Treść

Wprowadzenie

Plan zdrowotny pomaga pracownikom i ich rodzinom dbać o ich podstawowe potrzeby medyczne. Jest to jedno z najważniejszych świadczeń, jakie może zapewnić pracodawca.

Zgodnie ze skonsolidowaną ustawą zbiorczą o uzgadnianiu budżetu (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act - COBRA), wielu pracowników i ich rodzin, którzy utraciliby grupowe ubezpieczenie zdrowotne z powodu poważnych zdarzeń życiowych, może je kontynuować przez ograniczony czas w ramach grupowego planu zdrowotnego pracodawcy zwykle na własny koszt.

Niniejsza broszura wyjaśnia prawa pracownika wynikające z COBRA do czasowego przedłużenia grupowego ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez pracodawcę, zwanego kontynuacją ubezpieczenia COBRA. Ma ona za zadanie:

 • Podać ogólne wyjaśnienia praw i obowiązków pracownika w ramach COBRA;
 • Nakreślić zasady COBRA, których muszą przestrzegać grupowe plany zdrowotne;
 • Podkreślić prawa przysługujące pracownikowi podczas otrzymywania kontynuacji ubezpieczenia COBRA.

Czym jest kontynuacja ubezpieczenia COBRA?

Skonsolidowana ustawa zbiorcza o uzgadnianiu budżetu (COBRA) wymaga, aby większość grupowych planów zdrowotnych zapewniała czasową kontynuację grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, które w przeciwnym razie mogłoby się zakończyć. COBRA wymaga, aby większość grupowych planów zdrowotnych oferowała kontynuację ubezpieczenia pracownikom ubezpieczonym, byłym pracownikom, małżonkom, byłym małżonkom i dzieciom pozostającym na utrzymaniu w przypadku, gdy grupowe ubezpieczenie zdrowotne zostałoby utracone z powodu określonych zdarzeń. Zdarzenia te obejmują:

 • Śmierć pracownika ubezpieczonego,
 • Utratę pracy lub skrócenie godzin pracy pracownika ubezpieczonego z przyczyn innych niż rażące wykroczenie,
 • Nabycie uprawnień do Medicare przez pracownika ubezpieczonego,
 • Rozwód lub separację prawną pracownika ubezpieczonego, oraz
 • Utratę przez dziecko statusu osoby na utrzymaniu (a tym samym ubezpieczenia) w ramach planu.

Pracodawcy mają prawo wymagać od osób, które dokonają wyboru kontynuacji ubezpieczenia pokrycia pełnego kosztu ubezpieczenia, plus 2 procent opłaty administracyjnej. Składka za kontynuację ubezpieczenia jest często wyższa niż kwota, którą płacą aktywni pracownicy, ponieważ pracodawca zwykle pokrywa część kosztów ubezpieczenia aktywnych pracowników. Kontynuacja ubezpieczenia COBRA trwa tylko przez ograniczony czas.

COBRA ogólnie odnosi się do wszystkich grupowych planów zdrowotnych utrzymywanych przez pracodawców z sektora prywatnego, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, lub przez władze stanowe i lokalne. Prawo to nie ma jednak zastosowania do planów sponsorowanych przez rząd federalny lub przez kościoły i niektóre organizacje związane z kościołem. W wielu stanach obowiązują prawa podobne do COBRA, w tym takie, które mają zastosowanie do ubezpieczycieli zdrowotnych pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników (czasami nazywane mini-COBRA). Skontaktuj się z biurem stanowego komisarza ubezpieczeń, aby sprawdzić, czy takie ubezpieczenie jest dla Ciebie dostępne.

Zgodnie z COBRA, grupowy plan zdrowotny to każdy układ, który pracodawca ustanawia lub utrzymuje, aby zapewnić pracownikom lub ich rodzinom opiekę medyczną, niezależnie od tego, czy jest ona świadczona poprzez ubezpieczenie, przez organizację zarządzania zdrowiem, z aktywów pracodawcy lub w jakikolwiek inny sposób. "Opieka medyczna" obejmuje w tym celu:

 • Opiekę szpitalną i ambulatoryjną,
 • Opiekę lekarską,
 • Chirurgię i inne główne świadczenia medyczne,
 • Leki na receptę, oraz
 • Opiekę stomatologiczną i okulistyczną.

Ubezpieczenie na życie i świadczenia z tytułu niepełnosprawności nie są uważane za "opiekę medyczną". COBRA nie obejmuje planów, które zapewniają tylko ubezpieczenie na życie lub świadczenia z tytułu niepełnosprawności.

Plany zdrowotne objęte przez COBRA sponsorowane przez pracodawców z sektora prywatnego są generalnie regulowane przez Ustawę o zabezpieczeniu dochodów emerytalnych pracowników (Employee Retirement Income Security - ERISA). ERISA nie wymaga od pracodawców posiadania planów ani zapewniania określonego rodzaju lub poziomu świadczeń, ale wymaga od planów przestrzegania zasad ERISA. ERISA przyznaje również uczestnikom i beneficjentom konkretne egzekwowalne prawa.

Opcje kontynuacji ubezpieczenia COBRA

Jeśli masz prawo wyboru kontynuacji ubezpieczenia COBRA, powinieneś/-aś rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji. Mogą istnieć inne opcje ubezpieczenia zdrowotnego dla Ciebie i Twojej rodziny, które są bardziej przystępne cenowo lub o szerszym zasięgu, dostępne za pośrednictwem innych grupowych planów zdrowotnych (np. plan małżonka), rynek ubezpieczeń zdrowotnych (Health Insurance Marketplace ®), Medicare lub Medicaid.

Zgodnie z Ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), jeśli Ty lub osoby pozostające na Twoim utrzymaniu utracicie uprawnienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kontynuacji ubezpieczenia, możesz być w stanie zapisać się na szczególnych warunkach na inne grupowe ubezpieczenie zdrowotne bez czekania do następnego otwartego sezonu ubezpieczeniowego. Na przykład, pracownik tracący grupowe ubezpieczenie zdrowotne, może być w stanie zapisać się do planu małżonka podczas szczególnego okresu zapisów, lub osoba pozostająca na utrzymaniu, tracąca uprawnienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, może być w stanie zapisać się do planu drugiego rodzica. Aby mieć możliwość szczególnej rejestracji, Ty lub osoba na Twoim utrzymaniu musieliście posiadać uprzednio kwalifikacje do planu, do którego teraz chcecie się zapisać oraz posiadać inne ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy ten plan został Wam po raz pierwszy zaoferowany. Konieczne jest wnioskowanie o zapisy na szczególnych warunkach w ciągu 30 dni od utraty innego ubezpieczenia.

