Nội dung

Giới thiệu

Bảo hiểm y tế giúp người lao động và gia đình của họ chăm lo các nhu cầu thiết yếu về y tế. Đó là một trong những phúc lợi quan trọng nhất mà người sử dụng lao động có thể cung cấp.

Theo Đạo Luật Điều Phối Ngân Sách Tổng Hợp Omnibus (COBRA), những người lao động và gia đình bị mất quyền lợi bảo hiểm y tế của công ty do các biến cố nghiêm trọng trong cuộc sống có thể tiếp tục tham gia chương trình bảo hiểm y tế của công ty trong một thời gian giới hạn, thường là bằng chi phí tự chi trả.

Tài liệu này giải thích quyền của quý vị theo COBRA trong việc tạm thời gia hạn bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động cung cấp, còn gọi là bảo hiểm được gia hạn COBRA. Tài liệu này sẽ:

 • Giải thích chung về các quyền và nghĩa vụ của quý vị theo COBRA;
 • Nêu sơ lược các quy tắc theo COBRA mà chương trình bảo hiểm y tế của công ty phải tuân thủ;
 • Nhấn mạnh quyền của quý vị khi hưởng bảo hiểm được gia hạn COBRA.

Bảo Hiểm Được Gia Hạn COBRA Là Gì?

Đạo Luật Điều Phối Ngân Sách Tổng Hợp Omnibus (COBRA) yêu cầu hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế công ty phải tạm thời gia hạn những quyền lợi bảo hiểm mà trong trường hợp khác có thể bị chấm dứt. Theo yêu cầu của COBRA, hầu hết các chương trình phải gia hạn bảo hiểm cho người có bảo hiểm tức là người lao động, người lao động cũ, vợ/chồng, vợ/chồng cũ, và con cái phụ thuộc của họ do một số sự kiện nhất định mà trong trường hợp khác quyền lợi bảo hiểm có thể bị chấm dứt. Những sự kiện đó bao gồm:

 • Người lao động có bảo hiểm tử vong,
 • Người lao động có bảo hiểm bị mất việc hoặc giảm giờ làm vì những lý do khác ngoài hành vi sai trái nghiêm trọng,
 • Người lao động có bảo hiểm được hưởng quyền lợi bảo hiểm Medicare,
 • Người lao động có bảo hiểm ly hôn hoặc ly thân hợp pháp, hoặc
 • Trẻ em không còn trạng thái người phụ thuộc (và do đó không còn có bảo hiểm) theo chương trình bảo hiểm.

Người sử dụng lao động có thể yêu cầu những ai đăng ký bảo hiểm được gia hạn đóng toàn bộ chi phí, cộng với 2% phí hành chính. Phí bảo hiểm được gia hạn thường cao hơn số tiền mà người lao động đang làm việc phải trả, vì người sử dụng lao động thường đóng một phần chi phí bảo hiểm cho người lao động đang làm việc. Bảo hiểm được gia hạn COBRA chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian có giới hạn.

COBRA thường áp dụng cho các chương trình bảo hiểm y tế công ty của người sử dụng lao động trong khu vực tư nhân với quy mô ít nhất 20 nhân viên, hoặc của chính quyền cấp tiểu bang và địa phương. Tuy nhiên, đạo luật này không áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm được tài trợ bởi chính phủ liên bang, hoặc nhà thờ và một số tổ chức liên quan đến nhà thờ. Nhiều tiểu bang cũng có các luật tương tự như COBRA, trong đó có những luật áp dụng cho công ty bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động có quy mô nhỏ hơn 20 nhân viên (đôi khi còn được gọi là COBRA mini). Hãy liên lạc với văn phòng ủy viên bảo hiểm tiểu bang của quý vị để biết quý vị có được tham gia bảo hiểm đó hay không.

Theo COBRA, chương trình bảo hiểm y tế công ty là bất kỳ sắp xếp nào mà người sử dụng lao động thiết lập hoặc duy trì để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người lao động hoặc gia đình của họ, thông qua bảo hiểm y tế, bởi một tổ chức chăm sóc y tế, bằng tài sản của người sử dụng lao động, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác. “Dịch vụ chăm sóc y tế” ở đây bao gồm:

 • Điều trị nội trú và ngoại trú tại bệnh viện,
 • Chăm sóc y tế bởi bác sĩ,
 • Phẫu thuật và các lợi ích y tế chính khác,
 • Thuốc theo đơn, và
 • Chăm sóc răng miệng và chăm sóc mắt.

Bảo hiểm nhân thọ và trợ cấp thương tật không được coi là “dịch vụ chăm sóc y tế." COBRA không bao gồm các chương trình bảo hiểm chỉ cung cấp bảo hiểm nhân thọ hoặc trợ cấp thương tật.

Các chương trình bảo hiểm y tế công ty thuộc phạm vi COBRA do người sử dụng lao động trong khu vực tư nhân tài trợ thường được Đạo Luật Đảm Bảo Lợi Tức Hưu Trí cho Người Lao Động (ERISA) quản lý. ERISA không yêu cầu người sử dụng lao động phải có chương trình bảo hiểm hay cung cấp bất kỳ loại hay mức độ lợi ích cụ thể nào, nhưng đạo luật có yêu cầu chương trình bảo hiểm phải tuân thủ các quy tắc của ERISA. ERISA cũng mang lại cho người tham gia và người thụ hưởng các quyền có hiệu lực pháp lý.

Các Phương Án Thay Thế Cho Bảo Hiểm Được Gia Hạn COBRA

Nếu quý vị được quyền chọn bảo hiểm được gia hạn COBRA, quý vị nên cân nhắc tất cả các lựa chọn trước khi ra quyết định. Quý vị và gia đình có nhiều lựa chọn bảo hiểm y tế có chi phí hợp lý hơn hoặc phạm vi bảo hiểm rộng hơn thông qua các chương trình bảo hiểm y tế công ty khác (ví dụ bảo hiểm của vợ/chồng), Health Insurance Marketplace®, Medicare, hoặc Medicaid.

Theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA), nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị không còn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm y tế công ty, trong đó có bảo hiểm được gia hạn, quý vị có thể đăng ký đặc biệt để tham gia chương trình bảo hiểm y tế công ty khác mà không cần đợi đến khi mở mùa đăng ký tiếp theo. Ví dụ, người lao động không còn được hưởng bảo hiểm y tế công ty có thể đăng ký tham gia bảo hiểm của chồng/vợ thông qua giai đoạn đăng ký đặc biệt, hoặc người phụ thuộc không còn đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế công ty có thể đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm khác của cha mẹ. Để có cơ hội đăng ký đặc biệt, quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị trước đây phải đủ điều kiện tham gia chương trình mà bây giờ quý vị muốn đăng ký, và đã tham gia chương trình bảo hiểm y tế khác tại thời điểm quý vị được đề nghị chương trình này. Quý vị phải yêu cầu đăng ký đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày mất bảo hiểm khác.

