Skip to page content
Wage and Hour Division
Bookmark and Share

Wage and Hour Division (WHD)

Worker PSA - HMONG - 30 Seconds

Kuv ua haujlwm hnyav thiab sab heev zoo ib yam li koj ua peb muaj cai tau txais nqi ua haujlwm kom tsim nyog, tsis ntev dhau los kuv muaj ib co teebmeem thiab kuv nrhiav tau ib co neeg uas lawv pab tau kuv hu rau lossis mus cuag Wages and Hour Devision nws yog kev pab dawb this tsis pub lwm tus paub txog koj txawm tias koj muaj lossis tsis muaj ntaub ntawv ua haujlwm los yeej pab tau koj ib yam cia li hu tam sim no hu rau 1866 4879243 peb pab tau nov yogi b co lus los ntawm US Department of Labor.

 

Back to previous page