Utrata ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego z pracy daje również możliwość zapisania się na rynku ubezpieczeń zdrowotnych (Health Insurance Marketplace). Marketplace pozwala znaleźć i porównać opcje prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Za pośrednictwem Marketplace możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej, która obniża miesięczne składki i udziały w kosztach własnych, współubezpieczeniu i współpłatnościach.

Oferta kontynuacji ubezpieczenia COBRA nie ogranicza Twoich uprawnień do ubezpieczenia Marketplace ani do ulgi podatkowej. Możesz ubiegać się o pokrycie w ramach Marketplace na HealthCare.gov lub dzwoniąc pod numer 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325). Aby skorzystać z zapisów na szczególnych warunkach do planu Marketplace, musisz wybrać plan w ciągu 60 dni przed lub po utracie ubezpieczenia wynikającego z pracy. Ponadto każdy może zapisać się do ubezpieczenia Marketplace podczas otwartego okresu zapisów. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie między utratą ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego z pracy a rozpoczęciem ubezpieczenia za pośrednictwem Marketplace (na przykład, jeśli Ty lub członek rodziny potrzebujecie opieki medycznej), możesz dokonać wyboru ubezpieczenia COBRA z planu byłego pracodawcy. Wówczas będziesz mieć ubezpieczenie zdrowotne do czasu, aż rozpocznie się ubezpieczenie Marketplace.

Za pośrednictwem Marketplace możesz również dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do bezpłatnego lub taniego ubezpieczenia Medicaid lub Programu Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (Children’s Health Insurance Program - CHIP). Możesz złożyć wniosek i zapisać się do Medicaid i CHIP w dowolnym momencie. Jeśli się zakwalifikujesz, Twoje ubezpieczenie rozpocznie się natychmiast. Odwiedź HealthCare.gov lub zadzwoń pod numer 1-800-318-2596 (TTY 1-855-889-4325) ), aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek o udział w tych programach. Możesz również ubiegać się o Medicaid, kontaktując się ze swoim biurem stanowym Medicaid i dowiedzieć się więcej o programie CHIP w swoim stanie, dzwoniąc pod numer 1-877-KIDS NOW (543-7669) lub odwiedzając InsureKidsNow.gov.

Jeśli Ty lub osoba na Twoim utrzymaniu wybierzecie kontynuację ubezpieczenia COBRA, możesz poprosić o zapisy na szczególnych warunkach w innym grupowym planie zdrowotnym lub planie Marketplace w razie wystąpienia nowego zdarzenia umożliwiającego zapisy na szczególnych warunkach, takiego jak zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka lub wyczerpanie planu COBRA. Wyczerpanie planu COBRA nastąpi, gdy Ty lub osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu pozostaniecie pod ochroną COBRA przez maksymalny dostępny okres ubezpieczenia bez wcześniejszego wypowiedzenia. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zakończyć ubezpieczenie COBRA wcześniej, bez dostępnej w tym czasie możliwości zapisu na szczególnych warunkach, będziesz musiał/-a poczekać do następnego otwartego okresu zapisów, aby zapisać się na ubezpieczenie za pośrednictwem innego grupowego planu zdrowotnego lub Marketplace.

Medicare to federalny program ubezpieczenia zdrowotnego dla osób w wieku 65 lat lub starszych i niektórych młodszych osób z niepełnosprawnościami lub ze schyłkową niewydolnością nerek. Na ogół, jeśli stracisz pracę po początkowym okresie zapisów do Medicare i nie zapiszesz się do części A lub B Medicare, masz 8-miesięczny okres zapisów na szczególnych warunkach, rozpoczynający się w pierwszym spośród poniższych terminów:

 • Miesiąc po zakończeniu zatrudnienia; lub
 • Miesiąc po zakończeniu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli wybierzesz ubezpieczenie COBRA zamiast Medicare, być może będziesz musiał/-a zapłacić karę za opóźniony zapis lub pojawi się przerwa w okresie pokrycia, jeśli później zdecydujesz, że chcesz zapisać się na część B. Jeśli zapiszesz się na część A lub B Medicare przed zakończeniem ubezpieczenia COBRA, Twój plan może zakończyć kontynuację ubezpieczenia. Jeśli jednak Medicare w części A lub B obowiązuje w dniu lub przed datą wyboru COBRA, Twój plan nie może przerwać ubezpieczenia COBRA z powodu uzyskania uprawnień do Medicare, nawet jeśli zapiszesz się do drugiej części Medicare po wybraniu ubezpieczenia COBRA.

Na ogół, jeśli jesteś zapisany/-a zarówno do COBRA, jak i Medicare, Medicare będzie głównym płatnikiem, a ubezpieczenie COBRA drugim. Płatnik drugi może nie pokryć wszystkich niepokrytych kosztów. Niektóre plany mogą płacić tak, jakby były drugorzędne w stosunku do Medicare, nawet jeśli nie jesteś zapisany/-a do Medicare. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź medicare.gov/medicare-and-you.

Kto jest uprawniony do kontynuacji ubezpieczenia?

Musisz spełnić trzy podstawowe wymagania, aby być uprawnionym do wyboru kontynuacji ubezpieczenia COBRA:

 • Twój grupowy plan zdrowotny musi być objęty przez COBRA;
 • Musi wystąpić zdarzenie kwalifikacyjne; oraz
 • Musisz być kwalifikowanym beneficjentem tego zdarzenia.

Pokrycie planem

COBRA obejmuje grupowe plany zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę (z sektora prywatnego lub rządu stanowego / lokalnego), który zatrudniał co najmniej 20 pracowników w ponad 50 procentach typowych dni roboczych w poprzednim roku kalendarzowym. Zarówno pracownicy zatrudnieni w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin są brani pod uwagę w celu ustalenia, czy plan podlega COBRA. Każdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin liczy się jako ułamek pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, przy czym ułamek ten jest równy liczbie przepracowanych godzin podzielonych przez godziny, które pracownik musiałby przepracować, aby zostać uznanym za pełnoetatowego. Na przykład, jeśli pełnoetatowi pracownicy w firmie A pracują 40 godzin tygodniowo, pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, który pracuje 20 godzin tygodniowo, liczy się jako połowa pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, a pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, który pracuje 16 godzin tygodniowo, liczy się jako cztery dziesiąte pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.

