Kung alam ninyo ang inyong mga opsyon sa benepisyo, mas mapoprotektahan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga dependent. Sa pamamagitan ng ilang pangunahing impormasyon, maaari kayong gumawa ng mga hakbang na may katuturan upang magkaroon ng coverage sa kalusugan na kailangan ninyo sa bawat yugto ng inyong buhay.

Kasal

Ano ang Kailangan Ninyong Malaman: Kapag nagpakasal kayo, maaari ninyong baguhin ang inyong coverage sa kalusugan sa pamamagitan ng:

  • Pagdagdag ng inyong sarili, ng inyong bagong asawa, at mga anak sa plano ng inyong employer,
  • Pagpapatala sa plano ng employer ng inyong asawa, o
  • Paghahanap ng coverage sa pamamagitan ng Health Insurance Marketplace®.

Kunin ang mga detalye sa inyong mga espesyal na opsyon sa pagpapatala at tiyaking nauunawaan ninyo kung paano gumagana ang iba't ibang mga plano. Alamin ang mga benepisyong sakop, ang mga deductible, copay at premium na babayaran ninyo, at kung maaari kayong magpatuloy sa parehong mga doktor.

Ano ang Kailangan Ninyong Gawin: Upang maging kwalipikado para sa espesyal na pagpapatala sa plano ng isang employer sa ilalim ng Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), dapat kayong humiling ng pagpapatala para sa inyong sarili, sa inyong asawa, at mga anak sa plano ng inyong employer o sa plano ng inyong asawa sa loob ng 30 araw pagkatapos ninyong ikasal. Kung pipiliin ninyong mag-enroll sa coverage sa pamamagitan ng Marketplace, dapat kayong pumili ng plano para sa inyong sarili at sa inyong pamilya sa loob ng 60 araw ng kasal.

Suriin at ihambing ang lahat ng mga opsyon bago kayo magpasya kung aling coverage sa kalusugan ang pinakamainam para sa inyo.

Pagbubuntis, Panganganak, at Pag-ampon

Ano ang Kailangan Ninyong Malaman: Sa ilalim ng Affordable Care Act (ACA), maraming mga plano ng employer at lahat ng mga plano na binili sa pamamagitan ng Health Insurance Marketplace® ay dapat magsama ng mga benepisyo para sa pagbubuntis, panganganak, at bagong panganak na pangangalaga. Sinasaklaw din ng karamihan sa mga plano ang well-baby at well-child care na walang copayment, coinsurance o deductible hangga't gumagamit ka ng network provider.

Ang kapanganakan, pag-aampon, at paglalagay para sa pag-aampon ay maaaring mag-trigger ng isang espesyal na panahon ng pagpapatala kung saan ikaw, ang inyong asawa, at mga bagong dependent ay maaaring mag-enrol sa plano ng inyong employer o isang Marketplace plan. Sa ilalim ng Newborns' and Mothers' Health Protection Act, ang mga planong nagbibigay ng maternity o bagong panganak na mga benepisyo sa pangkalahatan ay dapat magbigay ng coverage para sa mga ina at bagong panganak para sa mga pananatili sa ospital ng hindi bababa sa 48 oras kasunod ng panganganak sa vaginal o 96 na oras pagkatapos ng cesarean section, maliban kung ang doktor o ang ibang dumadating na tagapagkaloob, sa konsultasyon sa ina, ay naglalabas nang mas maaga. Kung ang inyong estado ay may batas na nagbibigay ng katulad na mga proteksyon at ang inyong plano ay nag-aalok ng saklaw sa pamamagitan ng isang patakaran sa insurance o HMO, maaari kayong protektahan sa ilalim ng batas ng estado sa halip na sa ilalim ng Newborns' Act. Ang inyong plano ay dapat magbigay sa inyo ng isang paunawa ng inyong mga karapatan sa isang pamamalagi sa ospital pagkatapos ng panganganak. Kung nakaseguro ang inyong plano, dapat ilarawan ng paunawa ang inyong mga proteksyon sa ilalim ng batas ng estado.

Ano ang Kailangan Ninyong Gawin: Suriin ang Summary Plan Description (SPD) at Summary of Benefits and Coverage (SBC) ng inyong plano para malaman kung anong mga benepisyo sa maternity at bagong panganak at well-baby at well-child na pagbisita ang saklaw ng inyong plan. Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan ng inyong estado para sa mga pananatili sa ospital pagkatapos ng panganganak, bisitahin ang National Association of Insurance Commissioners' website upang mahanap ang opisina ng inyong komisyoner ng seguro ng estado.

Upang humiling ng espesyal na pagpapatala para sa inyong anak sa isang employer plan, dapat ninyong ipaalam ang plano sa loob ng 30 araw mula sa kapanganakan, pag-aampon, o paglalagay para sa pag-aampon. Magiging epektibo ang pagkakasakop ng bata sa petsa ng kapanganakan, pag-aampon, o paglalagay para sa pag-aampon. Maaaring kailanganin ng inyong plano na ang paunawa ay nakasulat.

Kung pipiliin ninyong i-enroll ang inyong anak sa saklaw ng Marketplace, dapat ninyong gawin ito sa loob ng 60 araw ng kapanganakan, pag-aampon, o pagkakalagay para sa pag-aampon.

