Kung nagkaroon ka ng mastectomy o inaasahan na magkaroon nito, maaaring may karapatan ka sa mga espesyal na karapatan sa ilalim ng Women's Health and Cancer Rights Act ng 1998 (WHCRA). Nililinaw ng mga sumusunod na tanong at sagot ang iyong mga pangunahing karapatan sa WHCRA.

Na-diagnose ako na may kanser sa suso at planong magpa-mastectomy, na saklaw ng aking plano. Saklaw din ba ng aking planong pangkalusugan ang reconstructive na operasyon?

Kung ang iyong grupong planong pangkalusugan o kompanya ng segurong pangkalusugan ay sumasaklaw sa mga mastectomy, dapat itong magbigay ng ilang partikular na reconstructive na operasyon at iba pang benepisyong nauugnay sa mastectomy, kabilang ang:

 • Lahat ng mga yugto ng rekonstraksyon ng suso kung saan isinagawa ang mastectomy,
 • Operasyon at rekonstraksyon ng kabilang suso upang makagawa ng simetriko na hitsura,
 • Prostheses, at
 • Paggamot ng mga pisikal na komplikasyon ng mastectomy, kabilang ang lymphedema.

Ang plano ay dapat sumangguni sa iyo at sa iyong manggagamot na tumitingin sa iyo kapag tinutukoy kung paano ibibigay ang saklaw na ito.

Dapat akong magkaroon ng mastectomy para sa mga medikal na dahilan, bagaman hindi pa ako nasuri na may kanser. Aplikable ba sa akin ang WHCRA?

Oo, ang batas ay aplikable kung ang iyong grupong plano sa kalusugan o kompanya ng segurong pangkalusugan ay sumasaklaw sa mga mastectomy at ikaw ay tumatanggap ng mga benepisyo kaugnay ng isang mastectomy – may kanser ka man o wala. Sa kabila ng pangalan nito, wala sa batas ang naglilimita sa mga karapatan ng WHCRA sa mga pasyente ng kanser.

Kailangan bang magbigay ng mga benepisyo sa reconstructive na operasyon ang lahat ng grupong plano sa kalusugan at mga kompanya ng segurong pangkalusugan?

Sa pangkalahatan, ang WHCRA ay aplikable sa lahat ng mga grupo ng planong pangkalusugan na nagbibigay ng saklaw para sa mga benepisyong medikal at pang-operasyon na may kinalaman sa isang mastectomy, gayundin sa kanilang mga kompanya ng seguro. Gayunpaman, may mga pagbubukod para sa ilang "mga planong simbahan" at "mga planong pamahalaan." Kung ang iyong saklaw ay ibinibigay ng isang "planong simbahan" o "planong pang-gobyerno," i-tsek sa administrador ng iyong plano.

Kailangan ko bang magbayad ng deductible o coinsurance?

Malamang. Ang mga grupong plano sa kalusugan o mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay maaaring magpataw ng mga deductible o coinsurance na kinakailangan sa mga mastectomy at paggamot pagkatapos ng mastectomy, ngunit hindi hihigit sa mga itinatag para sa iba pang mga benepisyo. Sa madaling salita, ang deductible para sa reconstructive na operasyon matapos ang mastectomy ay dapat na katulad ng deductible para sa anumang katulad na pamamaraan na sakop ng plano.

Bago ako lumipat ng trabaho, nagkaroon ako ng mastectomy at chemotherapy na sakop sa ilalim ng plano ng dati kong employer. Ngayon ay naka-enroll na ako sa ilalim ng plano ng aking bagong employer at gusto ng reconstructive na operasyon. Kinakailangan ba ang plano ng aking bagong employer upang masakop ito?

Kung humiling ka ng reconstructive na operasyon, dapat itong saklawin ng plano ng iyong bagong employer kung:

 • Ang plano ay nagbibigay ng saklaw para sa mga mastectomy, at
 • Ikaw ay tumatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng plano na nauugnay sa iyong mastectomy.

Bilang karagdagan, ang plano ng iyong bagong employer sa pangkalahatan ay dapat sumasakop sa iba pang mga benepisyong tinukoy sa WHCRA, kahit na hindi ka naka-enroll sa plano ng iyong bagong employer noong ikaw ay nagkaroon ng mastectomy.