Zdarzenia kwalifikacyjne

"Zdarzenie kwalifikacyjne" to zdarzenie, które powoduje, że dana osoba traci grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Rodzaj zdarzenia kwalifikacyjnego określa, kim są kwalifikowani beneficjenci oraz okres, przez jaki plan musi oferować kontynuację ubezpieczenia. COBRA ustanawia tylko minimalne wymagania dotyczące kontynuacji ubezpieczenia. Inny plan może zapewniać dłuższe okresy kontynuacji ubezpieczenia i / lub wnosić wkłady w pokrycie kosztów.

Poniżej przedstawiono zdarzenia kwalifikacyjne dotyczące pracownika ubezpieczonego , jeśli powodują one utratę przez niego ubezpieczenia:

 • Rozwiązanie stosunku pracy pracownika ubezpieczonego z jakiegokolwiek powodu innego niż "rażące wykroczenie", lub
 • Skrócenie wymiaru czasu pracy pracownika ubezpieczonego.

Poniżej przedstawiono zdarzenia kwalifikacyjne dotyczące małżonka i dziecka pozostającego na utrzymaniu pracownika ubezpieczonego, jeśli powodują one utratę przez nich ubezpieczenia:

 • Rozwiązanie stosunku pracy pracownika ubezpieczonego z jakiegokolwiek powodu innego niż "rażące wykroczenie",
 • Skrócenie wymiaru czasu pracy pracownika ubezpieczonego,
 • Nabycie przez pracownika ubezpieczonego uprawnień do Medicare,
 • Rozwód lub separacja prawna pracownika ubezpieczonego, lub
 • Śmierć pracownika ubezpieczonego.

Oprócz powyższego, następujące zdarzenie jest zdarzeniem kwalifikacyjnym dla dziecka pozostającego na utrzymaniu pracownika ubezpieczonego, jeśli powoduje ono utratę ubezpieczenia przez dziecko:

 • Utrata statusu "dziecka pozostającego na utrzymaniu" zgodnie z zasadami planu. Zgodnie z Ustawą o przystępnej cenowo opiece zdrowotnej (Affordable Care Act), plany, które oferują dzieciom ubezpieczenie w ramach planu rodziców, muszą zapewniać ubezpieczenie do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku 26 lat.

Kwalifikowani beneficjenci

Kwalifikowany beneficjent to pracownik, który w dniu poprzedzającym wystąpienie zdarzenia kwalifikacyjnego był objęty grupowym planem zdrowotnym jako pracownik ubezpieczony lub jako małżonek pracownika ubezpieczonego, były małżonek lub dziecko pozostające na utrzymaniu pracownika. Tylko niektóre osoby mogą zostać kwalifikowanymi beneficjentami w wyniku zdarzenia kwalifikacyjnego, a rodzaj zdarzenia kwalifikacyjnego określa, kto może wówczas zostać kwalifikowanym beneficjentem. Kwalifikowany beneficjent musi być pracownikiem ubezpieczonym, małżonkiem, byłym małżonkiem pracownika lub dzieckiem pozostającym na utrzymaniu pracownika. W niektórych przypadkach związanych z upadłością pracodawcy, emerytowany pracownik i małżonek, były małżonek lub dzieci pozostające na utrzymaniu mogą być kwalifikowanymi beneficjentami. Ponadto każde dziecko urodzone lub adoptowane przez pracownika ubezpieczonego w okresie kontynuacji ubezpieczenia jest automatycznie uważane za kwalifikowanego beneficjenta. Przedstawiciele pracodawcy, niezależni wykonawcy i dyrektorzy, którzy uczestniczą w grupowym planie zdrowotnym, mogą być również kwalifikowanymi beneficjentami.

Procedury powiadamiania i dokonywania wyboru w COBRA

Zgodnie z COBRA, grupowe plany zdrowotne muszą zapewniać pracownikom ubezpieczonym i ich rodzinom określone powiadomienia wyjaśniające ich prawa wynikające z COBRA. Plany muszą również zawierać procedury dotyczące sposobów oferowania kontynuacji ubezpieczenia COBRA, dokonywania wyboru kontynuacji ubezpieczenia przez kwalifikowanych beneficjentów oraz terminów zakończenia ubezpieczenia.

Procedury powiadamiania

Skrócony Opis Planu

Prawa COBRA przewidziane w ramach planu muszą być opisane w Skróconym Opisie Planu (Summary Plan Description - SPD). SPD jest pisemnym dokumentem, który zawiera ważne informacje na temat planu, w tym jakie świadczenia są dostępne w ramach planu, prawa uczestników i beneficjentów w planie oraz sposób działania planu. ERISA wymaga, aby grupowe plany zdrowotne dostarczyły SPD uczestnikowi w ciągu 90 dni od momentu przyłączenia się do planu (lub w ciągu 120 dni od początku podlegania przepisom ERISA przez plan). Ponadto, jeśli nastąpią istotne zmiany w planie, plan musi dostarczyć uczestnikowi Podsumowanie Istotnych Zmian (Summary of Material Modifications - SMM) nie później niż 210 dni od zakończenia roku planu, kiedy zmiany weszły w życie. W przypadku, gdyby uczestnicy uznali zmianę za istotne ograniczenie usług lub świadczeń w ramach ubezpieczenia, administrator planu musi dostarczyć SMM w ciągu 60 dni od wprowadzenia ograniczeń. Jeżeli uczestnik lub beneficjent objęty planem zażąda na piśmie kopii tych lub innych dokumentów planu, administrator planu ma obowiązek je dostarczyć w ciągu 30 dni.

Powiadomienie ogólne COBRA

Grupowe plany zdrowotne muszą przekazać każdemu pracownikowi i małżonkowi powiadomienie ogólne, opisujące prawa COBRA w ciągu pierwszych 90 dni ubezpieczenia. Grupowe plany zdrowotne mogą spełnić ten wymóg, włączając powiadomienie ogólne do SPD planu i przekazując je pracownikowi i małżonkowi w tym samym terminie.

Powiadomienie ogólne musi zawierać:

 • Nazwę planu oraz imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat COBRA i planu;
 • Ogólny opis kontynuacji ubezpieczenia przewidzianej w ramach planu oraz
 • Wyjaśnienie, jakie kroki należy podjąć, aby powiadomić plan o zdarzeniach kwalifikacyjnych lub niepełnosprawnościach.

