Nguồn Hỗ Trợ cho các Cá Nhân Thắc Mắc về việc Nộp Đơn Khiếu Nại Bị Phân Biệt Đối Xử

CRC bảo vệ quyền công dân cho các cá nhân:

  • nộp đơn xin;
  • tham gia trong;
  • làm việc cho; hoặc
  • liên lạc với các chương trình và hoạt động được DOL hỗ trợ.

CRC thường không thể giải quyết đơn khiếu nại của những người tìm việc làm tại, được tuyển dụng bởi, hay bị cho thôi việc bởi các chủ sử dụng lao động tư nhân. CRC cũng không thể giải quyết các đơn khiếu nại liên quan đến những chương trình và hoạt động không được DOL hỗ trợ.

Tài liệu này giải thích những gì CRC có thể làm được. Nếu CRC không phải là nơi phù hợp để hỗ trợ, danh sánh này cũng cung cấp thông tin về các cơ quan liên bang khác, là nơi có thể hỗ trợ cho quý vị.

CRC cũng có thể giải quyết đơn khiếu nại của người nộp đơn xin việc tại, và nhân viên của Bộ Lao Động Hoa Kỳ (các cơ quan Liên Bang khác không được). Để biết thêm thông tin về Phòng Thực Thi Bên Ngoài của DOL, xin xem tại http://www.dol.gov/agencies/oasam/programs/crc/internal-enforc-complaints


Tìm hiểu về…

Các Chương Trình và Hoạt Động thuộc Phạm Vi của CRC
Nộp Đơn Khiếu Nại Về Phân Biệt Đối Xử với CRC
Các Cơ Quan Liên Bang khác Bảo Vệ Quyền Công Dân của quý vị
Các Chương Trình khác của DOL

Phòng Các Chương Trình Bồi Thường Cho Người Lao Động (Office of Workers' Compensation Programs) và Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance)
Các Nguồn Hỗ Trợ của Tiểu Bang và Địa Phương
Phân Biệt Đối Xử với Người Đồng Dục Nữ, Người Đồng Dục Nam, hoặc Người Lưỡng Giới
Để Được Hỗ Trợ Thêm
Các Nguồn Hỗ Trợ Thêm

Các Chương Trình và Hoạt Động thuộc phạm vi của CRC
Trung Tâm Quyền Công Dân quản lý và thực thi các luật áp dụng cho:

  • người được tài trợ theo Đề Mục I của Đạo Luật Đầu Tư Lực Lượng Lao Động (Workforce Investment Act, WIA);
  • Các Đối Tác Một Cửa (One-Stop) liệt kê trong WIA Phần 121(b) cung cấp các chương trình hoặc hoạt động qua hệ thống phát triển lực lượng lao động của Trung Tâm Việc Làm Một Cửa (One-Stop)/Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ (American Job Center);
  • Chính phủ tiểu bang và địa phương và các thực thể nhà nước khác điều hành những chương trình và hoạt động liên quan đến lao động và lực lượng lao động, bất kể họ có được liên bang tài trợ hay không (cho những việc chỉ liên quan đến khuyết tật mà thôi); và
  • bất kỳ người nào được DOL tài trợ, hay những chương trình do DOL thực hiện, không thuộc về những nhóm trên.

Một số ví dụ bao gồm:

  • Các chương trình của WIA dành cho người trưởng thành, thanh thiếu niên, và người lao động bị mất việc
  • Các chương trình dịch vụ tuyển dụng của tiểu bang
  • Chương Trình Tuyển Dụng Của Dịch Vụ Cộng
  • Đồng Người Cao Niên (Senior Community Service Employment Program, SCSEP) dành cho người lao động cao niên
  • Các chương trình của Đạo Luật Hỗ Trợ Nghề Nghiệp (Trade Assistance Act)
  • Các chương trình đào tạo và tuyển dụng của liên bang dành cho Người Hoa Kỳ Bản Xứ (Native Americans), người nhập cư và người làm nông theo vụ mùa
  • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  • Các Công Ty Tuyển Dụng
  • Các chương trình trợ cấp khác do các cơ quan của DOL quản lý, như Ban Sức Khỏe và An Toàn Mỏ (Mine Safety and Health Administration), Ban Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration), và Dịch Vụ Đào Tạo và Tuyển Dụng Cựu Quân Nhân (Veterans' Employment and Training Service)

Phòng Thực Thi Bên Ngoài (OEE) của CRC sẽ giải quyết, điều tra, và xét xử các khiếu nại cáo buộc bị phân biệt đối xử vì các lý do:

  • Chủng tộc;
  • Màu da;
  • Tôn giáo (kể cả không giúp đỡ cho hành đạo
  • Nguồn gốc quốc gia (kể cả Tiếng Anh Kém);
  • Tuổi tác;
  • Giới tính (kể cả thai nghén và bản dạng giới tính);
  • Khuyết tật (kể cả không cung cấp các phương tiện tiếp cận, phương tiện hỗ trợ thích ứng hoặc biện pháp điều chỉnh thích hợp, hay phương tiện giao tiếp có hiệu quả tương đương); hoặc
  • Gia nhập tổ chức chính trị hoặc niềm tin.