Kasama sa Patient Protection and Affordable Care Act ang mga karagdagang proteksyon. Sa pangkalahatan, hindi maaaring limitahan o tanggihan ng isang grupo ng planong pangkalusugan ang mga benepisyong nauugnay sa isang kondisyong pangkalusugan na umiral bago ka nagpatala sa plano ng iyong bagong employer. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang dol.gov/agencies/ebsa/laws-and-regulations/laws/affordable-care-act/for-workers-and-families o HealthCare.gov.

Ang grupo ng planong pangkalusugan ng aking employer ay nagbibigay ng saklaw sa pamamagitan ng isang kompanya ng seguro. Pagkatapos ng aking mastectomy, nagpalit ng kompanya ng insurance ang aking employer. Ang bagong kompanya ng seguro ay tumatangging sakupin ang aking reconstructive na operasyon. Legal ba iyon?

Hindi kung:

 • Ang bagong kompanya ng seguro ay nagbibigay ng saklaw para sa mga mastectomy,
 • Ikaw ay tumatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng planong nauugnay sa iyong mastectomy, at
 • Pinili mong magkaroon ng reconstructive na operasyon.

Kung naaangkop ang mga kundisyong ito, ang bagong kompanya ng seguro ay dapat magbigay ng saklaw para sa rekonstraksyon ng suso gayundin ang iba pang mga benepisyong kinakailangan sa ilalim ng WHCRA. Hindi mahalaga na hindi ka sakop ng bagong kumpanya noong nagpa-mastectomy ka.

Naiintindihan ko na ang aking grupo ng planong pangkalusugan ay dapat magbigay sa akin ng paunawa ng aking mga karapatan sa WHCRA kapag nagpatala ako sa plano. Anong impormasyon ang kasama sa abiso na ito?

Ang mga plano ay dapat magbigay ng paunawa sa lahat ng empleyado kapag nagpatala sila sa planong pangkalusugan na

 • Inilalarawan ang mga benepisyo na hinihiling ng WHCRA na saklawin ng plano at ng mga kompanya ng seguro nito, na kinabibilangan ng:
  • Saklaw ng lahat ng yugto ng rekonstraksyon ng suso kung saan isinagawa ang mastectomy,
  • Operasyon at rekonstraksyon ng kabilang suso upang makagawa ng simetriko na hitsura,
  • Prostheses, at
  • Paggamot ng mga pisikal na komplikasyon ng mastectomy, kabilang ang lymphedema;
 • Nagsasaad na ang pagsakop sa mga benepisyong nauugnay sa mastectomy ay ipagkakaloob sa paraang tinutukoy sa pagkonsulta sa tumitingin na manggagamot at sa pasyente;
 • Inilalarawan ang anumang naaangkop na mga deductible at coinsurance na limitasyon na naaangkop sa saklaw na tinukoy sa ilalim ng WHCRA. Ang mga deductible at coinsurance na limitasyon ay maaari lamang ipataw kung sila ay naaayon sa mga itinatag para sa iba pang mga benepisyo sa ilalim ng plano o saklaw.

Anong impormasyon ang kasama sa taunang paunawa ng WHCRA mula sa aking planong pangkalusugan?

Dapat ilarawan ng iyong taunang paunawa ang apat na kategorya ng saklaw na kinakailangan sa ilalim ng WHCRA at kung paano makakuha ng detalyadong paglalarawan ng mga benepisyong nauugnay sa mastectomy na makukuha sa ilalim ng iyong plano. Halimbawa, maaaring ganito ang hitsura ng taunang paunawa:

"Alam mo ba na ang iyong plano, ayon sa iniaatas ng Women's Health and Cancer Rights Act ng 1998, ay nagbibigay ng mga benepisyo para sa mga serbisyong nauugnay sa mastectomy kabilang ang lahat ng mga yugto ng rekonstraksyon at operasyon upang makamit ang simetriya sa pagitan ng mga suso, prostheses, at mga komplikasyon na nagreresulta mula sa isang mastectomy, kabilang ang lymphedema? Tawagan ang administrador ng iyong plano [numero ng telepono dito] para sa higit pang impormasyon."