Powiadomienie o zdarzeniu kwalifikacyjnym COBRA

Grupowy plan zdrowotny musi oferować kontynuację ubezpieczenia, jeśli wystąpi zdarzenie kwalifikacyjne. Pracodawca, pracownik lub beneficjent musi powiadomić grupowy plan zdrowotny o zdarzeniu kwalifikacyjnym, przy czym plan nie jest zobowiązany do działania, dopóki nie otrzyma odpowiedniego powiadomienia. Rodzaj zdarzenia kwalifikacyjnego określa osobę, która musi złożyć powiadomienie.

Pracodawca musi powiadomić plan, jeśli zdarzeniem kwalifikacyjnym jest:

 • Rozwiązanie lub skrócenie wymiaru czasu pracy pracownika ubezpieczonego,
 • Zgon pracownika ubezpieczonego ubezpieczeniem,
 • Nabycie przez pracownika ubezpieczonego prawa do Medicare, lub
 • Bankructwo pracodawcy.

Pracodawca musi powiadomić plan w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

Pracownik ubezpieczony lub jeden z kwalifikowanych beneficjentów musi powiadomić plan, jeśli zdarzeniem kwalifikacyjnym jest:

 • Rozwód,
 • Separacja prawna, lub
 • Utrata przez dziecko statusu osoby na utrzymaniu w ramach planu.

Powinnością pracownika jest zrozumieć zasady planu dotyczące powiadamiania, jeśli wystąpi jedno z wymienionych zdarzeń kwalifikacyjnych. Grupowe plany zdrowotne muszą zawierać procedury zarówno w powiadomieniu ogólnym, jak i SPD, dotyczące sposobów powiadamiania o powyższych rodzajach zdarzeń kwalifikacyjnych. Plan może wyznaczyć termin na przekazanie tego typu powiadomienia, ale nie może on być krótszy niż 60 dni od daty najpóźniejszej z następujących:

 • Data wystąpienia zdarzenia kwalifikacyjnego,
 • Data utraty (lub przewidywanej utraty) ubezpieczenia w ramach planu w wyniku zdarzenia kwalifikacyjnego, lub
 • Data poinformowana ubezpieczonego, poprzez dostarczenie SPD lub powiadomienia ogólnego COBRA, o obowiązku i procedurach powiadamiania planu.

Jeśli Twój plan nie posiada odpowiednich procedur powiadamiania o zdarzeniu kwalifikacyjnym, możesz przekazać powiadomienie kontaktując się z osobą lub jednostką, która zajmuje się sprawami świadczeń pracowniczych Twojego pracodawcy (np. działem zasobów ludzkich). Jeśli należysz do planu wielozakładowego, powiadomienie może również zostać przekazane wspólnej radzie powierniczej, a jeśli plan jest zarządzany przez firmę ubezpieczeniową (lub świadczenia są dostarczane poprzez ubezpieczenie), powiadomienie może zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej.

Powiadomienie o dokonaniu wyboru COBRA

Po otrzymaniu przez plan powiadomienia o zdarzeniu kwalifikacyjnym, plan musi dostarczyć w ciągu 14 dni powiadomienie o dokonaniu wyboru kwalifikowanym beneficjentom. Powiadomienie o dokonaniu wyboru opisuje prawa kwalifikowanych beneficjentów do kontynuacji ubezpieczenia i sposobu dokonania wyboru. Powiadomienie powinno zawierać wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia kontynuacji ubezpieczenia i podjęcia świadomej decyzji o ewentualnym wyborze planu. Powiadomienie powinno również zawierać nazwisko administratora planu COBRA i wskazywać sposoby uzyskania informacji.

Powiadomienie o braku dostępności kontynuacji ubezpieczenia COBRA

Grupowe plany zdrowotne mogą czasami odrzucić wniosek o kontynuację ubezpieczenia lub o przedłużenie kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku, gdy plan odrzuci wniosek Twój lub członka Twojej rodziny o kontynuację ubezpieczenia lub prośbę o przedłużenie, plan musi powiadomić Ciebie lub członka rodziny o braku dostępności kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i wyjaśnić powód odrzucenia wniosku.

Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu kontynuacji ubezpieczenia COBRA

Kontynuacja ubezpieczenia musi być na ogół dostępna przez maksymalny okres (18, 29 lub 36 miesięcy). Grupowy plan zdrowotny może jednak zakończyć wcześniej kontynuację ubezpieczenia z wielu konkretnych powodów. (Patrz "Okres trwania kontynuacji ubezpieczenia".) Gdy grupowy plan zdrowotny zdecyduje się na wcześniejsze zakończenie kontynuacji ubezpieczenia z któregokolwiek z tych powodów, plan musi przekazać kwalifikowanemu beneficjentowi powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu. Powiadomienie musi zostać przekazane jak najszybciej to możliwe po podjęciu decyzji oraz musi podawać datę i powód zakończenia ubezpieczenia oraz wszelkie prawa, które mogą przysługiwać kwalifikowanemu beneficjentowi na mocy planu lub obowiązującego prawa do wyboru alternatywnego ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego.

Szczególne zasady dotyczące planów wielozakładowych

Plany wielozakładowe mogą przyjmować pewne szczególne zasady dotyczące powiadomień COBRA. Po pierwsze, plan wielozakładowy może przyjąć własne jednolite terminy dotyczące powiadomienia o zdarzeniu kwalifikacyjnym lub powiadomienia o dokonaniu wyboru. Plan wielozakładowy może również zdecydować o niewymaganiu od pracodawców dostarczania powiadomień o zdarzeniach kwalifikacyjnych, a w zamian, administrator planu określi, kiedy miało miejsce zdarzenie kwalifikacyjne. Wszelkie szczególne zasady planu wielozakładowego muszą być zawarte w dokumentach planu (i SPD).

Procedury dokonywania wyboru

Twój plan musi dać Ci co najmniej 60 dni na podjęcie decyzji dotyczącej ubezpieczenia COBRA, począwszy od daty dostarczenia powiadomienia o możliwości dokonaniu wyboru lub od daty, w której w przeciwnym razie stracił(a)byś ubezpieczenie w ramach grupowego planu zdrowotnego z powodu zdarzenia kwalifikacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi później.

