Help us improve our translations

If you believe one or more of these translations could be improved, please contact us at taa.petition@dol.gov

Informative

English

Our local workforce partners can help you with any questions you have about the TAA Program or how to access services. They also can connect you with other resources that you may be eligible for and help you access those services in your native language. Find your local office using the link at https://www.careeronestop.org/. You can also contact CareerOneStop by phone at 1-877-872-5627 or email at info@CareerOneStop.org.

 

TTY/TDD

TTY-based Telecommunications Relay Services permit persons with a hearing or speech disability to use the telephone system via a text telephone (TTY) or other device to call persons with or without such disabilities.

To make using TRS as simple as possible, you can dial 711 to be automatically connected to a TRS communications assistant. It's fast, functional, and free. Dialing 711, both voice and TTY-based TRS users can initiate a call from any telephone, anywhere in the United States, without having to remember and dial a ten-digit access number.

 

Albanian

Partnerët tanë vendorë të fuqisë punëtore mund t'ju ndihmojnë me çdo pyetje që keni në lidhje me Programin TAA ose mënyrën se si të përdorni shërbimet. Ata gjithashtu mund t'ju lidhin me burime të tjera për të cilat mund të keni të drejtë dhe t'ju ndihmojnë të përdorni ato shërbime në gjuhën tuaj amtare. Gjeni zyrën tuaj lokale duke përdorur lidhjen në https://www.careeronestop.org/. Ju gjithashtu mund të kontaktoni CareerOneStop me telefon në 1-877-872-5627 ose me email në info@CareerOneStop.org.

 

Amharic

የአካባቢያዊ የስራ ሃይል አጋሮቻችን ስለ TAA ፕሮግራም ወይም አገልግሎቶችን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለሚጠይቁዎት ማናቸውም ጥያቄዎች ሊረዱዎት ይችላሉ። እንዲሁም ብቁ ሊሆኑ ከሚችሉ ሌሎች ምንጮች ጋር ሊያገናኙዎት እና እነዚያን አገልግሎቶች በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ እንዲደርሱዎት ሊረዱዎት ይችላሉ። https://www.careeronestop.org/ ላይ ያለውን ሊንክ በመጠቀም የአካባቢዎን ቢሮ ያግኙ። እንዲሁም CareerOneStop በስልክ 1-877-872-5627 ወይም በኢሜል info@CareerOneStop.org ማግኘት ይችላሉ።

Arabic

يمكن لشركائنا من القوى العاملة المحلية مساعدتك في الإجابة على أي أسئلة لديك حول برنامج TAA أو كيفية الوصول إلى الخدمات. يمكنهم أيضًا توصيلك بالموارد الأخرى التي قد تكون مؤهلاً لها ومساعدتك في الوصول إلى هذه الخدمات بلغتك الأم. ابحث عن مكتبك المحلي باستخدام الرابط الموجود على https://www.careeronestop.org/. يمكنك أيضًا الاتصال بـ CareerOneStop عبر الهاتف على الرقم 1-877-872-5627 أو البريد الإلكتروني على info@CareerOneStop.org.

 

Armenian

Մեր տեղական աշխատուժի գործընկերները կարող են օգնել ձեզ ցանկացած հարցով, որը դուք ունեք TAA ծրագրի կամ ծառայություններից օգտվելու մասին: Նրանք նաև կարող են կապել ձեզ այլ ռեսուրսների հետ, որոնց համար դուք կարող եք իրավասու լինել և օգնել ձեզ մուտք գործել այդ ծառայություններ ձեր մայրենի լեզվով: Գտեք ձեր տեղական գրասենյակը՝ օգտագործելով https://www.careeronestop.org/ հղումը: Կարող եք նաև կապվել CareerOneStop-ի հետ հեռախոսով 1-877-872-5627 կամ էլ.փոստով info@CareerOneStop.org հասցեով:

 