Khi mất bảo hiểm y tế theo công việc, quý vị cũng có cơ hội đăng ký Health Insurance Marketplace ®. Marketplace cho phép quý vị tìm và so sánh các lựa chọn bảo hiểm y tế tư nhân. Thông qua Marketplace, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế giúp giảm bảo phí hàng tháng và giảm chia sẻ chi phí trong các khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng chi trả của quý vị.

Việc quý vị được đề xuất tham gia bảo hiểm được gia hạn COBRA không ảnh hưởng đến sự đủ điều kiện tham gia bảo hiểm Marketplace hoặc nhận tín dụng thuế. Quý vị có thể đăng ký bảo hiểm Marketplace tại HealthCare.gov hoặc gọi 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325). Để đăng ký đặc biệt tham gia Marketplace, quý vị phải chọn một chương trình bảo hiểm trong vòng 60 ngày trước hoặc sau khi quý vị mất bảo hiểm theo công việc. Ngoài ra, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia Marketplace trong thời gian đăng ký mở. Nếu quý vị cần bảo hiểm y tế trong khoảng thời gian từ khi mất bảo hiểm theo công việc đến khi bắt đầu được bảo hiểm qua Marketplace (ví dụ: nếu quý vị hoặc một thành viên trong gia đình cần chăm sóc y tế), quý vị có thể lựa chọn bảo hiểm COBRA trong chương trình bảo hiểm của công ty cũ. Khi đó, quý vị sẽ có bảo hiểm y tế cho đến khi bảo hiểm của Marketplace bắt đầu có hiệu lực.

Thông qua Marketplace, quý vị cũng có thể tìm hiểu liệu mình có đủ điều kiện nhận bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp từ Medicaid hay Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế cho Trẻ Em (CHIP) hay không. Quý vị có thể nộp đơn và đăng ký tham gia Medicaid và CHIP bất cứ lúc nào. Nếu quý vị đủ điều kiện, bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Hãy truy cập HealthCare.gov hoặc gọi 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325) để biết thêm thông tin hoặc đăng ký các chương trình này. Quý vị cũng có thể nộp đơn xin Medicaid bằng cách liên hệ với văn phòng Medicaid ở tiểu bang của mình và tìm hiểu thêm về chương trình CHIP của tiểu bang mình bằng cách gọi 1-877-KIDS NOW (543-7669) hoặc truy cập InsureKidsNow.gov.

Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của mình lựa chọn bảo hiểm được gia hạn COBRA, quý vị có thể yêu cầu đăng ký đặc biệt cho một chương trình bảo hiểm y tế công ty khác hoặc bảo hiểm Marketplace nếu quý vị có một sự kiện mới cho phép đăng ký đặc biệt, ví dụ kết hôn, sinh con, hoặc nếu đã dùng hết hạn mức bảo hiểm COBRA. Để hết hạn mức bảo hiểm COBRA, quý vị hoặc người phụ thuộc của mình phải nhận COBRA trong thời gian tối đa có thể mà không chấm dứt sớm. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn chấm dứt COBRA sớm mà không có cơ hội đăng ký đặc biệt tại thời điểm đó, quý vị sẽ phải chờ đến giai đoạn đăng ký mở tiếp theo để đăng ký tham gia bảo hiểm thông qua chương trình bảo hiểm y tế công ty khác hoặc Marketplace.

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên và một số người trẻ hơn bị thương tật hoặc mắc Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối. Nói chung, nếu quý vị mất việc làm sau thời gian đăng ký ban đầu của Medicare và không đăng ký tham gia Medicare Phần A hoặc B, quý vị có thời gian đăng ký đặc biệt kéo dài 8 tháng, bắt đầu vào thời điểm sớm hơn trong các thời điểm sau:

 • Vào tháng sau khi công việc của quý vị kết thúc; hoặc
 • Vào tháng sau khi bảo hiểm y tế công ty của quý vị kết thúc.

Nếu quý vị lựa chọn COBRA thay vì Medicare, quý vị có thể phải trả tiền phạt đăng ký trễ và chịu khoảng trống trong phạm vi bảo hiểm nếu muốn tham gia Phần B sau này. Nếu quý vị đăng ký tham gia Medicare Phần A hoặc B trước khi bảo hiểm COBRA kết thúc, chương trình bảo hiểm của quý vị có thể chấm dứt quyền lợi bảo hiểm được gia hạn. Tuy nhiên, nếu Bảo Hiểm Medicare Phần A hoặc B có hiệu lực vào ngày hoặc trước ngày quý vị chọn COBRA, bảo hiểm của quý vị không thể làm gián đoạn COBRA chỉ vì các quyền lợi của Medicare, ngay cả khi quý vị đăng ký các phần khác trong Medicare sau khi lựa chọn bảo hiểm COBRA.

Nói chung, nếu quý vị đăng ký cả COBRA và Medicare, Medicare sẽ là bên chi trả chính còn COBRA sẽ là đơn vị chi trả thứ cấp. Đơn vị chi trả thứ cấp có thể không chi trả toàn bộ các chi phí không được bảo hiểm. Một số chương trình bảo hiểm có thể chi trả như vai trò đơn vị chi trả thứ cấp của Medicare, kể cả khi quý vị không đăng ký tham gia Medicare. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập medicare.gov/medicare-and-you.

Ai Được Tham Gia Bảo Hiểm được Gia Hạn?

Quý vị phải đáp ứng ba yêu cầu cơ bản để được quyền chọn bảo hiểm được gia hạn COBRA:

 • Chương trình bảo hiểm y tế của công ty quý vị phải nằm trong COBRA;
 • Một sự kiện đáp ứng yêu cầu phải xảy ra; và
 • Quý vị phải là người thụ hưởng đủ điều kiện cho sự kiện đó.

Phạm Vi Bảo Hiểm

COBRA bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế công ty được bảo trợ bởi người sử dụng lao động (khu vực tư nhân hoặc chính quyền tiểu bang/địa phương) có ít nhất 20 nhân viên hoặc hơn 50% số ngày làm việc thông thường trong năm dương lịch trước đó. Cả nhân viên toàn và bán thời gian đều được tính để xác định một chương trình bảo hiểm có thuộc COBRA hay không. Mỗi nhân viên bán thời gian được tính bằng một phần của nhân viên toàn thời gian, trong đó, số phần này bằng số giờ làm việc chia cho số giờ mà một nhân viên phải làm để được coi là toàn thời gian. Ví dụ: nếu nhân viên toàn thời gian tại Công ty A làm việc 40 giờ/tuần, một nhân viên bán thời gian làm việc 20 giờ/tuần được tính là 1/2 nhân viên toàn thời gian, và một nhân viên bán thời gian làm việc 16 giờ/tuần được tính là 4/10 nhân viên toàn thời gian.