Đôi khi CRC cũng có thể thực thi luật cấm phân biệt đối xử vì các lý do sau:

  • Quyền công dân/tình trạng người nhập cư được pháp luật thừa nhận được phép làm việc tại Hoa Kỳ (áp dụng cho những người được hưởng các chương trình liên quan đến WIA hoặc các chương trình khác do một đối tác Một Cửa cung cấp thông qua hệ thống Một Cửa);
  • Tham gia trong một chương trình hoặc hoạt động được tài trợ theo WIA Đề Mục I;
  • Xu hướng tình dục hay tình trạng là cha mẹ (bị cấm trong các chương trình giáo dục và đào tạo do Liên Bang thực hiện, ví dụ như các Công Ty Tuyển Dụng).

CRC cũng giải quyết các khiếu nại cáo buộc:

Trả thù, hoặc hăm dọa, bất kỳ ai đã thực hiện những hành động sau đây liên quan đến việc không phân biệt đối xử hoặc cơ hội bình đẳng trong bất kỳ chương trình và hoạt động nào thuộc phạm vi bảo vệ:

  • Nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử;
  • Phản đối một việc làm trái luật quyền công dân; hay
  • Cung cấp thông tin cho, làm chứng tại, hoặc theo bất kỳ cách nào khác, tham gia vào một cuộc điều tra, đánh giá việc tuân thủ, phiên xét xử, hoặc bất cứ loại hoạt động nào khác liên quan đến quyền công dân.

Nộp Đơn Khiếu Nại với CRC

Nếu quý vị tin rằng CRC có thể giải quyết khiếu nại của quý vị, quý vị có thể nộp đơn thẳng cho CRC trong vòng 180 ngày kể từ khi vụ phân biệt đối xử bị cáo buộc xảy ra. Người khiếu nại nên nộp đơn bằng Mẫu Đơn Khiếu Nại của CRC (Complaint Information Form, CIF) và Mẫu Thỏa Thuận Theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư (Privacy Act Consent Form), có cung cấp tại http://www.dol.gov/oasam/programs/crc/DL1-2014A-Rev-April-2011.pdf.

Để tìm hiểu thông tin và mẫu đơn sử dụng ngôn ngữ khác, xin xem tại:

Nếu quý vị không sử dụng Mẫu CIF và Mẫu Thỏa Thuận Theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư khi nộp đơn lần đầu, CRC sẽ gửi các mẫu này cho quý vị để điền, ký, và gửi lại. CRC sẽ không giải quyết đơn khiếu nại không dùng các mẫu này. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại và Mẫu Thỏa Thuận Theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư cho CRC bằng một trong các cách sau đây:

  • Gửi qua bưu điện tới: Director, Civil Rights Center
   ATTENTION: Office of External Enforcement
   U.S. Department of Labor
   200 Constitution Avenue, NW
   Room N-4123
   Washington, DC 20210
  • Fax đến số (202) 693-6505, ATTENTION: Office of External Enforcement (tối đa 15 trang)
  • Gửi email về CRCExternalComplaints@dol.gov

Bất kể các mẫu này được nộp như thế nào, tất cả các đơn khiếu nại đều phải viết thành văn bản, và phải bao gồm các thông tin sau đây:

  • Tên và thông tin liên lạc của người khiếu nại (người cáo buộc việc phân biệt đối xử);
  • Tên và thông tin liên lạc của thực thể đã thực hiện việc phân biệt đối xử bị cáo buộc đó;
  • Nội dung mô tả đầy đủ chi tiết việc phân biệt đối xử bị cáo buộc đó để người đọc có thể hiểu được những gì đã xảy ra;
  • (Những) hành động đó đã xảy ra khi nào;
   Nguyên nhân cáo buộc (lý do) của vụ phân biệt đối xử đó là (ví dụ, như tuổi tác, nguồn gốc quốc gia); và
  • Chữ ký của người khiếu nại, hay chữ ký của người đại diện do người khiếu nại ủy quyền đứng (nếu có).

CRC sẽ đánh giá tất cả các đơn khiếu nại nộp đến để xác định xem CRC có thể giải quyết đơn đó được hay không và đơn đó có được nộp đúng thời hạn hay không. Nếu CRC xác định được là đơn khiếu nại đó đã không nộp đúng thời hạn, hay CRC không thể giải quyết được đơn khiếu nại đó, đơn khiếu nại đó sẽ không được điều tra. Nếu CRC không thể giải quyết được đơn khiếu nại đó, CRC có thể đề nghị với quý vị một cơ quan khác là nơi có thể trợ giúp cho quý vị.