Kapag Hindi na Dependent ang Inyong Anak

Ano ang Kailangan Ninyong Malaman: Kung ang plano ng inyong employer ay nag-aalok ng coverage para sa mga dependent na bata, ang inyong anak ay maaaring manatili sa inyong plano hanggang sa edad na 26. Kapag ang inyong anak ay "matanda na," maaari silang maging karapat-dapat para sa:

  • Coverage sa ilalim ng plano ng kanilang sariling employer,
  • Espesyal na pagpapatala sa saklaw ng Marketplace, o
  • Ang pagbili ng pansamantalang saklaw sa kalusugan hanggang sa 36 na buwan sa ilalim ng Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA). Sa pangkalahatan, sinasaklaw ng COBRA ang mga planong pangkalusugan ng grupo ng mga employer na may 20 o higit pang empleyado.

Ano ang Kailangan Ninyong Gawin: Upang espesyal na magpatala sa coverage ng Marketplace, ang inyong anak ay dapat na magpatala sa loob ng 60 araw ng pagtanda sa labas ng inyong plano. Upang piliin ang coverage ng COBRA, dapat ninyong ipaalam sa inyong employer nang nakasulat sa loob ng 60 araw na ang inyong anak ay umabot sa edad na 26. Dapat ipaalam ng inyong plano sa inyong anak ang karapatang palawigin ang kanilang mga benepisyong pangkalusugan sa ilalim ng COBRA. Ang inyong anak ay magkakaroon ng 60 araw mula sa petsa na ipinadala ang paunawa upang piliin ang saklaw ng COBRA.

Kamatayan, Legal na Paghihiwalay, at Diborsyo

Ano ang Kailangan Ninyong Malaman: Kapag ang isang empleyadong sakop sa ilalim ng planong pangkalusugan na inisponsor ng employer ay namatay, legal na naghiwalay, o nagdiborsiyo, kailangang isaalang-alang ng sakop na asawa at mga anak na dependent ang kanilang mga opsyon para sa coverage sa kalusugan. Kung ang asawa ay may planong pangkalusugan sa trabaho, sila at ang sinumang dependent ay maaaring maging karapat-dapat na espesyal na magpatala dito. O maaari silang espesyal na magpatala sa coverage ng Health Insurance Marketplace®.

Ang asawa at mga anak na umaasa ay maaari ding maging karapat-dapat na ipagpatuloy ang kanilang kasalukuyang coverage sa kalusugan hanggang sa 36 na buwan sa ilalim ng COBRA. Dapat ipaalam sa kanila ng plano ang kanilang karapatang bumili ng coverage ng COBRA. Karamihan sa mga plano ay nangangailangan ng mga karapat-dapat na indibidwal na pumili ng coverage ng COBRA sa loob ng 60 araw mula sa abiso ng plano.

Ano ang Kailangan Ninyong Gawin: Upang espesyal na magpatala sa saklaw ng kalusugan, ang asawa at mga anak na umaasa ay dapat humiling ng espesyal na pagpapatala sa planong ibinigay ng employer ng asawa sa loob ng 30 araw ng pagkawala ng saklaw o pumili ng isang plano sa Marketplace sa loob ng 60 araw bago o pagkatapos mawalan ng saklaw.

Para sa coverage ng COBRA, dapat ipaalam ng employer ang plano sa loob ng 30 araw kung mamatay ang isang sakop na empleyado. Kung ang sakop na empleyado at asawa ay nagdiborsyo o legal na naghiwalay, sila o ang kanilang mga anak na umaasa ay dapat na ipaalam sa sulat ang plano sa loob ng 60 araw. Para sa mga pagbabagong ito sa buhay, dapat ipaalam ng plano sa asawa at mga anak na umaasa ang kanilang karapatan na palawigin ang kanilang mga benepisyong pangkalusugan. Karamihan sa mga plano ay nangangailangan ng mga karapat-dapat na indibidwal na gawin ang kanilang halalan sa COBRA sa loob ng 60 araw ng paunawa ng plano.

Para sa karagdagang impormasyon

Ang Employee Benefits Security Administration (EBSA) ng Department of Labor ay nangangasiwa ng ilang mahahalagang batas sa benepisyong pangkalusugan na namamahala sa inyong planong pangkalusugan na ibinigay ng inyong employer – kung paano ito gumagana, kung paano ka kwalipikado para sa mga benepisyo, ang inyong mga pangunahing karapatan sa impormasyon, at kung paano gumawa ng mga paghahabol para sa mga benepisyo. Bilang karagdagan, pinoprotektahan ng mga partikular na batas ang inyong karapatan sa mga benepisyong pangkalusugan kapag nawalan kayo ng coverage o lumipat ng trabaho.

Bisitahin ang EBSA para tingnan ang mga sumusunod na publikasyon. Upang mag-order ng mga kopya o humiling ng tulong mula sa isang tagapayo sa mga benepisyo, makipag-ugnayan sa EBSA o tumawag nang walang bayad sa 1-866-444-3272.

  • Isang Gabay ng Empleyado sa mga Benepisyo sa Pangkalusugan sa Ilalim ng COBRA
  • Nangungunang 10 Paraan upang Paganahin Ang Iyong mga Benepisyong Pangkalusugan Para sa Iyo
  • Ang mga Pagbabago sa Trabaho ay Nangangailangan ng mga Pagpipiliang Pangkalusugan... Protektahan ang Inyong mga Karapatan
  • Retirement and Health Care Coverage…Questions and Answers for Dislocated Workers

Maaari din ninyong bisitahin ang U.S. Department of Health at Human Services website o tumawag sa 1-800-318-2596 upang malaman ang higit pa tungkol sa mga plano sa Marketplace. O makipag-ugnayan sa opisina ng inyong komisyoner ng seguro ng estado.