Sự Kiện Đáp Ứng Yêu Cầu

“Sự kiện đáp ứng yêu cầu” là những sự kiện khiến một cá nhân mất bảo hiểm y tế công ty. Loại sự kiện đáp ứng yêu cầu sẽ xác định người thụ hưởng đủ điều kiện và khoảng thời gian mà chương trình phải cung cấp bảo hiểm được gia hạn. COBRA chỉ đưa ra các yêu cầu tối thiểu để được gia hạn bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm luôn có thể gia hạn bảo hiểm gian dài hơn và/hoặc đóng góp một phần bảo phí để được gia hạn.

Sau đây là các sự kiện đáp ứng yêu cầu đối với một người lao động có bảo hiểm nếu các sự kiện đó khiến người lao động có bảo hiểm bị mất bảo hiểm:

 • Công việc của người lao động có bảo hiểm bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài "hành vi sai trái nghiêm trọng", hoặc
 • Số giờ làm việc của người lao động có bảo hiểm bị giảm.

Sau đây là các sự kiện đáp ứng yêu cầu đối với vợ/chồng trẻ em phụ thuộc của người lao động có bảo hiểm nếu các sự kiện đó khiến vợ/chồng hoặc trẻ em phụ thuộc của họ mất quyền lợi bảo hiểm:

 • Công việc của người lao động có bảo hiểm bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài "hành vi sai trái nghiêm trọng",
 • Số giờ làm việc của người lao động có bảo hiểm bị giảm,
 • Người lao động có bảo hiểm được hưởng quyền lợi bảo hiểm Medicare,
 • Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp với người lao động có bảo hiểm, hoặc
 • Người lao động có bảo hiểm tử vong.

Ngoài những sự kiện trên, sau đây là một sự kiện đáp ứng yêu cầu đối với trẻ em phụ thuộc của người lao động có bảo hiểm nếu sự kiện đó khiến đứa trẻ mất quyền lợi bảo hiểm:

 • Mất trạng thái “trẻ em phụ thuộc” theo các quy tắc của chương trình bảo hiểm. Theo Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act), các chương trình cung cấp bảo hiểm cho trẻ em trong bảo hiểm của cha mẹ phải cung cấp bảo hiểm cho đến khi trẻ được 26 tuổi.

Người Thụ Hưởng Đủ Điều Kiện

Người thụ hưởng đủ điều kiện là một người lao động mà, vào ngày trước khi xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu, có bảo hiểm theo chương trình của công ty với vai trò người lao động hoặc vợ/chồng, vợ/chồng cũ, hoặc trẻ em phụ thuộc của người lao động có bảo hiểm. Chỉ một số cá nhân nhất định mới có thể trở thành người thụ hưởng đủ điều kiện do sự kiện đáp ứng yêu cầu, và loại sự để xác định ai có thể trở thành người thụ hưởng đủ điều kiện khi sự kiện đó xảy ra. Người thụ hưởng đủ điều kiện phải là người lao động có bảo hiểm, vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ, hoặc trẻ em phụ thuộc của người lao động đó. Trong trường hợp liên quan đến việc người sử dụng lao động bị phá sản, người lao động đã nghỉ hưu và vợ/chồng, vợ/chồng cũ, hoặc trẻ em phụ thuộc của họ có thể là người thụ hưởng đủ điều kiện. Ngoài ra, mọi đứa trẻ được sinh ra hoặc nhận làm con nuôi bởi người lao động có bảo hiểm trong thời gian được gia hạn bảo hiểm sẽ tự động được coi là người thụ hưởng đủ điều kiện. Các đại diện, nhà thầu độc lập của người sử dụng lao động và các giám đốc tham gia chương trình bảo hiểm y tế công ty cũng có thể là người thụ hưởng đủ điều kiện.

Thông Báo COBRA và Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hiểm

Theo COBRA, các chương trình bảo hiểm y tế công ty phải cung cấp cho người lao động và gia đình của họ những thông báo giải thích cụ thể về quyền của họ theo COBRA. Các chương trình bảo hiểm cũng phải đưa ra thủ tục bảo hiểm được gia hạn COBRA như thế nào, cách thức người thụ hưởng đủ điều kiện có thể lựa chọn bảo hiểm được gia hạn, và thời điểm có thể chấm dứt bảo hiểm.

Thủ Tục Thông Báo

Mô Tả Tóm Tắt Chương Trình Bảo Hiểm

Các quyền khi tham gia COBRA phải được mô tả trong bản Mô Tả Tóm Tắt Chương Trình Bảo Hiểm (MTTTCTBH). MTTTCTBH là tài liệu bằng văn bản cung cấp các thông tin quan trọng về chương trình bảo hiểm, bao gồm những lợi ích nằm trong chương trình, quyền của người tham gia và người thụ hưởng trong chương trình, và cách thức chương trình hoạt động. ERISA yêu cầu chương trình bảo hiểm y tế công ty cung cấp MTTTCTBH cho quý vị trong vòng 90 ngày sau khi quý vị tham gia chương trình (hoặc trong vòng 120 ngày sau khi chương trình trở thành đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của ERISA). Ngoài ra, nếu chương trình bảo hiểm có những thay đổi quan trọng, chương trình phải cung cấp cho quý vị bản Tóm Tắt các Sửa Đổi Quan Trọng (TTSĐQT) không muộn hơn 210 ngày sau ngày kết thúc năm bảo hiểm mà các thay đổi có hiệu lực. Nếu người tham gia coi những thay đổi này là sự cắt giảm quan trọng đối với các dịch vụ hoặc lợi ích bảo hiểm, người quản lý chương trình bảo hiểm phải cung cấp TTSĐQT trong vòng 60 ngày sau khi việc cắt giảm được thông qua. Nếu một người có bảo hiểm hoặc người thụ hưởng có văn bản yêu cầu cung cấp bản sao của những tài liệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác về chương trình bảo hiểm, người quản lý chương trình phải cung cấp tài liệu trong vòng 30 ngày.

Thông Báo Chung Của COBRA

Các chương trình bảo hiểm y tế công ty phải cung cấp cho mỗi nhân viên và vợ/chồng của họ thông báo chung mô tả các quyền theo COBRA trong vòng 90 ngày kể từ ngày đầu tiên bảo hiểm có hiệu lực. Để đáp ứng yêu cầu này, các chương trình bảo hiểm y tế công ty có thể đưa ra thông báo chung trong bản MTTTCTBH và gửi cho quý vị và vợ/chồng của quý vị trong thời hạn này.

Thông báo chung phải bao gồm:

 • Tên của chương trình bảo hiểm và tên, địa chỉ và số điện thoại của đầu mối mà quý vị có thể liên hệ để biết thêm thông tin về COBRA và chương trình bảo hiểm;
 • Mô tả chung về sự gia hạn bảo hiểm được cung cấp trong chương trình bảo hiểm, và
 • Giải thích những việc quý vị phải làm để thông báo cho chương trình bảo hiểm về các sự kiện hoặc thương tật đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Thông Báo về Sự Kiện Đáp Ứng Yêu Cầu Của COBRA

Chương trình bảo hiểm sức khỏe công ty phải gia hạn bảo hiểm nếu xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu của chương trình. Người sử dụng lao động, người lao động hoặc người thụ hưởng phải thông báo cho chương trình bảo hiểm y tế về sự kiện đó, chương trình bảo hiểm không bắt buộc phải có hành động cụ thể nào trước khi nhận được thông báo thích hợp. Loại sự kiện sẽ quyết định người gửi thông báo là ai.