Bengali

আমাদের স্থানীয় কর্মশক্তি অংশীদাররা TAA প্রোগ্রাম বা কীভাবে পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে হয় সে সম্পর্কে আপনার যে কোনও প্রশ্নে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। তারা আপনাকে অন্যান্য সংস্থানগুলির সাথে সংযুক্ত করতে পারে যেগুলির জন্য আপনি যোগ্য হতে পারেন এবং আপনাকে আপনার স্থানীয় ভাষায় সেই পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করতে পারে। https://www.careeronestop.org/ লিঙ্ক ব্যবহার করে আপনার স্থানীয় অফিস খুঁজুন। এছাড়াও আপনি 1-877-872-5627 নম্বরে ফোনে CareerOneStop বা info@CareerOneStop.org-এ ইমেল করে যোগাযোগ করতে পারেন।

 

Bosnian

Naši lokalni partneri za radnu snagu mogu vam pomoći sa svim pitanjima koja imate o TAA programu ili kako pristupiti uslugama. Takođe vas mogu povezati sa drugim resursima za koje možda ispunjavate uslove i pomoći vam da pristupite tim uslugama na vašem maternjem jeziku. Pronađite svoju lokalnu kancelariju koristeći vezu na https://www.careeronestop.org/. Takođe možete kontaktirati CareerOneStop telefonom na 1-877-872-5627 ili e-poštom na info@CareerOneStop.org.

 

Burmese

ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံလုပ်သားအင်အားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် TAA ပရိုဂရမ်နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သို့ရယူရမည်ကို သင့်အားကူညီနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည့် အခြားအရင်းအမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ https://www.careeronestop.org/ တွင် လင့်ခ်ကို အသုံးပြု၍ သင့်ဒေသခံရုံးကို ရှာပါ။ 1-877-872-5627 သို့ ဖုန်းဖြင့် CareerOneStop သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် info@CareerOneStop.org တွင် အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

 

Chinese Simplified

当地的劳动力合作伙伴可以帮助您解决有关 TAA 划或如何取服的任何问题。 他们还可以系您可能有得的其他源,并帮助您以母语访问这些服。 使用 https://www.careeronestop.org/ 上的找您当地的。 您可以通过电话 1-877-872-5627 或件至 info@CareerOneStop.org系 CareerOneStop。

 

Chinese Traditional

我們當地的勞動力合作夥伴可以幫助您解決有關 TAA 計劃或如何獲取服務的任何問題。 他們還可以為您聯繫您可能有資格獲得的其他資源,並幫助您以母語存取這些服務。 使用 https://www.careeronestop.org/ 上的連結尋找您當地的辦事處。 您也可以透過電話 1-877-872-5627 或發送電子郵件至 info@CareerOneStop.org 聯絡 CareerOneStop。

 

Croatian

Naši lokalni partneri za radnu snagu mogu vam pomoći sa svim pitanjima koja imate o TAA programu ili o tome kako pristupiti uslugama. Oni vas također mogu povezati s drugim resursima za koje možda imate pravo i pomoći vam da pristupite tim uslugama na vašem materinjem jeziku. Pronađite svoj lokalni ured koristeći poveznicu na https://www.careeronestop.org/. Također možete kontaktirati CareerOneStop telefonom na 1-877-872-5627 ili e-poštom na info@CareerOneStop.org.

 

Dari

شرکای نیروی کار محلی ما می توانند با هر سوالی که در مورد برنامه TAA یا نحوه دسترسی به خدمات دارید به شما کمک کنند.  آنها همچنین می توانند شما را با منابع دیگری که شما ممکن است واجد شرایط برای اتصال و کمک به آن خدمات به زبان مادری خود دسترسی داشته باشید.  دفتر محلی خود را با استفاده از لینک در https://www.careeronestop.org/. شما همچنین می توانید CareerOneStop از طریق تلفن در 1-877-872-5627 تماس بگیرید و یا ایمیل در info@CareerOneStop.org.

