Nếu biết mình được chọn những lợi ích bảo hiểm y tế nào, quý vị sẽ có thể bảo vệ bản thân và người nhà của mình tốt hơn. Quý vị có thể có bảo hiểm y tế cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình bằng cách thực hiện các bước thông thường theo những thông tin cơ bản sau.

Hôn nhân

Thông tin cần biết: Khi quý vị kết hôn, quý vị có thể thay đổi bảo hiểm y tế của mình bằng cách:

  • Thêm bản thân, vợ/chồng và con cái mới có vào chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động của quý vị,
  • Đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động của vợ/chồng, hoặc
  • Tìm mua bảo hiểm qua Thị trường Bảo hiểm Y tế.

Hãy tìm hiểu thông tin chi tiết về các lựa chọn đăng ký đặc biệt và hãy chắc chắn rằng quý vị hiểu cách thức hoạt động của các chương trình bảo hiểm khác nhau. Hãy tìm hiểu các quyền lợi được bảo hiểm, các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và phí bảo hiểm phải trả, cũng như tìm hiểu xem liệu có thể tiếp tục thăm khám với các bác sĩ từ chương trình bảo hiểm trước hay không.

Điều quý vị cần làm: Để đủ điều kiện đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động theo Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Cung cấp thông tin Bảo hiểm Y tế (HIPAA), quý vị phải yêu cầu đăng ký cho chính mình, vợ/chồng và con cái tham gia chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động của mình hoặc của vợ/chồng mình trong vòng 30 ngày sau khi kết hôn. Nếu chọn đăng ký tham gia bảo hiểm thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế, quý vị phải chọn một chương trình bảo hiểm cho bản thân và gia đình trong vòng 60 ngày sau khi kết hôn.

Hãy xem xét và so sánh tất cả các lựa chọn trước khi quyết định bảo hiểm y tế nào là tốt nhất.

Thai sản, Sinh nở và Nhận con nuôi

Thông tin cần biết: Theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), nhiều chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và tất cả các chương trình bảo hiểm được mua thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế phải bao gồm lợi ích khi thai sản, sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh. Hầu hết các chương trình bảo hiểm cũng bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ nhỏ mà không cần khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khấu trừ miễn là quý vị sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp trong mạng lưới.

Việc sinh nở, nhận con nuôi và đăng ký nhận con nuôi có thể kích hoạt kỳ đăng ký đặc biệt, trong đó quý vị, vợ/chồng của quý vị và những người phụ thuộc mới có thể đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động hoặc chương trình bảo hiểm y tế từ Thị trường Bảo hiểm Y tế. Theo Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ sơ sinh, các chương trình bảo hiểm cung cấp bảo hiểm thai sản hoặc trẻ sơ sinh nói chung phải cung cấp bảo hiểm cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cho thời gian nằm viện trong vòng ít nhất 48 giờ sau khi sinh thường hoặc 96 giờ sau khi sinh mổ, trừ khi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tham gia chăm sóc sức khỏe khác cho phép mẹ và bé xuất viện sớm hơn sau khi tham khảo ý kiến của người mẹ. Nếu tiểu bang của quý vị có luật quy định các biện pháp bảo vệ tương tự và chương trình bảo hiểm của quý vị cung cấp bảo hiểm thông qua một hợp đồng bảo hiểm hoặc Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO), quý vị có thể được bảo vệ theo luật tiểu bang thay vì theo Đạo luật dành cho Trẻ sơ sinh. Chương trình bảo hiểm phải thông báo cho quý vị về quyền lợi cho thời gian nằm viện sau khi sinh con. Nếu chương trình bảo hiểm của quý vị được bảo đảm, nội dung thông báo phải mô tả các biện pháp bảo vệ mà quý vị được hưởng theo luật tiểu bang.

Điều quý vị cần làm: Hãy xem xét Bản mô tả Tóm tắt chương trình bảo hiểm (SPD) và Tóm tắt về Lợi ích và Bảo hiểm (SBC) để tìm hiểu về lợi ích cho thai sản và trẻ sơ sinh cũng như cho thăm khám dành cho trẻ nhỏ mà chương trình bảo hiểm của quý vị cung cấp. Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu của tiểu bang của quý vị đối với thời gian nằm viện sau khi sinh, hãy truy cập trang web của National Association of Insurance Commissioners để tìm văn phòng ủy viên bảo hiểm tại tiểu bang của quý vị.

Để yêu cầu đăng ký đặc biệt cho con của quý vị tham gia chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, quý vị phải thông báo cho chương trình bảo hiểm trong vòng 30 ngày sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc đăng ký nhận con nuôi. Bảo hiểm y tế của đứa trẻ sẽ có hiệu lực vào ngày sinh, ngày nhận con nuôi hoặc ngày đăng ký nhận con nuôi. Chương trình bảo hiểm của quý vị có thể yêu cầu thông báo bằng văn bản.

Nếu quý vị chọn đăng ký cho con mình tham gia chương trình bảo hiểm từ Thị trường Bảo hiểm Y tế, quý vị phải thực hiện các bước như trên trong vòng 60 ngày sau khi sinh con, nhận con nuôi hoặc đăng ký nhận con nuôi.