Người sử dụng lao động phải thông báo cho chương trình bảo hiểm nếu sự kiện đáp ứng yêu cầu đó là:

 • Chấm dứt hoặc giảm số giờ làm việc của người lao động có bảo hiểm,
 • Người lao động có bảo hiểm tử vong,
 • Người lao động có bảo hiểm được hưởng quyền lợi bảo hiểm Medicare, hoặc
 • Người sử dụng lao động phá sản.

Người sử dụng lao động phải thông báo cho chương trình trong vòng 30 ngày sau khi sự kiện xảy ra.

Quý vị (người lao động có bảo hiểm hoặc một trong những người thụ hưởng đủ điều kiện) phải thông báo cho chương trình bảo hiểm nếu sự kiện đáp ứng yêu cầu là:

 • Ly hôn, ,
 • Ly thân hợp pháp, hoặc
 • Một đứa trẻ không còn trạng thái người phụ thuộc theo chương trình bảo hiểm.

Quý vị nên hiểu rõ các quy định về việc gửi thông báo nếu xảy ra một trong các sự kiện nêu trên. Các chương trình bảo hiểm y tế công ty phải đưa ra quy trình thủ tục trong cả thông báo chung và MTTTCTBH để hướng dẫn quý vị cách gửi thông báo về các loại sự kiện này. Chương trình bảo hiểm có thể đặt giới hạn thời gian gửi thông báo này, tuy nhiên, giới hạn thời gian không được ngắn hơn 60 ngày, bắt đầu từ thời điểm muộn nhất trong các thời điểm sau:

 • Ngày xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu,
 • Ngày quý vị mất (hoặc sẽ mất) bảo hiểm theo chương trình do kết quả của sự kiện đó, hoặc
 • Ngày quý vị được thông báo, thông qua bản MTTTCTBH hoặc thông báo chung COBRA, về trách nhiệm thông báo cho chương trình bảo hiểm và các thủ tục để thông báo.

Nếu chương trình bảo hiểm của quý vị không có quy trình thủ tục hợp lý để thông báo một sự kiện, quý vị có thể thông báo bằng cách liên hệ với người hoặc đơn vị phụ trách các vấn đề liên quan đến lợi ích người lao động trong công ty của mình (ví dụ: bộ phận nhân sự). Nếu chương trình bảo hiểm của quý vị có sự tham gia của nhiều người sử dụng lao động, thông báo có thể được gửi tới hội đồng quản trị chung, còn nếu chương trình bảo hiểm được quản lý bởi công ty bảo hiểm (hoặc lợi ích được cung cấp thông qua bảo hiểm), quý vị có thể gửi thông báo đến công ty bảo hiểm.

Thông Báo Đăng Ký Bảo Hiểm COBRA

Sau khi nhận được thông báo về sự kiện đáp ứng yêu cầu, chương trình bảo hiểm phải cung cấp cho những người thụ hưởng đủ điều kiện một thông báo đăng ký bảo hiểm trong vòng 14 ngày. Thông báo đăng ký bảo hiểm mô tả các quyền của họ để được gia hạn bảo hiểm và cách đăng ký. Thông báo này phải có tất cả các thông tin mà quý vị cần để hiểu về bảo hiểm được gia hạn và ra quyết định có đăng ký tham gia hay không sau khi đã nhận đủ thông tin. Thông báo này cũng phải cung cấp tên của người quản lý chương trình bảo hiểm COBRA và cách quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin.

Thông Báo Về Việc Không Cấp Bảo Hiểm Được Gia Hạn COBRA

Các chương trình bảo hiểm y tế công ty đôi khi có thể từ chối yêu cầu gia hạn hoặc kéo dài thời hạn bảo hiểm được gia hạn. Khi chương trình bảo hiểm từ chối yêu cầu gia hạn hoặc kéo dài thời hạn bảo hiểm được gia hạn của quý vị hoặc thành viên trong gia đình của quý vị, chương trình bảo hiểm phải gửi đến quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị một thông báo về việc không cấp bảo hiểm được gia hạn trong vòng 14 ngày sau khi nhận được yêu cầu và giải thích lý do từ chối yêu cầu.

Thông Báo Về Việc Chấm Dứt Sớm Bảo Hiểm Được Gia Hạn COBRA

Bảo hiểm được gia hạn thường phải được cấp trong thời gian tối đa (18, 29 hoặc 36 tháng). Tuy nhiên, chương trình bảo hiểm y tế công ty có thể chấm dứt sự gia hạn sớm vì bất kỳ lý do cụ thể nào. (Xem “Thời hạn bảo hiểm được gia hạn”) Khi chương trình bảo hiểm y tế công ty quyết định chấm dứt sớm vì bất kỳ lý do nào trong các lý do này, chương trình phải gửi đến người thụ hưởng đủ điều kiện thông báo chấm dứt sớm. Thông báo phải được gửi càng sớm càng tốt sau khi quyết định được đưa ra, và phải mô tả ngày bảo hiểm và lý do chấm dứt, và tất cả các quyền mà người thụ hưởng đủ điều kiện có thể có theo chương trình bảo hiểm hoặc luật hiện hành trong việc lựa chọn bảo hiểm cá nhân hoặc công ty thay thế.

Quy Định Đặc Biệt Đối Với Chương Trình Bảo Hiểm Của Nhiều Người Sử Dụng Lao Động

Các chương trình bảo hiểm của nhiều người sử dụng lao động được phép áp dụng một số quy định đặc biệt đối với thông báo COBRA. Đầu tiên, chương trình bảo hiểm của nhiều người sử dụng lao động có thể áp dụng thống nhất giới hạn thời gian khi thông báo sự kiện đáp ứng yêu cầu hoặc đăng ký bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm của nhiều người sử dụng lao động có thể lựa chọn không yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông báo về sự kiện đáp ứng yêu cầu, và thay vào đó, người quản lý chương trình sẽ xác định khi nào xảy ra một sự kiện. Bất kỳ quy định nào về chương trình bảo hiểm của nhiều người sử dụng lao động phải được nêu trong tài liệu của chương trình bảo hiểm (và MTTTCTBH).

Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hiểm

Chương trình bảo hiểm phải cho quý vị ít nhất 60 ngày để quyết định có đăng ký bảo hiểm COBRA hay không, thời hạn đó bắt đầu từ ngày gửi thông báo đăng ký bảo hiểm hoặc ngày mà quý vị sẽ mất bảo hiểm y tế công ty do có sự kiện đáp ứng yêu cầu, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Mỗi người thụ hưởng đủ điều kiện có quyền độc lập đăng ký gia hạn bảo hiểm. Điều này có nghĩa là nếu cả quý vị và vợ/chồng của mình đều được quyền đăng ký gia hạn bảo hiểm, mỗi người có thể đưa ra lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, chương trình bảo hiểm phải cho phép quý vị hoặc vợ/chồng của mình đăng ký bảo hiểm được gia hạn thay cho tất cả những người thụ hưởng đủ điều kiện khác trong cùng một sự kiện đáp ứng yêu cầu, nếu việc đăng ký bảo hiểm không nêu rõ chỉ áp dụng cho bản thân người đăng ký. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người thụ hưởng đủ điều kiện cũng phải được phép lựa chọn đăng ký bảo hiểm thay cho trẻ vị thành niên.

Nếu quý vị từ bỏ gia hạn bảo hiểm trong thời gian đăng ký, sau đó, quý vị phải được phép thu hồi việc từ bỏ bảo hiểm và lựa chọn đăng ký bảo hiểm được gia hạn, miễn là quý vị làm trước khi hết thời hạn đăng ký. Trong những trường hợp như vậy, chương trình bảo hiểm có thể bắt đầu thời hạn bảo hiểm được gia hạn vào ngày mà quý vị thu hồi quyết định từ bỏ bảo hiểm.

Một số người tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại (TAA) có cơ hội thứ hai để đăng ký tham gia bảo hiểm được gia hạn COBRA:

 • Những cá nhân đủ điều kiện và được nhận Trợ Cấp Tái Điều Chỉnh Thương Mại,
 • Những cá nhân đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Điều Chỉnh Thương Mại, nhưng vẫn chưa nhận hết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, và
 • Những cá nhân đang nhận trợ cấp theo Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại Thay Thế hoặc Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại Để Người Lao Động Đi Làm Trở Lại, và những người không chọn đăng ký bảo hiểm COBRA trong thời gian đăng ký bảo hiểm.

Khoảng thời gian đăng ký bảo hiểm thứ hai này được tính là 60 ngày kể từ ngày đầu tiên của tháng mà một cá nhân được xác định là đủ điều kiện nhận phúc lợi TAA được liệt kê ở trên và đã nhận các phúc lợi đó. Ví dụ: nếu thời gian đăng ký bảo hiểm của một cá nhân đủ điều kiện kết thúc vào đầu tháng, họ sẽ có thêm khoảng 60 ngày để lựa chọn đăng ký bảo hiểm COBRA. Tuy nhiên, nếu cá nhân này đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện vào cuối tháng, thì 60 ngày vẫn được tính từ ngày đầu tiên của tháng, tức là khi thực thi, cá nhân đó có khoảng 30 ngày. Quý vị phải chọn đăng ký bảo hiểm COBRA không muộn hơn 6 tháng sau khi mất bảo hiểm liên quan đến TAA. Bảo hiểm COBRA được chọn trong giai đoạn đăng ký bảo hiểm thứ hai thường bắt đầu vào ngày đầu tiên của giai đoạn đó. Thông tin thêm về Đạo Luật Thương mại được đăng tại dol.gov/agencies/eta/tradeact.

Các Lợi Ích Khi Gia Hạn Bảo Hiểm

Phạm vi bảo hiểm được gia hạn phải giống với chương trình bảo hiểm hiện hành cho người lao động đang làm việc ở các vị trí tương tự và gia đình của họ. (Nói chung, phạm vi bảo hiểm này giống với phạm vi bảo hiểm quý vị đã có ngay trước sự kiện đáp ứng yêu cầu.) Quý vị phải nhận được các quyền lợi, lựa chọn và dịch vụ giống như một người tham gia hoặc người thụ hưởng ở vị trí tương tự hiện đang nhận được theo chương trình bảo hiểm, ví dụ quyền lựa chọn trong các phương án bảo hiểm có sẵn trong mùa đăng ký bảo hiểm mở. Quý vị cũng phải tuân theo các quy tắc và hạn mức được áp dụng cho người tham gia hoặc người thụ hưởng ở vị trí tương tự, ví dụ các yêu cầu đồng thanh toán, khoản khấu trừ và hạn mức bảo hiểm. Các quy định của chương trình bảo hiểm về việc nộp đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm và phản đối quyết định từ chối quyền lợi bảo hiểm cũng được áp dụng.

Mọi thay đổi đối với điều khoản của chương trình bảo hiểm áp dụng cho người lao động đang làm việc ở vị trí tương tự và gia đình của họ cũng sẽ áp dụng đối với người thụ hưởng đủ điều kiện đang nhận bảo hiểm được gia hạn COBRA. Nếu quý vị có hoặc nhận nuôi một đứa trẻ trong thời gian tham gia bảo hiểm được gia hạn, con của quý vị sẽ tự động được coi là người thụ hưởng đủ điều kiện nhận bảo hiểm được gia hạn. Chương trình bảo hiểm phải cho phép bổ sung con của quý vị vào bảo hiểm được gia hạn.

Thời Hạn của Bảo Hiểm được Gia Hạn

Thời hạn tối đa

COBRA yêu cầu thời hạn bảo hiểm được gia hạn tính từ ngày diễn ra sự kiện đáp ứng yêu cầu và kéo dài trong khoảng thời gian giới hạn là 18 hoặc 36 tháng. Khoảng thời gian phải cung cấp bảo hiểm được gia hạn (”thời hạn tối đa” của bảo hiểm được gia hạn) phụ thuộc vào loại sự kiện đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một chương trình bảo hiểm có thể cung cấp thời gian bảo hiểm dài hơn khoảng thời gian tối đa mà luật pháp yêu cầu.

Khi sự kiện đáp ứng yêu cầu là người lao động có bảo hiểm mất việc (vì những lý do khác ngoài hành vi sai trái nghiêm trọng) hoặc giảm giờ làm việc, những người thụ hưởng đủ điều kiện được đủ điều kiện nhận 18 tháng gia hạn bảo hiểm.

Khi sự kiện đủ đáp ứng yêu cầu là người lao động mất việc hoặc bị giảm giờ làm, và người lao động đó được hưởng bảo hiểm Medicare chưa đầy 18 tháng trước sự kiện đó, bảo hiểm COBRA cho vợ/chồng và người phụ thuộc của người lao động đó phải được cung cấp trong tối đa 36 tháng sau ngày người lao động đó được hưởng Medicare. Ví dụ: nếu người lao động có bảo hiểm được hưởng Medicare 8 tháng trước ngày bị thôi việc (bị thôi việc là sự kiện đáp ứng yêu cầu của COBRA), bảo hiểm COBRA cho vợ/chồng và con của họ phải được cung cấp trong tối đa 28 tháng (36 tháng trừ đi 8 tháng).