 

Farsi

شرکای نیروی کار محلی ما می توانند در مورد هر سوالی که در مورد برنامه TAA یا نحوه دسترسی به خدمات دارید به شما کمک کنند. آنها همچنین می توانند شما را با منابع دیگری که ممکن است واجد شرایط آنها باشید مرتبط کنند و به شما کمک کنند به آن خدمات به زبان مادری خود دسترسی پیدا کنید. دفتر محلی خود را با استفاده از پیوند در https://www.careeronestop.org/ پیدا کنید. همچنین می توانید با CareerOneStop با شماره 1-877-872-5627 یا ایمیل به آدرس info@CareerOneStop.org تماس بگیرید.

 

French

Nos partenaires de main-d'œuvre locaux peuvent vous aider avec toutes vos questions sur le programme TAA ou sur la façon d'accéder aux services. Ils peuvent également vous mettre en contact avec d'autres ressources auxquelles vous pourriez avoir droit et vous aider à accéder à ces services dans votre langue maternelle. Trouvez votre bureau local en utilisant le lien sur https://www.careeronestop.org/. Vous pouvez également contacter CareerOneStop par téléphone au 1-877-872-5627 ou par courrier électronique à info@CareerOneStop.org.

 

Greek

Οι τοπικοί συνεργάτες μας στο εργατικό δυναμικό μπορούν να σας βοηθήσουν με οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το Πρόγραμμα TAA ή τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες. Μπορούν επίσης να σας συνδέσουν με άλλους πόρους για τους οποίους μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στη μητρική σας γλώσσα. Βρείτε το τοπικό σας γραφείο χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στη διεύθυνση https://www.careeronestop.org/. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το CareerOneStop τηλεφωνικά στο 1-877-872-5627 ή μέσω email στο info@CareerOneStop.org.

 

Gujarati

અમારા સ્થાનિક કાર્યબળ ભાગીદારો તમને TAA પ્રોગ્રામ વિશે અથવા સેવાઓ કેવી રીતે ઍક્સેસ કરવી તે વિશેના કોઈપણ પ્રશ્નોમાં તમારી મદદ કરી શકે છે. તેઓ તમને અન્ય સંસાધનો સાથે પણ જોડી શકે છે કે જેના માટે તમે લાયક હોઈ શકો છો અને તમારી મૂળ ભાષામાં તે સેવાઓને ઍક્સેસ કરવામાં તમારી સહાય કરી શકો છો. https://www.careeronestop.org/ પર લિંકનો ઉપયોગ કરીને તમારી સ્થાનિક ઓફિસ શોધો. તમે 1-877-872-5627 પર ફોન દ્વારા અથવા info@CareerOneStop.org પર ઇમેઇલ દ્વારા CareerOneStopનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો.

 

Haitian-Creole

Patnè mendèv lokal nou yo ka ede w ak nenpòt kesyon ou genyen sou Pwogram TAA a oswa sou fason pou w jwenn sèvis yo. Yo kapab konekte w tou ak lòt resous ou ka kalifye pou yo epi ede w jwenn aksè nan sèvis sa yo nan lang natif natal ou. Jwenn biwo lokal ou a lè l sèvi avèk lyen ki nan https://www.careeronestop.org/. Ou ka kontakte CareerOneStop tou pa telefòn nan 1-877-872-5627 oswa imèl nan info@CareerOneStop.org.

 

Hebrew

שותפי כוח העבודה המקומיים שלנו יכולים לעזור לך בכל שאלה שיש לך על תוכנית TAA או איך לגשת לשירותים. הם גם יכולים לחבר אותך עם משאבים אחרים שאתה עשוי להיות זכאי להם ולעזור לך לגשת לשירותים אלה בשפת האם שלך. מצא את המשרד המקומי שלך באמצעות הקישור בכתובת https://www.careeronestop.org/. אתה יכול גם ליצור קשר עם CareerOneStop בטלפון 1-877-872-5627 או דוא"ל בכתובת info@CareerOneStop.org.