Khi con của quý vị không còn được tính là người phụ thuộc

Thông tin cần biết: Nếu chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động có cung cấp bảo hiểm cho trẻ phụ thuộc, con quý vị có thể tham gia chương trình bảo hiểm của quý vị đến khi 26 tuổi. Sau khi con quý vị “đã lớn”, chúng có thể có đủ điều kiện:

  • Nhận bảo hiểm từ chương trình bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động của chính chúng,
  • Đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm từ Thị trường Bảo hiểm Y tế, hoặc
  • Mua bảo hiểm y tế tạm thời lên đến 36 tháng theo Đạo luật Hòa giải Ngân sách Omnibus Hợp nhất (COBRA). Nói chung, COBRA bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế theo nhóm cho người sử dụng lao động có từ 20 người lao động trở lên.

Điều quý vị cần làm: Để đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm y tế từ Thị trường Bảo hiểm Y tế, con cái của quý vị phải đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày quá tuổi tham gia chương trình bảo hiểm của quý vị. Để lựa chọn bảo hiểm theo COBRA, quý vị phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động của mình trong vòng 60 ngày kể từ khi con quý vị đến tuổi 26. Chương trình bảo hiểm của quý vị nên thông báo cho con quý vị về quyền gia hạn lợi ích bảo hiểm y tế của chúng theo COBRA. Con quý vị sẽ có 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo để chọn bảo hiểm theo COBRA.

Qua đời, Ly thân hợp pháp và Ly hôn

Thông tin cần biết: Khi một người lao động qua đời, ly thân hợp pháp hoặc ly hôn và người lao động này được hưởng bảo hiểm y tế thông qua chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động tài trợ, vợ/chồng và con cái phụ thuộc trong chương trình bảo hiểm cần cân nhắc các lựa chọn bảo hiểm y tế. Nếu người vợ/chồng có chương trình bảo hiểm y tế tại nơi họ làm việc, thì họ và bất kỳ người phụ thuộc nào cũng có thể đủ điều kiện đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm đó. Hoặc họ có thể đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm của Thị trường Bảo hiểm Y tế.

Vợ/chồng và con cái phụ thuộc của người lao động đó cũng có thể đủ điều kiện để tiếp tục hưởng bảo hiểm y tế hiện có trong vòng tối đa 36 tháng theo COBRA. Chương trình bảo hiểm phải thông báo cho họ về quyền mua bảo hiểm theo COBRA. Hầu hết các chương trình bảo hiểm đều yêu cầu các cá nhân đủ điều kiện lựa chọn bảo hiểm theo COBRA trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Điều quý vị cần làm: Để đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm y tế, vợ/chồng và con cái phụ thuộc của người lao động phải yêu cầu đăng ký tham gia đặc biệt vào chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động của vợ/chồng của người lao động đó cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hưởng bảo hiểm hoặc chọn một chương trình bảo hiểm y tế thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế trong vòng 60 ngày trước hoặc sau khi hết hạn hưởng bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm theo COBRA, người sử dụng lao động phải thông báo cho chương trình bảo hiểm trong vòng 30 ngày nếu một người lao động được bảo hiểm qua đời. Nếu người lao động được bảo hiểm và vợ/chồng ly hôn hoặc ly thân hợp pháp, họ hoặc con cái phụ thuộc của họ phải thông báo cho chương trình bảo hiểm bằng văn bản trong vòng 60 ngày. Đối với những thay đổi cuộc sống này, chương trình bảo hiểm phải thông báo cho vợ/chồng và con cái phụ thuộc về quyền gia hạn lợi ích bảo hiểm y tế của họ. Hầu hết các chương trình bảo hiểm đều yêu cầu các cá nhân đủ điều kiện lựa chọn chế độ bảo hiểm theo COBRA trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo của chương trình bảo hiểm.

Để biết thêm chi tiết

Cơ quan Bảo đảm Quyền lợi Người lao động (EBSA) của Bộ Lao động quản lý một số luật quan trọng về lợi ích bảo hiểm y tế trong đó có chương trình bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động cung cấp về cách thức hoạt động, điều kiện nhận lợi ích, các quyền cơ bản của quý vị đối với thông tin và cách thức nhận lợi ích. Ngoài ra, có các luật cụ thể bảo vệ quyền được hưởng lợi ích bảo hiểm y tế khi quý vị không còn bảo hiểm hoặc thay đổi công việc.

Truy cập EBSA để xem các ấn phẩm sau. Để yêu cầu bản sao hoặc yêu cầu hỗ trợ từ một cố vấn về lợi ích, hãy liên hệ với EBSA hoặc theo số máy miễn phí 1-866-444-3272.

  • Hướng Dẫn Cho Người Lao Động Về Phúc Lợi Y Tế Theo COBRA
  • 10 cách tốt nhất giúp bạn khai thác các quyền lợi y tế một cách hiệu quả
  • Những thay đổi trong công việc yêu cầu lựa chọn bảo hiểm y tế…Bảo vệ quyền của quý vị
  • Retirement and Health Care Coverage…Questions and Answers for Dislocated Workers

Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hoặc gọi đến số 1-800-318-2596 để tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm y tế trên Thị trường Bảo hiểm Y tế. Hoặc liên hệ với văn phòng ủy viên bảo hiểm tại tiểu bang của quý vị.