Ang iyong taunang paunawa ay maaaring ang parehong abiso na ibinigay noong nagpatala ka sa plano kung naglalaman ito ng impormasyong inilarawan sa itaas.

Ang aking estado ay nangangailangan din ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan na sakupin ang pinakamababang pananatili sa ospital na may kaugnayan sa isang mastectomy (na hindi kinakailangan ng WHCRA). Kung mayroon akong mastectomy at rekonstraksyon ng suso, may karapatan din ba ako sa minimum na pananatili sa ospital?

Kung ang grupo ng planong pangkalusugan ng iyong employer ay nagbibigay ng saklaw sa pamamagitan ng isang kompanya ng seguro, ikaw ay may karapatan sa pinakamababang pananatili sa ospital na iniaatas ng batas ng estado. Maraming mga batas ng estado ang nagbibigay ng higit pang mga proteksyon kaysa sa WHCRA para sa saklaw na ibinigay ng isang kompanya ng seguro o "may-segurong saklaw."

Kung ang planong pangkalusugan ng grupo ng iyong tagapag-empleyo ay nagbibigay ng… May karapatan kang…
Saklaw sa pamamagitan ng isang kompanya ng seguro Pederal at estado na mga proteksyon (sa mga estadong nagbibigay ng mga ito)
Saklaw sa sariling seguro Mga pederal na proteksyon lamang

Upang malaman kung ang saklaw sa iyong grupong pangkalusugan ay "naka-insured" o "naka-insured sa sarili," tingnan ang Summary Plan Description (SPD) ng iyong planong pangkalusugan o makipag-ugnayan sa administrador ng iyong plano.

Kung ang iyong saklaw ay "nakaseguro" at gusto mong malaman kung mayroon kang karagdagang mga proteksyon sa batas ng estado, makipag-ugnayan sa iyong departamento ng seguro ng estado.

Mayroon akong saklaw sa kalusugan sa pamamagitan ng isang indibidwal na polisa, hindi sa pamamagitan ng isang employer. Sakop ba ako sa ilalim ng WHCRA?

Nalalapat din ang mga karapatan ng WHCRA sa indibidwal na saklaw. Ang mga kinakailangang ito ay karaniwang nasa hurisdiksyon ng departamento ng seguro ng estado. Tawagan ang iyong departamento ng seguro ng estado o ang Department of Health and Human Services nang walang bayad sa 1-877-267-2323, extension 6-1565, para sa karagdagang impormasyon.

Maaari ba akong makakuha ng screening ng kanser sa suso o mga katulad na serbisyong pang-iwas nang libre?

Malamang. Sa ilalim ng Affordable Care Act, maaari kang makatanggap ng ilang partikular na inirerekomendang serbisyo sa pag-iwas, tulad ng mga pagsusuri sa mammography ng kanser sa suso para sa mga kababaihang may edad 40 at mas matanda, na walang copayment, coinsurance, deductible, o iba pang pagbabahagi sa gastos. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang HealthCare.gov/coverage/preventive-care-benefits/. Ang WHCRA ay hindi nangangailangan ng saklaw para sa mga serbisyong pang-iwas na may kaugnayan sa pagtuklas ng kanser sa suso.

Mga mapagkukunan:

Ang WHCRA ay pinangangasiwaan ng mga Kagawaran ng Paggawa at Kalusugan at Serbisyong Pantao ng U.S. (U.S. Departments of Labor and Health and Human Services).

Kagawaran ng Paggawa

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa WHCRA sa ilalim ng grupo ng planong pangkalusugan na inisponsor ng employer at iba pang mga paksa sa saklaw ng kalusugan, bisitahin ang dol.gov/agencies/ebsa. Upang mag-order ng mga publikasyon, matuto nang higit pa tungkol sa aming mga programa at serbisyo, o talakayin ang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo, makipag-ugnayan sa EBSA sa askebsa.dol.gov o tumawag nang walang bayad: 1-866-444-3272.

Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao

Para sa karagdagang impormasyon sa WHCRA, bisitahin ang www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Other-Insurance-Protections/whcra_factsheet.html o tumawag nang walang bayad sa: 1-877-267-2323, extension 6-1565.

National Association of Insurance Commissioners

Upang mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa tanggapan ng iyong estado, bisitahin ang naic.org/state_web_map.htm.