Każdy kwalifikowany beneficjent ma niezależne prawo wyboru kontynuacji ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli zarówno Ty, jak i Twój małżonek jesteście uprawnieni do wyboru kontynuacji ubezpieczenia, każdy z was może dokonać innego wyboru. Plan musi jednak umożliwiać Tobie lub Twojemu małżonkowi wybranie kontynuacji ubezpieczenia w imieniu wszystkich innych kwalifikowanych beneficjentów w związku z tym samym zdarzeniem kwalifikacyjnym, jeśli w powiadomieniu o możliwości wyboru nie określono, że dotyczy ono wyłącznie ubezpieczenia własnego. Rodzic lub opiekun prawny kwalifikowanego beneficjenta musi również mieć możliwość wyboru w imieniu małoletniego dziecka.

Jeśli zrezygnujesz z kontynuacji ubezpieczenia w okresie dozwolonym do dokonywania wyboru, musisz mieć możliwość późniejszego odwołania rezygnacji z ubezpieczenia i wybrania kontynuacji ubezpieczenia, o ile zrobisz to przed zakończeniem okresu dozwolonego do dokonywania wyboru. W takich przypadkach plan może ustanowić, że kontynuacja ubezpieczenia rozpocznie się w dniu odwołania rezygnacji.

Niektórzy uczestnicy programu pomocy w zmianie zawodu ( Trade Adjustment Assistance - TAA) mają drugą możliwość wyboru kontynuacji ubezpieczenia COBRA:

 • Osoby, które kwalifikują się i otrzymują zasiłki w ramach programu pomocy w zmianie zawodu (Trade Readjustment Allowances),
 • Osoby, które byłyby uprawnione do otrzymywania zasiłków w ramach programu pomocy w zmianie zawodu, ale nie wyczerpały jeszcze zasiłku dla bezrobotnych, oraz
 • Osoby otrzymujące zasiłki w ramach programu alternatywnej pomocy w zmianie zawodu (Alternative Trade Readjustment Assistance) lub programu pomocy w ponownym zatrudnieniu po zmianie zawodu (Reemployment Trade Adjustment Assistance), a które nie wybrały COBRA w okresie ogólnym dokonywania wyboru.

Ten drugi okres dokonywania wyboru obejmuje 60 dni od pierwszego dnia miesiąca, w którym dana osoba jest uznana za uprawnioną do wymienionych powyżej zasiłków TAA i otrzymuje takie zasiłki. Na przykład, jeśli okres ogólny dokonywania wyboru przez uprawnioną osobę skończy się na początku miesiąca, będzie ona miała około 60 dodatkowych dni na wybranie COBRA. Jeśli jednak ta sama osoba spełnia kryteria kwalifikowalności pod koniec miesiąca, okres 60 dni będzie się liczył od pierwszego dnia miesiąca, w efekcie dając jej okres około 30 dni. Wyboru COBRA należy dokonać nie później niż 6 miesięcy po utracie ubezpieczenia związanego z TAA. Okres obowiązywania COBRA wybranego podczas drugiego okresu dokonywania wyboru zazwyczaj rozpoczyna się pierwszego dnia tego okresu. Więcej informacji na temat Ustawy o działalności zawodowej (Trade Act) można znaleźć na dol.gov/agencies/eta/tradeact.

Świadczenia w ramach kontynuacji ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia musi zapewniać pokrycie identyczne z ubezpieczeniem dostępnym obecnie w ramach planu dla aktywnych pracowników i ich rodzin znajdujących się w podobnej sytuacji. (Generalnie jest to to samo pokrycie, które pracownik posiadał bezpośrednio przed zdarzeniem kwalifikacyjnym.) Musi on otrzymywać te same świadczenia, możliwości wyboru i usługi jak uczestnik lub beneficjent w podobnej sytuacji otrzymuje obecnie w ramach planu, takie jak prawo wyboru spośród dostępnych opcji ubezpieczenia podczas otwartego sezonu zapisów. Podlega on również tym samym zasadom i limitom, które miałyby zastosowanie do uczestnika lub beneficjenta w podobnej sytuacji, takim jak wymagania dotyczące współpłacenia, kosztów własnych i limitów pokrycia. Obowiązują również zasady planu dotyczące składania wniosków o świadczenia i odwoływania się od wszelkich odmów wniosków.

Wszelkie zmiany wprowadzone do warunków planu, które mają zastosowanie do aktywnych pracowników i ich rodzin w podobnej sytuacji, będą miały również zastosowanie do kwalifikowanych beneficjentów otrzymujących kontynuację ubezpieczenia COBRA. Jeśli pracownik ma dziecko lub adoptuje dziecko w okresie kontynuacji ubezpieczenia, dziecko będzie automatycznie uważane za kwalifikowanego beneficjenta otrzymującego kontynuację ubezpieczenia. Plan musi umożliwiać dodanie dziecka do kontynuacji ubezpieczenia.

Okres trwania kontynuacji ubezpieczenia

Okresy maksymalne

COBRA wymaga, aby kontynuacja ubezpieczenia obejmowała ograniczony okres 18 lub 36 miesięcy od daty zdarzenia kwalifikacyjnego. Okres dostępności kontynuacji ubezpieczenia ("okres maksymalny" kontynuacji) zależy od rodzaju zdarzenia kwalifikacyjnego. Plan może jednak przewidywać dłuższe okresy ubezpieczenia niż maksymalny okres wymagany przez prawo.

Gdy zdarzeniem kwalifikacyjnym jest rozwiązanie stosunku pracy pracownika ubezpieczonego (z powodów innych niż rażące wykroczenie) lub skrócenie wymiaru czasu pracy, kwalifikowani beneficjenci muszą mieć prawo do 18 miesięcy kontynuacji ubezpieczenia.

Gdy zdarzeniem kwalifikacyjnym jest ustanie zatrudnienia lub skrócenie wymiaru godzin pracy pracownika, a pracownik nabył uprawnienia do Medicare mniej niż 18 miesięcy przed zdarzeniem kwalifikacyjnym, ubezpieczenie COBRA dla małżonka pracownika i osób pozostających na utrzymaniu musi być dostępne przez okres do 36 miesięcy od daty nabycia przez pracownika uprawnień do Medicare. Na przykład, jeśli pracownik ubezpieczony uzyska prawo do Medicare 8 miesięcy przed datą ustania zatrudnienia (rozwiązanie stosunku pracy jest zdarzeniem kwalifikacyjnym COBRA), ubezpieczenie COBRA dla małżonka i dzieci musi być dostępne przez okres do 28 miesięcy (36 miesięcy minus 8 miesięcy).