 

Hindi

हमारे स्थानीय कार्यबल भागीदार टीएए कार्यक्रम या सेवाओं तक पहुंचने के तरीके के बारे में आपके किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता कर सकते हैं। वे आपको अन्य संसाधनों से भी जोड़ सकते हैं जिनके लिए आप पात्र हो सकते हैं और उन सेवाओं को आपकी मूल भाषा में एक्सेस करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। https://www.careeronestop.org/ पर लिंक का उपयोग करके अपना स्थानीय कार्यालय ढूंढें। आप CareerOneStop से 1-877-872-5627 पर फोन करके या info@CareerOneStop.org पर ईमेल करके भी संपर्क कर सकते हैं।

 

Hmong

Peb cov neeg ua haujlwm hauv cheeb tsam tuaj yeem pab koj nrog cov lus nug uas koj muaj txog TAA Program lossis yuav nkag mus rau cov kev pabcuam li cas. Lawv kuj tuaj yeem txuas koj nrog lwm cov kev pabcuam uas koj tuaj yeem tsim nyog rau thiab pab koj nkag mus rau cov kev pabcuam no ua koj hom lus. Nrhiav koj lub chaw haujlwm hauv zos siv qhov txuas ntawm https://www.careeronestop.org/. Koj tseem tuaj yeem hu rau CareerOneStop hauv xov tooj ntawm 1-877-872-5627 lossis email ntawm info@CareerOneStop.org.

 

Igbo

Ndị mmekọ ndị ọrụ mpaghara anyị nwere ike inyere gị aka ajụjụ ọ bụla ị nwere gbasara Mmemme TAA ma ọ bụ otu esi enweta ọrụ. Ha nwekwara ike jikọọ gị na akụrụngwa ndị ọzọ ị nwere ike iru eru ma nyere gị aka ịnweta ọrụ ndị ahụ n'asụsụ obodo gị. Chọta ụlọ ọrụ mpaghara gị site na iji njikọ na https://www.careeronestop.org/. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ CareerOneStop site na ekwentị na 1-877-872-5627 ma ọ bụ email na info@CareerOneStop.org.

 

Ilocano

Mabalin a tulongannaka dagiti lokal a kasosyotayo iti puersa ti panagtrabaho iti aniaman a saludsodmo maipapan iti Programa ti TAA wenno no kasano ti makagun-od kadagiti serbisio. Mabalinda met nga ikonektakayo kadagiti dadduma a rekurso a mabalin a maikarikayo ken tulongandakayo a manggun-od kadagita a serbisio iti katutubo a pagsasaoyo. Sapulen ti lokal nga opisinayo babaen ti link iti https://www.careeronestop.org/. Mabalinmo pay a kontaken ti CareerOneStop babaen ti telepono iti 1-877-872-5627 wenno ag-email iti info@CareerOneStop.org.

 

Italian

I nostri partner della forza lavoro locale possono aiutarti con qualsiasi domanda tu abbia sul programma TAA o su come accedere ai servizi. Possono anche metterti in contatto con altre risorse a cui potresti avere diritto e aiutarti ad accedere a tali servizi nella tua lingua madre. Trova il tuo ufficio locale utilizzando il collegamento all'indirizzo https://www.careeronestop.org/. Puoi anche contattare CareerOneStop telefonicamente al numero 1-877-872-5627 o inviare un'e-mail all'indirizzo info@CareerOneStop.org.

 

Japanese

弊社の現地従業員パートナーが、TAA プログラムやサービスへのアクセス方法に関するご質問にお答えします。 また、利用資格のある他のリソースとつながり、母国語でそれらのサービスにアクセスできるように支援します。 https://www.careeronestop.org/  のリンクを使用して、最寄りのオフィスを見つけてください。 CareerOneStop へは、電話 (1-877-872-5627) または電子メール (info@CareerOneStop.orgでご連絡いただくこともできます。

 

