Hanapin ang iyong konsulado

nakikipagkamay ang mga manggagawa

"Gusto kong sumali sa isang unyon."

May karapatan kang sumali sa mga katrabaho upang mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho. Mayroon ka ng karapatang ito anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Kung naniniwala kang pinakialaman, pinigilan, o pinilit ka ng iyong employer o ang iyong mga katrabaho sa iyong desisyong bumuo o sumali sa isang unyon, maaari kang makipag-ugnayan sa Board ng Pambansang Relasyon sa Paggawa (NLRB) sa pamamagitan ng telepono sa 1-844-762-6572 o sa www.nlrb.gov.

Maaaring bumuo ng mga unyon ang mga manggagawang pang-agrikultura sa ilang estado. Habang ang mga manggagawa sa agrikultura ay hindi kasama sa Pambansang Batas sa Ugnayang Paggawa, ang ilang mga batas ng estado ay nagbibigay ng mga katulad na proteksyon. Sa California, maaari kang tumawag sa 1-800-449-3699 o bisitahin ang https://www.alrb.ca.gov/. Sa New York, maaari kang tumawag sa 518-457-6410 o bisitahin ang https://perb.ny.gov.

Karamihan sa mga manggagawa ay may karapatang makipag-organisa sa iba para mapabuti ang sahod at mga kondisyon sa pagtatrabaho at tanungin ang mga gawi sa pagbabayad ng iyong employer.

Maaari kang maghain ng reklamo sa Board ng Pambansang Relasyon sa Paggawa sa loob ng 6 na buwan matapos ang pangyayari. O, para sa tulong o mga katanungan, mangyaring tawagan ang NLRB: 1-844-762-6572

Maaari ka ring matuto nang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan sa pag-aayos sa www.nlrb.gov

May karapatan kang sumali sa mga katrabaho upang mapabuti ang iyong mga kondisyon sa pagtatrabaho. Mayroon ka ng karapatang ito anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon, at kabilang dito ang proteksyon laban sa paghihiganti.

Kung nagsampa ka ng hindi patas na kasanayan sa paggawa singil sa NLRB, at sasabihin mo o ng iyong kinatawan sa amin na kailangan ang tulong sa imigrasyon sa iyong lugar ng trabaho para maprotektahan ang mga manggagawa na o maaaring handang makipagtulungan sa pagsisiyasat o pagkilos ng pagpapatupad ng NLRB, ngunit maaaring matakot sa pagganti sa paggawa nito, maaari kang humiling na mag-isyu ang NLRB ng Pahayag ng Interes, na magagamit ng mga empleyado sa paghiling ng ipinagpaliban na aksyon mula sa Departmento ng Seguridad sa Sariling Bayan. Isasaalang-alang din ng NLRB na kumpletuhin ang U visa at T visa mga sertipikasyon, sa naaangkop na mga kaso.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang page ng Mga Karapatan ng Imigranteng Manggagawa ng NLRB.

Ang Pederal na Pamamagitan at Serbisyo ng Pagkakasundo ay available para magbigay ng pagsasanay, pamamagitan, at pagpapadali para suportahan ang mga proseso ng kolektibong pakikipagkasundo, at pigilan, pamahalaan, o lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa.

Maaaring makatanggap ang iyong unyon ng pagsasanay, pamamagitan, at mga mapagkukunan ng pagpapadali nang walang bayad kung ikaw at ang iyong mga katrabaho ay nagkakaproblema sa pakikipagkasundo sa iyong employer.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan sa kolektibong pakikipagkasundo dito.