Đối với tất cả các sự kiện đáp ứng yêu cầu khác, những người thụ hưởng đủ điều kiện phải được nhận bảo hiểm được gia hạn trong 36 tháng.(1)

Chấm Dứt Sớm

Chương trình bảo hiểm y tế công ty có thể chấm dứt bảo hiểm được gia hạn trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm tối đa vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Bảo phíkhông được thanh toán đầy đủ và đúng hạn;
 • Người sử dụng lao động ngừng duy trì các chương trình bảo hiểm y tế công ty;
 • Người thụ hưởng đủ điều kiện bắt đầu tham gia chương trình bảo hiểm y tế công ty khác sau khi chọn đăng ký bảo hiểm được gia hạn;
 • Người thụ hưởng đủ điều kiện sẽ được hưởng các quyền lợi Medicare sau khi chọn đăng ký bảo hiểm được gia hạn; hoặc
 • Một người thụ hưởng đủ điều kiện có hành vi gian lận hoặc hành vi khác có thể dẫn đến việc chấm dứt bảo hiểm đối với một người tham gia bảo hiểm ở vị trí tương tự hoặc người thụ hưởng không nhận được bảo hiểm được gia hạn.

Nếu bảo hiểm được gia hạn bị chấm dứt sớm, chương trình bảo hiểm phải gửi đến người thụ hưởng đủ điều kiện thông báo chấm dứt sớm. ( Xem "Thông Báo COBRA và Thủ Tục Đăng Ký Bảo Hiểm”.)

Nếu quý vị quyết định chấm dứt bảo hiểm COBRA sớm, thông thường, quý vị sẽ không thể đăng ký chương trình bảo hiểm Marketplace ngoài thời gian đăng ký mở. (Xem "Các Phương Án Thay Thế cho Bảo hiểm được Gia Hạn COBRA".)

Kéo Dài Thời Gian Bảo Hiểm Được Gia Hạn 18 Tháng

Có hai trường hợp mà các cá nhân được hưởng tối đa là 18 tháng bảo hiểm được gia hạn có thể đủ điều kiện để gia hạn thêm thời gian tối đa đó. Đầu tiên là khi người thụ hưởng đủ điều kiện có thương tật; thứ hai là khi xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu thứ hai.

Thương Tật

Nếu một trong những người thụ hưởng đủ điều kiện trong gia đình của quý vị có thương tật và đáp ứng một số yêu cầu nhất định, tất cả những người thụ hưởng đủ điều kiện trong gia đình của quý vị được gia hạn thêm 11 tháng so với thời hạn tối đa của bảo hiểm được gia hạn (tổng thời gian bảo hiểm được gia hạn là 29 tháng ). Chương trình bảo hiểm có thể tăng bảo phí của những người thụ hưởng đủ điều kiện lên đến 150% chi phí bảo hiểm trong thời gian 11 tháng gia hạn liên quan đến thương tật.

Các yêu cầu là thứ nhất, Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) xác định rằng người thụ hưởng đủ điều kiện bị thương tật trước ngày thứ 60 của bảo hiểm được gia hạn và thứ hai, tình trạng thương tật tiếp tục diễn ra trong suốt thời gian 18 tháng của bảo hiểm được gia hạn.

Người thụ hưởng đủ điều kiện và bị thương tật (hoặc người khác thay mặt họ) cũng phải thông báo quyết định của SSA cho chương trình bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm có thể đặt giới hạn thời gian gửi thông báo về tình trạng thương tật, tuy nhiên, giới hạn thời gian không được ngắn hơn 60 ngày, bắt đầu từ thời điểm muộn nhất trong các thời điểm sau:

 • Ngày SSA ban hành quyết định tình trạng thương tật;
 • Ngày xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu;
 • Ngày người thụ hưởng đủ điều kiện mất (hoặc sẽ mất) bảo hiểm theo chương trình do kết quả của sự kiện đáp ứng yêu cầu, hoặc
 • Ngày người thụ hưởng đủ điều kiện được thông báo, thông qua bản MTTTCTBH hoặc thông báo chung COBRA, về trách nhiệm thông báo cho chương trình bảo hiểm và các thủ tục để thông báo.

Quyền được gia hạn do tình trạng thương tật có thể bị chấm dứt nếu SSA xác định người thụ hưởng đủ điều kiện không còn bị thương tật nữa. Chương trình bảo hiểm có thể yêu cầu người thụ hưởng đủ điều kiện có thương tật thông báo cho chương trình khi có quyết định như vậy của SSA. Chương trình bảo hiểm phải cho những người thụ hưởng đủ điều kiện ít nhất 30 ngày sau quyết định của SSA để gửi thông báo cho chương trình.

Các quy định về cách gửi thông báo về tình trạng thương tật và thông báo về việc không còn tình trạng thương tật phải được mô tả trong bản MTTTCTBH của chương trình bảo hiểm (và trong thông báo đăng ký bảo hiểm đối với các đề nghị tham gia bảo hiểm được gia hạn 18 tháng).

Sự Kiện Đáp Ứng Yêu Cầu Thứ Hai

Người thụ hưởng đủ điều kiện có thể được gia hạn bảo hiểm thêm 18 tháng trong khi đang nhận thời hạn tối đa cho bảo hiểm được gia hạn là 18 tháng (tổng thời hạn bảo hiểm được gia hạn tối đa là 36 tháng) nếu người thụ hưởng đủ điều kiện trải qua sự kiện đáp ứng yêu cầu thứ hai, ví dụ: người lao động có bảo hiểm bị tử vong, người lao động có bảo hiểm và vợ/chồng ly hôn hoặc ly thân hợp pháp, được tham gia Medicare (trong một số trường hợp nhất định), hoặc mất trạng thái trẻ em phụ thuộc theo chương trình bảo hiểm. Sự kiện thứ hai chỉ có thể được coi là đáp ứng yêu cầu nếu nó sẽ khiến người thụ hưởng đủ điều kiện mất bảo hiểm theo chương trình nếu không có sự kiện đáp ứng yêu cầu đầu tiên.

Quý vị sẽ cần thông báo cho chương trình bảo hiểm nếu sự kiện đáp ứng yêu cầu thứ hai xảy ra. Các quy định về cách gửi thông báo về sự kiện đáp ứng yêu cầu thứ hai phải được mô tả trong bản MTTTCTBH của chương trình bảo hiểm (và trong thông báo đăng ký bảo hiểm đối với các đề nghị tham gia bảo hiểm được gia hạn 18 tháng). Chương trình bảo hiểm có thể đặt giới hạn thời gian gửi thông báo này, tuy nhiên, giới hạn thời gian không được ngắn hơn 60 ngày, bắt đầu từ thời điểm muộn nhất trong các thời điểm sau:

 • Ngày xảy ra sự kiện đáp ứng yêu cầu;
 • Ngày quý vị mất (hoặc sẽ mất) bảo hiểm theo chương trình do kết quả của sự kiện đáp ứng yêu cầu; hoặc
 • Ngày quý vị được thông báo, thông qua bản MTTTCTBH hoặc thông báo chung COBRA, về trách nhiệm thông báo cho chương trình bảo hiểm và các thủ tục để thông báo.