Khmer

ដៃគូកម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់របស់យើងអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណួរណាមួយដែលអ្នកមានអំពីកម្មវិធី TAA ឬរបៀបចូលប្រើសេវាកម្ម។ ពួកគេក៏អាចភ្ជាប់អ្នកជាមួយនឹងធនធានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន និងជួយអ្នកឱ្យចូលប្រើសេវាកម្មទាំងនោះជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។ ស្វែងរកការិយាល័យក្នុងតំបន់របស់អ្នកដោយប្រើតំណភ្ជាប់នៅ https://www.careeronestop.org/ ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទង CareerOneStop តាមទូរស័ព្ទលេខ 1-877-872-5627 ឬអ៊ីមែលនៅ info@CareerOneStop.org

 

Kinyarwanda

Abafatanyabikorwa bacu baho barashobora kugufasha kubibazo byose ufite bijyanye na Gahunda ya TAA cyangwa uburyo bwo kubona serivisi. Barashobora kandi kuguhuza nibindi bikoresho ushobora kuba wemerewe kandi bikagufasha kubona izo serivisi mururimi rwawe kavukire. Shakisha ibiro byaho ukoresheje umurongo kuri https://www.careeronestop.org/. Urashobora kandi kuvugana na CareerOneStop ukoresheje terefone kuri 1-877-872-5627 cyangwa ukandikira kuri info@CareerOneStop.org.

 

Korean

당사의 현지 인력 파트너는 TAA 프로그램이나 서비스 이용 방법에 대한 질문이 있는 경우 도움을 드릴 수 있습니다. 또한 귀하가 자격이 있을 수 있는 다른 리소스에 연결해 주고 귀하의 모국어로 해당 서비스에 액세스하도록 도와줄 수도 있습니다. https://www.careeronestop.org/의 링크를 사용하여 지역 사무소를 찾으십시오. 1-877-872-5627로 전화하거나 info@CareerOneStop.org로 이메일을 보내 CareerOneStop에 문의할 수도 있습니다.

 

Kurdish

هاوبەشەکانی هێزی کاری ناوخۆییمان دەتوانن یارمەتیت بدەن لە هەر پرسیارێک کە هەتبێت سەبارەت بە پرۆگرامی TAA یان چۆنیەتی دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکان. هەروەها دەتوانن تۆ بە سەرچاوەی ترەوە ببەستنەوە کە لەوانەیە شایستەی ئەوە بیت و یارمەتیت بدەن بۆ دەستگەیشتن بەو خزمەتگوزارییانە بە زمانی زگماکی خۆت. بە بەکارهێنانی ئەو بەستەرەی لە https://www.careeronestop.org/ ئۆفیسی ناوخۆیی خۆت بدۆزەرەوە. هەروەها دەتوانن پەیوەندی بکەن بە CareerOneStop لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بە ژمارە تەلەفۆنی 1-877-872-5627 یان ئیمەیڵ بە info@CareerOneStop.org.

 

Laotian

ຄູ່ຮ່ວມງານແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນຄໍາຖາມໃດໆທີ່ທ່ານມີກ່ຽວກັບໂຄງການ TAA ຫຼືວິທີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ. ຊອກຫາຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ລິ້ງທີ່ https://www.careeronestop.org/. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ CareerOneStop ທາງໂທລະສັບທີ່ 1-877-872-5627 ຫຼືອີເມລ໌ທີ່ info@CareerOneStop.org.

 

Nepali

हाम्रा स्थानीय कार्यबल साझेदारहरूले तपाईंलाई TAA कार्यक्रम वा सेवाहरू कसरी पहुँच गर्ने बारे कुनै पनि प्रश्नहरूको लागि मद्दत गर्न सक्छन्। तिनीहरूले तपाईंलाई अन्य स्रोतहरूसँग पनि जडान गर्न सक्छन् जुन तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको मातृभाषामा ती सेवाहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। https://www.careeronestop.org/ मा लिङ्क प्रयोग गरेर आफ्नो स्थानीय कार्यालय फेला पार्नुहोस्। तपाईले CareerOneStop लाई 1-877-872-5627 मा फोन गरेर वा info@CareerOneStop.org मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।