W przypadku wszystkich innych zdarzeń kwalifikacyjnych, kwalifikowani beneficjenci muszą otrzymać kontynuację ubezpieczenia przez okres 36 miesięcy.(1)

Wczesne zakończenie

Grupowy plan zdrowotny może zakończyć kontynuację ubezpieczenia przed zakończeniem maksymalnego okresu z jednego z następujących powodów:

 • Składki nie są opłacane w całości w terminie;
 • Pracodawca zaprzestaje utrzymywania jakiegokolwiek grupowego planu zdrowotnego;
 • Kwalifikowany beneficjent zostaje ubezpieczony w ramach innego grupowego planu zdrowotnego po wybraniu kontynuacji ubezpieczenia;
 • Kwalifikowany beneficjent nabywa prawa do świadczeń Medicare po wybraniu kontynuacji ubezpieczenia; lub
 • Kwalifikowany beneficjent dopuszcza się oszustwa lub innego czynu, który uzasadniałby zakończenie ubezpieczenia uczestnika lub beneficjenta w podobnej sytuacji, nieotrzymującego kontynuacji ubezpieczenia.

Jeśli kontynuacja ubezpieczenia zostanie zakończona wcześniej, plan musi dostarczyć kwalifikowanemu beneficjentowi powiadomienie o wczesnym zakończeniu. (Zobacz "Procedury powiadamiania i dokonywania wyboru COBRA ".)

Jeśli pracownik podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu ubezpieczenia COBRA, na ogół nie może zarejestrować się w planie Marketplace poza otwartym okresem zapisów. (Zobacz "Opcje kontynuacji ubezpieczenia COBRA”.)

Przedłużenie 18-miesięcznego okresu kontynuacji ubezpieczenia

Istnieją dwie okoliczności, w których osoby uprawnione do maksymalnego 18-miesięcznego okresu kontynuacji ubezpieczenia mogą zyskać prawo do przedłużenia tego okresu. Pierwsza przysługuje kwalifikowanemu beneficjentowi, który jest niepełnosprawny; druga obejmuje wystąpienie kolejnego zdarzenia kwalifikacyjnego.

Niepełnosprawność

Jeśli osoba niepełnosprawna jest jednym z kwalifikowanych beneficjentów w rodzinie pracownika i spełnia ona określone wymagania, wszyscy kwalifikowani beneficjenci w rodzinie są uprawnieni do 11-miesięcznego przedłużenia maksymalnego okresu kontynuacji ubezpieczenia (łączny maksymalny okres 29 miesięcy kontynuacji ubezpieczenia). Plan może obciążyć kwalifikowanych beneficjentów zwiększoną składką, do 150 procent kosztów ubezpieczenia, podczas 11-miesięcznego przedłużenia pokrycia z racji niepełnosprawności.

Istnieją następujące wymogi: Social Security Administration (SSA) musi ustalić, że 1/kwalifikowany beneficjent jest niepełnosprawny przed 60. dniem kontynuacji ubezpieczenia oraz 2/niepełnosprawność trwa przez resztę 18-miesięcznego okresu kontynuacji ubezpieczenia.

Niepełnosprawny kwalifikowany beneficjent (lub inna osoba w jego imieniu) również musi powiadomić plan o ustaleniach SSA. Plan może określić termin dostarczenia powiadomienia o niepełnosprawności, ale termin ten nie może być krótszy niż 60 dni, począwszy od daty najpóźniejszej z następujących:

 • Data wydania przez SSA orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Data wystąpienia zdarzenia kwalifikacyjnego;
 • Data, z którą kwalifikowany beneficjent traci (lub utraciłby) pokrycie w ramach planu w wyniku zdarzenia kwalifikacyjnego; lub
 • Data, z którą kwalifikowany beneficjent zostaje poinformowany, poprzez dostarczenie SPD lub powiadomienia ogólnego COBRA, o odpowiedzialności za powiadomienie planu i procedurach powiadamiania.

Prawo do przedłużenia ubezpieczenia ze względu na niepełnosprawność może wygasnąć, jeśli SSA ustali, że ustała niepełnosprawność kwalifikowanego beneficjenta. Plan może wymagać od niepełnosprawnych kwalifikowanych beneficjentów powiadomienia o takim ustaleniu. Plan musi określić termin dostarczenia powiadomienia przez kwalifikowanych beneficjentów nie krótszy niż 30 dni od ustaleń SSA.

Zasady dotyczące sposobu dostarczania powiadomienia o niepełnosprawności i powiadomienia o ustaniu niepełnosprawności powinny być opisane w SPD planu (oraz w powiadomieniu o możliwości dokonania wyboru dla każdej oferty 18-miesięcznego okresu kontynuacji ubezpieczenia).

Drugie zdarzenie kwalifikacyjne

Kwalifikowany beneficjent może mieć prawo do 18-miesięcznego przedłużenia w trakcie 18-miesięcznego maksymalnego okresu kontynuacji ubezpieczenia (łączny maksymalny okres 36 miesięcy kontynuacji ubezpieczenia), w przypadku wystąpienia drugiego zdarzenia kwalifikacyjnego, na przykład zgonu ubezpieczonego pracownika, rozwodu lub separacji prawnej ubezpieczonego pracownika i małżonka, nabycia uprawnień do Medicare (w pewnych okolicznościach) lub utraty statusu dziecka pozostającego na utrzymaniu w ramach planu. Drugie zdarzenie może być drugim zdarzeniem kwalifikacyjnym tylko wtedy, gdy spowodowałoby ono utratę przez kwalifikowanego beneficjenta pokrycia w ramach planu w przypadku braku pierwszego zdarzenia kwalifikacyjnego.

W przypadku wystąpienia drugiego zdarzenia kwalifikacyjnego, konieczne będzie powiadomienie planu. Zasady powiadamiania o drugim zdarzeniu kwalifikacyjnym powinny być opisane w SPD planu (oraz w powiadomieniu o możliwości wyboru dla każdej oferty 18-miesięcznego okresu kontynuacji). Plan może wyznaczyć termin na dostarczenie tego powiadomienia, ale nie może być on krótszy niż 60 dni od daty najpóźniejszej z następujących:

 • Data wystąpienia zdarzenia kwalifikacyjnego;
 • Data utraty (lub przewidywanej utraty) pokrycia w ramach planu w wyniku zdarzenia kwalifikacyjnego; lub
 • Data, z którą kwalifikowany beneficjent zostaje poinformowany, poprzez dostarczenie SPD lub powiadomienia ogólnego COBRA, o odpowiedzialności za powiadomienie planu i procedurach powiadamiania.