Tóm Tắt các Sự Kiện Đáp Ứng Yêu Cầu, Người Thụ Hưởng Đủ Điều Kiện và Thời Hạn Tối Đa Của Bảo Hiểm Được Gia Hạn

Biểu đồ sau đây cho thấy khoảng thời gian tối đa mà bảo hiểm được gia hạn phải được cung cấp cho các sự kiện đáp ứng yêu cầu cụ thể và những người thụ hưởng đủ điều kiện được quyền chọn đăng ký bảo hiểm được gia hạn khi sự kiện cụ thể xảy ra. Lưu ý: một sự kiện chỉ được coi là sự kiện đáp ứng yêu cầu khi nó khiến người thụ hưởng đủ điều kiện mất quyền lợi bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm.

Sự Kiện Đáp Ứng Yêu Cầu Người Thụ Hưởng Đủ Điều Kiện Thời Hạn Tối Đa của Bảo Hiểm được Gia Hạn
Mất việc (vì những lý do khác ngoài hành vi sai trái nghiêm trọng) hoặc giảm số giờ làm việc Người lao động
Vợ/chồng
Trẻ Em Phụ Thuộc
18 tháng(2)
Người lao động tham gia bảo hiểm Medicare Vợ/chồng
Trẻ Em Phụ Thuộc
36 tháng(3)
Ly hôn hoặc ly thân hợp pháp Vợ/chồng
Trẻ Em Phụ Thuộc
36 tháng
Người lao động tử vong Vợ/chồng
Trẻ Em Phụ Thuộc
36 tháng
Mất trạng thái “trẻ em phụ thuộc” theo chương trình bảo hiểm Trẻ Em Phụ Thuộc 36 tháng

Đóng Bảo Hiểm được Gia Hạn

Chương trình bảo hiểm y tế công ty của quý vị có thể yêu cầu quý vị đóng bảo hiểm được gia hạn COBRA. Số tiền tối đa được tính cho những người thụ hưởng đủ điều kiện không được vượt quá 102% chi phí bảo hiểm dành cho những cá nhân có bảo hiểm ở vị trí tương tự mà không phát sinh sự kiện đáp ứng yêu cầu. Khi tính toán bảo phí COBRA, chương trình bảo hiểm có thể bao gồm chi phí do cả người lao động và người sử dụng lao động chi trả, cộng thêm 2% chi phí hành chính.

Đối với những người thụ hưởng đủ điều kiện kéo dài thời gian bảo hiểm được gia hạn thêm 11 tháng do tình trạng thương tật, bảo phí cho những tháng bổ sung đó có thể tăng lên 150% trên tổng chi phí của chương trình bảo hiểm.

Các chương trình bảo hiểm có thể tăng bảo phí COBRA cho những người thụ hưởng đủ điều kiện nếu chi phí chương trình bảo hiểm tăng, nhưng nhìn chung, các chương trình bảo hiểm phải ấn định bảo phí trước mỗi chu kỳ bảo hiểm kéo dài 12 tháng. Chương trình bảo hiểm phải cho phép quý vị đóng bảo phí bắt buộc theo tháng nếu quý vị yêu cầu, và có thể cho phép thanh toán bảo phí với các tần suất khác (ví dụ: theo tuần hoặc theo quý). Thông báo đăng ký bảo hiểm COBRA phải mô tả tất cả các thông tin cần thiết về bảo phí COBRA, thời hạn thanh toán, và hậu quả của việc thanh toán chậm và không thanh toán.

Chương trình bảo hiểm không được yêu cầu quý vị trả bảo phí khi quý vị chọn đăng ký bảo hiểm COBRA. Chương trình phải cho quý vị ít nhất 45 ngày sau khi quý vị chọn đăng ký bảo hiểm COBRA (là ngày quý vị gửi biểu mẫu đăng ký bảo hiểm nếu sử dụng dịch vụ bưu chính hạng nhất) để quý vị thực hiện thanh toán khoản phí bảo hiểm ban đầu. Nếu quý vị không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào trước khi kết thúc khoảng thời gian 45 ngày đầu tiên, chương trình bảo hiểm có thể chấm dứt các quyền theo COBRA của quý vị. Chương trình bảo hiểm phải đặt ngày tới hạn để thanh toán bảo phí trong các giai đoạn bảo hiểm tiếp theo, nhưng phải cho thời gian ân hạn tối thiểu là 30 ngày cho mỗi đợt thanh toán.

Nếu quý vị không thanh toán bảo phí trước ngày đầu tiên mà bảo hiểm có hiệu lực, nhưng thanh toán trong thời gian ân hạn, chương trình bảo hiểm có thể hủy quyền lợi bảo hiểm của quý vị cho đến khi nhận được khoản thanh toán, và sau đó khôi phục quyền lợi bảo hiểm trở lại từ đầu kỳ. Chương trình bảo hiểm có thể chấm dứt quyền lợi bảo hiểm nếu không nhận được đầy đủ bảo phí trước khi kết thúc thời gian ân hạn.

Nếu số tiền đóng bảo hiểm không chính xác, nhưng không ít hơn đáng kể so với số tiền đến hạn, chương trình bảo hiểm phải thông báo cho quý vị về việc đóng thiếu tiền và cho một khoảng thời gian hợp lý (đối với mục đích này, 30 ngày được coi là hợp lý) để thanh toán khoản chênh lệch. Chương trình bảo hiểm không có nghĩa vụ phải gửi thông báo bảo phí hàng tháng, nhưng phải gửi thông báo chấm dứt sớm nếu họ chấm dứt quyền lợi bảo hiểm được gia hạn của quý vị do không thanh toán bảo phí kịp thời.

Trong thỏa thuận thôi việc, một số người sử dụng lao động có thể phụ cấp hoặc thanh toán toàn bộ chi phí bảo hiểm y tế, bao gồm bảo hiểm COBRA, cho người lao động bị thôi việc và gia đình của họ. Nếu quý vị đang được nhận loại phúc lợi này, hãy nói chuyện với người quản lý chương trình bảo hiểm của mình để biết việc này ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm COBRA hay quyền đăng ký bảo hiểm đặc biệt của quý vị.

Tín Dụng Thuế Bảo Hiểm Y Tế hết hạn vào ngày 31/12/2021.

Nếu quý vị có thắc mắc về Tín Dụng Thuế Bảo Hiểm Y Tế, vui lòng truy cập IRS.gov/hctc.