Pashto

زموږ د محلي کاري ځواک شریکان کولی شي تاسو سره د TAA پروګرام یا خدماتو ته د لاسرسي څرنګوالي په اړه کومې پوښتنې کې مرسته وکړي. دوی کولی شي تاسو د نورو سرچینو سره وصل کړي چې تاسو یې وړ یاست او ستاسو په مورنۍ ژبه کې دې خدماتو ته لاسرسي کې مرسته کوي. د لینک په کارولو سره خپل سیمه ایز دفتر ومومئ https://www.careeronestop.org/. تاسو کولی شئ د تلیفون له لارې CareerOneStop سره په 1-877-872-5627 یا په info@CareerOneStop.org بریښنالیک سره اړیکه ونیسئ.

 

Polish

Nasi lokalni partnerzy w zakresie siły roboczej mogą pomóc w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu TAA lub sposobu dostępu do usług. Mogą także połączyć Cię z innymi zasobami, do których możesz być uprawniony, i pomóc Ci uzyskać dostęp do tych usług w Twoim ojczystym języku. Znajdź swoje lokalne biuro, korzystając z łącza na stronie https://www.careeronestop.org/. Możesz także skontaktować się z CareerOneStop telefonicznie pod numerem 1-877-872-5627 lub wysłać e-mail na adres info@CareerOneStop.org.

 

Portuguese

Nossos parceiros locais de força de trabalho podem ajudá-lo com qualquer dúvida que você tenha sobre o Programa TAA ou como acessar os serviços. Eles também podem conectá-lo a outros recursos aos quais você pode ser elegível e ajudá-lo a acessar esses serviços em seu idioma nativo. Encontre seu escritório local usando o link em https://www.careeronestop.org/. Você também pode entrar em contato com CareerOneStop pelo telefone 1-877-872-5627 ou e-mail para info@CareerOneStop.org.

 

Punjabi

TAA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। https://www.careeronestop.org/ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ CareerOneStop ਨੂੰ 1-877-872-5627 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ info@CareerOneStop.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

Romanian

Partenerii noștri de forță de muncă locale vă pot ajuta cu orice întrebări pe care le aveți despre Programul TAA sau despre cum să accesați serviciile. De asemenea, vă pot conecta cu alte resurse pentru care ați putea fi eligibil și vă pot ajuta să accesați aceste servicii în limba dvs. maternă. Găsiți biroul local folosind linkul de la https://www.careeronestop.org/. De asemenea, puteți contacta CareerOneStop prin telefon la 1-877-872-5627 sau prin e-mail la info@CareerOneStop.org.

 

Russian

Наши местные партнеры по трудоустройству могут помочь вам с любыми вопросами о программе TAA или о том, как получить доступ к услугам. Они также могут связать вас с другими ресурсами, на которые вы можете иметь право, и помочь вам получить доступ к этим услугам на вашем родном языке. Найдите свой местный офис, перейдя по ссылке https://www.careeronestop.org/. Вы также можете связаться с CareerOneStop по телефону 1-877-872-5627 или по электронной почте info@CareerOneStop.org.

 

Samoan

E mafai e a matou paaga faigaluega i le lotoifale ona fesoasoani ia te oe i soʻo se fesili o loʻo ia te oe e uiga i le Polokalame TAA poʻo le auala e maua ai auʻaunaga. E mafai fo'i ona latou fa'afeso'ota'i oe i isi alagaoa e te ono agava'a ai ma fesoasoani ia te oe e maua na au'aunaga i lau lava gagana. Su'e lou ofisa fa'apitonu'u e fa'aoga le feso'ota'iga ile https://www.careeronestop.org/. E mafai fo'i ona e fa'afeso'ota'i CareerOneStop ile telefoni ile 1-877-872-5627 pe imeli ile info@CareerOneStop.org.

 

Serbian

Наши локални партнери за радну снагу могу вам помоћи са свим питањима која имате о ТАА програму или како да приступите услугама. Они такође могу да вас повежу са другим ресурсима за које можда испуњавате услове и да вам помогну да приступите тим услугама на свом матерњем језику. Пронађите своју локалну канцеларију користећи везу на https://www.careeronestop.org/. Такође можете контактирати ЦареерОнеСтоп телефоном на 1-877-872-5627 или е-поштом на info@CareerOneStop.org.