Podsumowanie zdarzeń kwalifikacyjnych, kwalifikowanych beneficjentów i maksymalnych okresów kontynuacji ubezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia maksymalny okres kontynuacji ubezpieczenia oferowany dla konkretnych wydarzeń kwalifikacyjnych oraz kwalifikowanych beneficjentów, uprawnionych do wyboru kontynuacji ubezpieczenia, gdy wystąpi określone zdarzenie. Należy pamiętać, że zdarzenie jest zdarzeniem kwalifikacyjnym tylko wtedy, gdy powoduje utratę ubezpieczenia przez kwalifikowanego beneficjenta w ramach planu.

Zdarzenie kwalifikacyjneKwalifikowani beneficjenciMaksymalny okres kontynuacji ubezpieczenia
Rozwiązanie stosunku pracy (z przyczyn innych niż rażące wykroczenie) lub skrócenie wymiaru czasu pracyPracownik, Małżonek
Dziecko na utrzymaniu
18 miesięcy(2)
Zapis pracownika do MedicareMałżonek
Dziecko na utrzymaniu
36 miesięcy(3)
Rozwód lub separacja prawnaMałżonek
Dziecko na utrzymaniu
36 miesięcy
Śmierć pracownikaMałżonek
Dziecko na utrzymaniu
36 miesięcy
Utrata statusu "dziecka pozostającego na utrzymaniu" w ramach planuDziecko na utrzymaniu36 miesięcy

Wnoszenie opłat za kontynuację ubezpieczenia

Grupowy plan zdrowotny może wymagać opłaty za kontynuację pokrycia COBRA. Maksymalna kwota pobierana od kwalifikowanych beneficjentów nie może przekroczyć 102 procent kosztów planu dla osób w podobnej sytuacji objętych planem, u których nie wystąpiło kwalifikacyjne zdarzenie. Przy obliczaniu składek COBRA, plan może obejmować koszty ponoszone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, a także dodatkowe 2 procent na koszty administracyjne.

W przypadku kwalifikowanych beneficjentów otrzymujących 11-miesięczne przedłużenie kontynuacji ubezpieczenia z racji niepełnosprawności, składka za dodatkowe miesiące może zostać zwiększona do 150 procent całkowitego kosztu ubezpieczenia w planie.

Plany mogą zwiększyć składki COBRA dla kwalifikowanych beneficjentów, jeśli koszt planu wzrośnie, ale generalnie składki muszą być ustalone przed każdym 12-miesięcznym cyklem składkowym. Plan musi umożliwiać płacenie wymaganych składek co miesiąc, o ile ubezpieczony o to poprosi oraz może zezwalać na płatności w innych odstępach czasu (na przykład co tydzień lub co kwartał). Powiadomienie o możliwości dokonaniu wyboru COBRA powinno opisywać wszystkie niezbędne informacje na temat składek COBRA, terminów płatności, konsekwencji opóźnień w płatnościach i braku płatności.

Plan nie może wymagać opłacenia składki w chwili dokonywania wyboru COBRA. Musi przewidywać okres co najmniej 45 dni po wybraniu COBRA (tj. od daty wysłania formularza dokonania wyboru, jeśli wysłany będzie jako przesyłka pierwszej klasy) na opłacenie pierwszej składki. Jeśli płatność nie zostanie wykonana przed końcem wstępnego 45-dniowego okresu, prawa COBRA osoby kontynuującej ubezpieczenie mogą być zatrzymane. Plan powinien określać terminy płatności wszelkich składek na kolejne okresy ubezpieczenia, ale musi przewidywać minimalną 30-dniową prolongatę dla każdej płatności.

Jeśli składka nie będzie opłacona do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, ale będzie opłacona w okresie prolongaty, plan może anulować ubezpieczenie do momentu otrzymania płatności, a następnie przywrócić pokrycie z mocą wsteczną do początku okresu. Pokrycie w planie może ulec zakończeniu, jeśli pełna płatność nie zostanie otrzymana przed końcem okresu prolongaty.

Jeśli kwota płatności dokonanej na rzecz planu jest nieprawidłowa, ale nie jest znacząco niższa niż kwota należna, plan musi powiadomić Cię o niepełnej kwocie i przyznać odpowiedni termin na dopłatę różnicy (w tym celu za odpowiedni termin uważa się 30 dni). Plan nie jest zobowiązany do wysyłania miesięcznych powiadomień o należnych składkach, ale musi dostarczyć powiadomienie o wcześniejszym wypowiedzeniu, jeśli zakończy kontynuację ubezpieczenia z powodu niedokonania terminowej płatności.

W ramach umowy o odprawie, pracodawcy mogą subsydiować lub opłacać cały koszt ubezpieczenia zdrowotnego, w tym ubezpieczenie COBRA, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami i ich rodzinami. Jeśli pracownik otrzyma tego typu świadczenie, należy skonsultować z administratorem planu wpływ na pokrycie COBRA lub na prawa do zapisów na szczególnych warunkach.

Ulga podatkowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (Health Coverage Tax Credit) wygasła 31 grudnia 2021 r.

Jeśli masz pytania dotyczące ulgi podatkowej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, odwiedź IRS.gov/hctc.

Koordynacja z innymi przepisami dotyczącymi świadczeń federalnych

Ustawa o urlopach rodzinnych i medycznych (Family and Medical Leave Act) wymaga od pracodawców utrzymania ubezpieczenia w ramach dowolnego "grupowego ubezpieczenia zdrowotnego" dla pracowników pozostających na urlopach rodzinnych i medycznych na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostałyby zapewnione gdyby pracownik kontynuował pracę. Pracownik może podjąć decyzję o rezygnacji z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego na czas urlopu FMLA. Jednakże, gdy pracownik powróci z urlopu, ma prawo do przywrócenia pokrycia na takich samych warunkach, jak przed skorzystaniem z urlopu, w tym ubezpieczenia rodzinnego lub dla osób pozostających na utrzymaniu, bez okresu kwalifikacyjnego, badania lekarskiego, wykluczenia wcześniej istniejących schorzeń w itp.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne zapewniane w ramach Ustawy o urlopach rodzinnych i medycznych podczas urlopu rodzinnego lub medycznego, nie jest kontynuacją COBRA, a wzięcie urlopu na mocy tej ustawy nie jest zdarzeniem kwalifikacyjnym w ramach COBRA. Zdarzenie kwalifikacyjne COBRA może jednak wystąpić w momencie ustania obowiązku pracodawcy do utrzymania świadczeń zdrowotnych na mocy Ustawy o urlopach rodzinnych i zdrowotnych w przypadku, gdy pracownik pozostający na urlopie w ramach Ustawy o urlopach rodzinnych i zdrowotnych zdecyduje się nie wracać do pracy i powiadomi pracodawcę o swoim zamiarze.

