ang iyong employer ay kinakailangang magbigay ng malinis na palikuran at mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay na may malinis na tubig, sabon, at pang-isahang gamit na tuwalya, at isang paraan ng pagtatapon ng basura, kabilang ang mga produktong may kinalaman sa kalusugan. Maaaring saklawin ng mga inaprubahang OSHA na Plano ng Estado ang mga sakahan na may mas kaunting mga manggagawang kamay. Dapat magtanong ang mga manggagawa sa indibidwal na OSHA ng Estado upang matukoy ang saklaw. Ang kabiguan ng employer na ibigay ang mga kinakailangang pasilidad ay maaaring magresulta sa mga pagsipi, parusa, at iba pang aksyon kung naaangkop.

Kung naniniwala kang hindi nakasunod ang employer mo sa mga kinakailangang ito, dapat kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1 866 487 9243 (WHD). Kung ikaw ay nasa isang estado na may OSHA na Plano ng Estado na sumasaklaw sa mga manggagawang pang-agrikultura, dapat kang makipag-ugnayan sa OSHA ng estado. Tingnan ang impormasyon sa simula ng seksyong ito, Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho.

Kung ang iyong employer ay kinakailangang magbigay ng mga pasilidad sa palikuran sa field, tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang employer ay dapat magbigay ng mga makatwirang pagkakataon sa araw ng trabaho upang magamit ang banyo.

Kung naniniwala kang hindi nakasunod ang employer mo sa mga kinakailangang ito, maaari kang makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Sahod at Oras sa pamamagitan ng telepono: 1 866 487 9243. Kung ikaw ay nasa isang estado na may OSHA na Plano ng Estado na sumasaklaw sa mga manggagawang pang-agrikultura, dapat kang makipag-ugnayan sa OSHA ng estado. Tingnan ang impormasyon sa simula ng seksyong ito, Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho.

Ang init ay maaaring magdulot sa iyo ng sakit o kahit na pumatay sa iyo. Dapat protektahan ng mga employer ang kanilang mga empleyado laban sa stress sa init. Ang pinakapangunahing paraan para gawin ito ay ang pagbibigay ng tubig, pahinga, at mga pahinga sa lilim. Kung naniniwala kang hindi pinoprotektahan ng employer mo ang mga manggagawa laban sa sobrang pagkakalantad sa init, makipag-ugnayan sa OSHA, o kung ikaw ay nasa isang estado na may OSHA na plano ng estado, dapat kang makipag-ugnayan sa ahensyang iyon.

Para sa higit pang impormasyon bisitahin ang Heat-Exposure o Heat Illness Prevention webpage ng OSHA.

Oo. Kung ikaw ay isang manggagawang kamay na nagtatrabaho para sa isang magsasaka na may labing isa o higit pang mga empleyado, ang employer ay dapat magbigay ng maiinom, malamig na inuming tubig at makatwirang mga pagkakataon upang inumin ito. Maaaring saklawin ng mga inaprubahang OSHA na Plano ng Estado ang mga sakahan na may mas kaunting mga manggagawang kamay. Dapat magtanong ang mga manggagawa sa indibidwal na OSHA ng Estado upang matukoy ang saklaw.

Ang mga employer sa lahat ng iba pang industriya, tulad ng konstruksiyon at pagmamanupaktura, ay dapat ding magbigay ng maiinom na tubig na inumin sa mga empleyado.

Inaatasan ng OSHA ang mga employer na magbayad para sa karamihan ng personal na kagamitang pangkaligtasan (PPE) na ginagamit upang sumunod sa mga pamantayan ng OSHA. Sa pangkalahatan ay hindi maaaring hilingin sa iyo ng mga employer na magbigay ng iyong sariling PPE.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang webpage ng OSHA sa PPE.

Ang paggamit ng iyong sariling PPE ay dapat na ganap na boluntaryo. Dapat tiyakin ng iyong employer na ang iyong kagamitan ay sapat upang maprotektahan ka mula sa mga panganib sa lugar ng trabaho, kabilang ang pagpapanatili at kalinisan ng kagamitan.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang webpage ng OSHA sa PPE.

Ang probisyon at paggamit ng PPE para sa mga aplikator ng pestisidyo ay nasa ilalim ng awtoridad ng Ahensya sa Pangangalaga sa Kapaligiran (EPA), partikular sa Pamantayan sa Proteksyon ng Manggagawa sa Agrikultura. Matuto pa sa page ng EPA: Kaligtasan ng Manggagawa sa Pestisidyo.

Maaari kang makipag-ugnayan sa OSHA para sa tulong sa mga panganib sa lugar ng trabaho. Maaari kang tumawag nang libre sa OSHA sa 1-800-321-OSHA (6742), at pindutin ang opsyon 4. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong lokal na lugar ng opisina ng OSHA. Kung ikaw ay nasa isang estado na may OSHA na plano ng estado, dapat kang makipag-ugnayan sa OSHA ng estado. Para sa listahan ng mga estadong ito tingnan ang impormasyon sa simula ng seksyong ito, Kaligtasan at Kalusugan sa Lugar ng Trabaho.

Ang OSHA ay mayroon ding mga mapagkukunan sa webpage nila na nauugnay sa mga pinsala. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang webpage ng OSHA sa ergonomics at musculoskeletal disorder.

Dapat kang bigyan ng iemployer mo ng mga tagubiling pangkaligtasan sa isang wikang naiintindihan mo.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang webpage ng OSHA sa pagsasanay.