 

Somali

Wada-hawlgalayaasha xoog-shaqaale ee deegaanka ayaa kaa caawin kara su'aalo kasta oo aad ka qabto barnaamijka TAA ama sida loo helo adeegyada. Waxay sidoo kale kugu xidhi karaan agabyo kale oo laga yaabo inaad xaq u yeelato waxayna kaa caawinayaan inaad ku hesho adeegyadaas luqadaada hooyo. Ka hel xafiiska deegaankaaga adoo isticmaalaya isku xirka https://www.careeronestop.org/. Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa CareerOneStop taleefoon 1-877-872-5627 ama iimayl ku soo dir info@CareerOneStop.org.

 

Spanish

Nuestros socios laborales locales pueden ayudarlo con cualquier pregunta que tenga sobre el programa TAA o cómo acceder a los servicios. También pueden conectarlo con otros recursos para los que puede ser elegible y ayudarlo a acceder a esos servicios en su idioma nativo. Encuentre su oficina local utilizando el enlace en https://www.careeronestop.org/. También puede comunicarse con CareerOneStop por teléfono al 1-877-872-5627 o por correo electrónico a info@CareerOneStop.org.

 

Swahili

Wafanyakazi wetu wa ndani wanaweza kukusaidia kwa maswali yoyote uliyo nayo kuhusu Mpango wa TAA au jinsi ya kupata huduma. Pia wanaweza kukuunganisha na nyenzo zingine ambazo unaweza kustahiki na kukusaidia kufikia huduma hizo katika lugha yako asili. Tafuta ofisi ya eneo lako kwa kutumia kiungo katika https://www.careeronestop.org/. Unaweza pia kuwasiliana na CareerOneStop kwa simu kwa 1-877-872-5627 au barua pepe kwa info@CareerOneStop.org.

 

Tagalog

Matutulungan ka ng aming mga lokal na kasosyo sa workforce sa anumang mga tanong mo tungkol sa TAA Program o kung paano i-access ang mga serbisyo. Maaari ka rin nilang ikonekta sa iba pang mga mapagkukunan na maaari kang maging karapat-dapat at tulungan kang ma-access ang mga serbisyong iyon sa iyong sariling wika. Hanapin ang iyong lokal na opisina gamit ang link sa https://www.careeronestop.org/. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa CareerOneStop sa pamamagitan ng telepono sa 1-877-872-5627 o mag-email sa info@CareerOneStop.org.

 

Thai

พันธมิตรด้านแรงงานในพื้นที่ของเราสามารถช่วยคุณได้ทุกคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับโปรแกรม TAA หรือวิธีเข้าถึงบริการ พวกเขายังสามารถเชื่อมโยงคุณกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับและช่วยให้คุณเข้าถึงบริการเหล่านั้นในภาษาแม่ของคุณ ค้นหาสำนักงานในพื้นที่ของคุณโดยใช้ลิงก์ที่ https://www.careeronestop.org/ คุณยังสามารถติดต่อ CareerOneStop ทางโทรศัพท์ได้ที่ 1-877-872-5627 หรืออีเมลที่ info@CareerOneStop.org

 

Tigrinya

ኣብ ከባቢና ዘለዉ መሻርኽቲ ሓይሊ ስራሕና ብዛዕባ ፕሮግራም TAA ወይ ከመይ ጌርካ ኣገልግሎታት ትረክብ ዝኾነ ሕቶታት እንተሃልዩካ ክሕግዙኻ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ብቑዓት ክትኮኑ እትኽእሉ ጸጋታት ከራኽቡኻን ነቶም ኣገልግሎታት ብቋንቋ ትውልዲ ክትረኽቦም ክሕግዙኻን ይኽእሉ። ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ https://www.careeronestop.org/ ዝርከብ ሊንክ ተጠቒምኩም ርኸቡ። ብተወሳኺ ንCareerOneStop ብስልኪ 1-877-872-5627 ወይ ብኢመይል info@CareerOneStop.org ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