Ustawa o przystępnej cenowo opiece medycznej (Affordable Care Act - ACA) zapewnia dodatkową ochronę w ramach grupowego planu zdrowotnego opartego na zatrudnieniu, w tym kontynuacji ubezpieczenia COBRA. Zabezpieczenia te obejmują:

 • Rozszerzenie ubezpieczenia na dziecko pozostające na utrzymaniu do 26 roku życia,
 • Zakaz limitów lub wykluczeń z objęcia ubezpieczeniem z racji wcześniej istniejących schorzeń,
 • Zakaz dożywotnich lub rocznych limitów dolarowych na pokrycie podstawowych świadczeń zdrowotnych, oraz
 • Wymóg zapewnienia przez grupowe plany zdrowotne i ubezpieczycieli łatwego do zrozumienia podsumowania świadczeń i zakresu planu zdrowotnego.

Dodatkowe zabezpieczenia, które mogą mieć zastosowanie do planu pracodawcy obejmują:

 • Niektóre usługi profilaktyczne (takie jak badanie ciśnienia krwi, poziomu glukozy i cholesterolu, wizyty kontrolne dziecka zdrowego, rutynowe szczepienia i wiele badań przesiewowych w kierunku raka) bez dopłat z własnej kieszeni; i
 • Usługi nagłej pomocy medycznej na oddziale ratunkowym szpitala nienależącego do sieci szpitali w planie, bez uprzedniej zgody planu zdrowotnego.

Rola rządu federalnego

Administracją ustaw dotyczących kontynuacji ubezpieczenia COBRA zajmuje się kilka agencji. Departamenty Pracy i Departament Skarbu mają jurysdykcję nad grupowymi planami zdrowotnymi sektora prywatnego. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej jest administratorem ustawy o kontynuacji ubezpieczenia planów zdrowotnych oferowanych przez rządy stanowe i lokalne.

Odpowiedzialność interpretacyjna Departamentu Pracy za COBRA ogranicza się do wymogów COBRA dotyczących ujawniania i powiadamiania o COBRA. Departament Pracy wydał przepisy dotyczące zasad powiadamiania o COBRA. Departament Skarbu ponosi odpowiedzialność interpretacyjną za określenie wymogów kontynuacji ubezpieczenia. Internal Revenue Service i Departament Skarbu wydał przepisy dotyczące postanowień COBRA odnośnie zasad kwalifikacji, pokrycia i płatności. Departamenty Pracy i Skarbu mają wspólną jurysdykcję w zakresie egzekwowania tych postanowień.

Zasoby

Więcej informacji na temat COBRA, Ustawy o przystępnej cenowo opiece medycznej (Affordable Care Act), Ustawy HIPAA lub Ustawy ERISA można znaleźć na dol.gov/agencies/ebsa lub kontaktując się z Urzędem Świadczeń Pracowniczych (Employee Benefits Security Administration) na askebsa.dol.gov lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-444-3272.

Centra Usług Medicare i Medicaid oferują informacje na temat przepisów COBRA dla pracowników sektora publicznego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź cms.gov lub skontaktuj się z agencją mailem: phig@cms.hhs.gov lub zadzwoń pod bezpłatny numer 1-877-267-2323, ext. 6-1565.

Pracownicy federalni objęci są prawem federalnym podobnym do COBRA. Pracownicy ci powinni skontaktować się z biurem kadr obsługującym ich agencję, aby zasięgnąć więcej informacji na temat czasowego przedłużenia świadczeń zdrowotnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej (ACA), odwiedź HealthCare.gov.

Więcej informacji na temat Ustawy o urlopach rodzinnych i zdrowotnych (Family and Medical Leave Act) jest dostępnych na dol.gov/agencies/whd lub pod bezpłatnym numerem 1-866-487-9243.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Medicare, odwiedź Medicare.gov lub zadzwoń pod numer 1-800-MEDICARE.

Aby uzyskać informacje na temat programu pomocy w zmianie zawodu (Trade Adjustment Assistance - TAA), odwiedź dol.gov/agencies/eta/tradeact/. Aby uzyskać informacje na temat ulgi podatkowej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (Health Coverage Tax Credit), odwiedź stronę IRS.gov/hctc.

przypisy

 1. Zgodnie z COBRA, niektórzy emeryci i członkowie ich rodzin, którzy otrzymują ubezpieczenie zdrowotne od pracodawców po przejściu na emeryturę, mają specjalne prawa COBRA w przypadku, gdy pracodawca prowadzi postępowanie upadłościowe rozpoczęte 1 lipca 1986 r. lub z późniejszą datą. Ta broszura nie opisuje w pełni praw COBRA tej grupy.
 2. W pewnych okolicznościach kwalifikowani beneficjenci uprawnieni do 18 miesięcy kontynuacji ubezpieczenia, mogą być uprawnieni do przedłużenia okresu ubezpieczenia z powodu niepełnosprawności o dodatkowe 11 miesięcy (łącznie maksymalnie 29 miesięcy) lub przedłużenia o dodatkowe 18 miesięcy z powodu wystąpienia drugiego zdarzenia kwalifikacyjnego (łącznie maksymalnie 36 miesięcy). (Zob. "Okres trwania kontynuacji ubezpieczenia".)
 3. Rzeczywisty okres kontynuacji ubezpieczenia może się różnić w zależności od czynników, takich jak np. nabycie uprawnień do Medicare, które miało miejsce przed lub po zakończeniu zatrudnienia pracownika ubezpieczonego lub zmniejszeniu liczby godzin. Więcej informacji można znaleźć w części "Okres trwania kontynuacji ubezpieczenia" lub kontaktując się z Urzędem Świadczeń Pracowniczych na askebsa.dol.gov lub dzwoniąc na numer bezpłatny 1-866-444-3272.