Kết Hợp với các Luật Khác về Phúc Lợi của Liên Bang

Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình (FMLA) yêu cầu người sử dụng lao động duy trì bảo hiểm theo bất kỳ “chương trình bảo hiểm y tế công ty” nào cho người lao động đang nghỉ phép theo Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình với các điều khoản và điều kiện tương tự như khi người lao động đang tiếp tục làm việc. Người lao động có thể lựa chọn không tiếp tục tham gia chương trình bảo hiểm y tế công ty trong thời gian nghỉ phép theo FMLA. Tuy nhiên, khi người lao động trở lại sau thời gian nghỉ phép, người lao động đó có quyền được phục hồi quyền lợi bảo hiểm y tế theo các điều khoản giống như trước khi nghỉ phép, bao gồm cả bảo hiểm cho gia đình hoặc người phụ thuộc, mà không cần thời gian đủ điều kiện, khám sức khỏe, loại trừ các tình trạng bệnh có sẵn, v.v.

Bảo hiểm y tế công ty được cung cấp theo Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình trong thời gian nghỉ phép do đau ốm hoặc lý do gia đình không phải là bảo hiểm được gia hạn COBRA, và việc nghỉ phép theo Đạo luật này không phải là một sự kiện đáp ứng yêu cầu COBRA. Tuy nhiên, một sự kiện đáp ứng yêu cầu COBRA có thể xảy ra khi nghĩa vụ duy trì quyền lợi y tế của người sử dụng lao động theo Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình chấm dứt, ví dụ khi nhân viên nghỉ phép theo Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình quyết định không trở lại làm việc, và thông báo cho người sử dụng lao động về việc họ không có ý định quay trở lại.

Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chương trình bảo hiểm y tế công ty, bao gồm bảo hiểm được gia hạn COBRA. Các biện pháp bảo vệ này bao gồm:

 • Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho trẻ em phụ thuộc đến 26 tuổi,
 • Cấm đặt hạn mức hoặc loại trừ các tình trạng bệnh có sẵn khỏi phạm vi bảo hiểm,
 • Cấm đặt hạn mức trọn đời hoặc hàng năm đối với bảo hiểm cho các phúc lợi sức khỏe thiết yếu, và
 • Yêu cầu các chương trình bảo hiểm y tế công ty và công ty bảo hiểm cung cấp bản tóm tắt dễ hiểu, nêu rõ các quyền lợi và phạm vi bảo hiểm của chương trình bảo hiểm y tế.

Các biện pháp bảo vệ bổ sung có thể áp dụng trong chương trình bảo hiểm của công ty quý vị bao gồm bảo hiểm cho:

 • Một số dịch vụ dự phòng nhất định (ví dụ: đo huyết áp, tiểu đường và cholesterol, thăm khám sức khỏe và chăm sóc trẻ sơ sinh thường xuyên, tiêm chủng định kỳ và nhiều loại tầm soát ung thư) mà không yêu cầu chia sẻ chi phí; và
 • Các dịch vụ cấp cứu tại khoa cấp cứu của bệnh viện ngoài mạng lưới chương trình bảo hiểm của quý vị mà không cần sự chấp thuận trước từ chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Vai Trò của Chính Phủ Liên bang

Các luật về bảo hiểm được gia hạn COBRA thuộc sự quản lý của một số cơ quan. Các Bộ Lao Động và Ngân Khố có thẩm quyền đối với các chương trình bảo hiểm y tế của nhóm khu vực tư nhân. Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh quản lý luật bảo hiểm được gia hạn vì nó áp dụng cho các chương trình bảo hiểm y tế của chính quyền địa phương và tiểu bang.

Trách nhiệm diễn giải của Bộ Lao động đối với COBRA giới hạn ở yêu cầu công khai thông tin và thông báo của COBRA. Bộ Lao Động đã ban hành các quy định về các điều khoản thông báo COBRA. Bộ Ngân Khố có trách nhiệm diễn giải để xác định phạm vi bảo hiểm được gia hạn bắt buộc. Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố đã ban hành các quy định về các điều khoản COBRA liên quan đến tính đủ điều kiện, phạm vi bảo hiểm và thanh toán. Bộ Lao động và Bộ Ngân khố chia sẻ thẩm quyền thực thi các điều khoản này.

Thông Tin Tham Khảo

Nếu quý vị cần thêm thông tin về COBRA, Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền, HIPAA hoặc ERISA, vui lòng truy cập dol.gov/agencies/ebsa. Hoặc liên hệ với Cục Bảo dảm Quyền Lợi Người Lao Động tại askebsa.dol.gov hoặc gọi số miễn phí 1-866-444-3272.

Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid cung cấp thông tin về các điều khoản COBRA cho người lao động ở khu vực công. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập cms.gov hoặc liên hệ với cơ quan đại diện qua email phig@cms.hhs.gov hoặc gọi số miễn phí 1-877-267-2323, ext. 6-1565.

Nhân viên liên bang cũng có bảo hiểm theo luật liên bang tương tự như COBRA. Người lao động thuộc nhóm này nên liên hệ với văn phòng nhân sự ở cơ quan của họ để biết thêm thông tin về việc gia hạn tạm thời các phúc lợi y tế.

Để biết thêm thông tin về Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền, vui lòng truy cập HealthCare.gov.

Thông tin thêm về Đạo Luật Nghỉ Phép do Đau Ốm hoặc Lý Do Gia Đình được đăng tải tại dol.gov/agencies/whd hoặc gọi số miễn phí 1-866-487-9243.

Để biết thêm thông tin về Medicare, vui lòng truy cập Medicare.gov hoặc gọi 1-800-MEDICARE.

Để biết thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại (TAA), vui lòng truy cập dol.gov/agencies/eta/tradeact/. Để biết thông tin về Tín Dụng Thuế Bảo Hiểm Y Tế, vui lòng truy cập IRS.gov/hctc.

chú thích

 1. Theo COBRA, một số cá nhân đã nghỉ hưu và các thành viên trong gia đình của họ được nhận bảo hiểm y tế hưu trí từ người sử dụng lao động được hưởng các quyền đặc biệt theo COBRA trong trường hợp người sử dụng lao động tiến hành thủ tục phá sản bắt đầu vào ngày hoặc sau ngày 1/7/1986. Tài liệu này không mô tả đầy đủ các quyền COBRA của nhóm đó.
 2. Trong một số trường hợp nhất định, những người thụ hưởng đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm được gia hạn 18 tháng có thể được gia hạn thêm 11 tháng do tình trạng thương tật (tổng thời gian tối đa là 29 tháng) hoặc gia hạn thêm 18 tháng do xảy ra sự đáp ứng yêu cầu thứ hai (tổng cộng tối đa là 36 tháng). (Xem “Thời Hạn của Bảo Hiểm Được Gia Hạn”.)
 3. Thời hạn nhận bảo hiểm được gia hạn thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như quyền lợi bảo hiểm Medicare xảy ra trước hay sau khi người lao động bị thôi việc hoặc giảm giờ làm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần “Thời Hạn của Bảo Hiểm Được Gia Hạn” hoặc liên hệ với Cục Bảo dảm Quyền Lợi Người Lao Động của Bộ Lao Động tại askebsa.dol.gov hoặc gọi số miễn phí 1-866-444-3272.