 

Turkish

Yerel iş gücü ortaklarımız, TAA Programı veya hizmetlere nasıl erişeceğinizle ilgili sorularınız konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca sizi uygun olabilecek diğer kaynaklarla buluşturabilir ve bu hizmetlere ana dilinizde erişmenize yardımcı olabilirler. https://www.careeronestop.org/ adresindeki bağlantıyı kullanarak yerel ofisinizi bulun. Ayrıca CareerOneStop'a 1-877-872-5627 numaralı telefondan telefonla veya info@CareerOneStop.org adresinden e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.

 

Ukrainian

Наші місцеві партнери з персоналу можуть допомогти вам із будь-якими запитаннями щодо програми TAA або доступу до послуг. Вони також можуть підключити вас до інших ресурсів, на які ви можете мати право, і допомогти вам отримати доступ до цих послуг вашою рідною мовою. Знайдіть свій місцевий офіс за посиланням на https://www.careeronestop.org/. Ви також можете зв’язатися з CareerOneStop за телефоном 1-877-872-5627 або електронною поштою info@CareerOneStop.org.

 

Urdu

ہمارے مقامی افرادی قوت کے شراکت دار TAA پروگرام یا خدمات تک رسائی کے طریقہ کے بارے میں آپ کے کسی بھی سوال میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو دوسرے وسائل سے بھی جوڑ سکتے ہیں جن کے لیے آپ اہل ہو سکتے ہیں اور اپنی مادری زبان میں ان خدمات تک رسائی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ https://www.careeronestop.org/ پر لنک کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مقامی دفتر تلاش کریں۔ آپ CareerOneStop سے فون کے ذریعے 1-877-872-5627 پر یا info@CareerOneStop.org پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

 

Vietnamese

Các đối tác lực lượng lao động địa phương của chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc của bạn về Chương trình TAA hoặc cách tiếp cận các dịch vụ. Họ cũng có thể kết nối bạn với các nguồn lực khác mà bạn có thể đủ điều kiện và giúp bạn tiếp cận các dịch vụ đó bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tìm văn phòng địa phương của bạn bằng liên kết tại https://www.careeronestop.org/. Bạn cũng có thể liên hệ với CareerOneStop qua điện thoại theo số 1-877-872-5627 hoặc gửi email theo địa chỉ info@CareerOneStop.org.

 

Yiddish

אונדזער היגע ווערקפאָרס פּאַרטנערס קענען העלפֿן איר מיט קיין פֿראגן וועגן די TAA פּראָגראַם אָדער ווי צו אַקסעס סערוויסעס. זיי קענען אויך פאַרבינדן איר מיט אנדערע רעסורסן וואָס איר קען זיין בארעכטיגט פֿאַר און העלפֿן איר אַקסעס די סערוויסעס אין דיין געבוירן שפּראַך. געפֿינען דיין היגע אָפיס מיט די לינק אויף https://www.careeronestop.org/. איר קענט אויך קאָנטאַקט CareerOneStop דורך טעלעפאָן 1-877-872-5627 אָדער E- בריוו info@CareerOneStop.org.

 

Yoruba

Awọn alabaṣiṣẹpọ oṣiṣẹ agbegbe le ṣe iranlọwọ fun ọ pẹlu awọn ibeere eyikeyi ti o ni nipa Eto TAA tabi bii o ṣe le wọle si awọn iṣẹ. Wọn tun le so ọ pọ pẹlu awọn orisun miiran ti o le yẹ fun ati ṣe iranlọwọ fun ọ lati wọle si awọn iṣẹ wọnyẹn ni ede abinibi rẹ. Wa ọfiisi agbegbe rẹ ni lilo ọna asopọ ni https://www.careeronestop.org/. O tun le kan si CareerOneStop nipasẹ foonu ni 1-877-872-5627 tabi imeeli ni info@CareerOneStop.org.