Nếu đơn khiếu nại đó được tiếp nhận, sẽ có một điều tra viên được bổ nhiệm. Trong quá trình này, quý vị có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Căn cứ vào những gì tìm được trong quá trình điều tra, CRC sẽ ban hành một văn bản quyết định vụ đó có vi phạm pháp luật hay không.

Nộp Đơn cho các Cơ Quan Liên Bang Khác

Mỗi cơ quan Liên Bang có cung cấp các khoản trợ cấp tài chính của Liên Bang chịu trách nhiệm điều tra các đơn khiếu nại về phân biệt đối xử. Nếu tin rằng quý vị hoặc người khác đã bị phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan Liên Bang hỗ trợ cho chương trình mà quý vị tin là vụ phân biệt đối xử đó đang/đã xảy ra. Có những trường hợp cả CRC và cơ quan liên bang khác đều có thể có quyền thực thi luật không phân biệt đối xử. CRC có thể chuyển đơn khiếu nại cho một cơ quan liên bang khác để điều tra tùy theo lý do cáo buộc của vụ phân biệt đối xử nêu trong đơn khiếu nại.

Thông tin sau đây cung cấp các lựa chọn và nguồn hỗ trợ giúp quý vị xác định xem cơ quan nào có thể hỗ trợ cho quý vị.

Phòng Quyền Công Dân của Bộ Giáo Dục (Office for Civil Rights at the Department of Education) thực thi nhiều luật quyền công dân của Liên Bang cấm phân biệt đối xử trong những chương trình và hoạt động có nhận tài trợ của Liên Bang từ Bộ Giáo Dục. Các lĩnh vực được bảo vệ bao gồm: nhận vào, tuyển dụng, tài trợ, các chương trình học thuật, đãi ngộ và dịch vụ cho sinh viên, cố vấn và hướng dẫn, kỷ luật, chuyển lớp học, sắp hạng, giáo dục, điền kinh, gia cư, và việc làm. Nếu quý vị tin rằng quý vị hoặc người nào đó mà mình biết đã bị một trường dạy nghề hay trường, trường đại học công, hoặc trường tư được tài trợ phân biệt đối xử, xin liên lạc:
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-1100
Số điện thoại 1-800-421-3481/TTY: 1-800-877-8339
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html?src=oc

Phòng Quyền Công Dân của Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services Office of Civil Rights) giúp bảo vệ quý vị khỏi bị phân biệt đối xử trong các chương trình chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội nào đó. Một số chương trình này có thể bao gồm các bệnh viện, phòng khám, viện điều dưỡng, các cơ quan Medicaid và Medicare, các chương trình trợ cấp, các trung tâm chăm sóc ban ngày, các phòng mạch của bác sĩ và dược phòng, các chương trình sức khỏe cho trẻ em, các trung tâm cai nghiện rượu bia và ma túy, các trung tâm nhận con nuôi, các cơ quan sức khỏe tâm thần và khuyết tật phát triển. Nếu tin rằng quý vị đã bị một nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhân sinh hay một cơ quan dịch vụ sức khỏe hoặc nhân sinh của Tiểu Bang hay chính quyền địa phương phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tuổi tác, giới tính hoặc tôn giáo, xin liên lạc:
U.S. Department of Health and Human Services
Office of Civil Rights
200 Independence Avenue, SW, Rm. 509F HHS Blg.
Washington, DC 20201
Số điện thoại 1-800-368-1019/TTY (800) 537-7697
http://www.hhs.gov/ocr/office/index.html

Vụ Quyền Công Dân của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (U.S. Department of Justice Civil Rights Division) hoạt động để bảo vệ các quyền công dân và quyền công dân theo hiến pháp của tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, nhất là những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Vụ này thực thi các đạo luật của liên bang cấm phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính, khuyết tật, tôn giáo, tình trạng gia đình và nguồn gốc quốc gia. Công việc của Vụ này có mười một phần, trong đó có:

  • Phần Thưa Kiện Về Tuyển Dụng (Employment Litigation Section) – Thực thi Đạo Luật Quyền Được Tuyển Dụng và Tái Tuyển Dụng của Quân Nhân (Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act) năm 1994 đối với các chủ sử dụng lao động của bang và chính quyền địa phương và chủ sử dụng lao động tư nhân theo đó cấm các hãng sở không được kỳ thị hoặc trả đũa đối với một nhân viên hoặc người xin việc làm vì nghĩa vụ quân sự trước kia, hiện nay hoặc trong tương lai của người này.
  • Phần Thực Thi Quyền Gia Cư và Quyền Công Dân (Housing and Civil Enforcement) - Bảo vệ một số các quyền cơ bản nhất của cá nhân, kể cả quyền tiếp cận với các quyền lợi gia cư mà không bị phân biệt đối xử, quyền được cấp tín dụng một cách bình đẳng, quyền được lui tới những cơ sở kinh doanh có cung cấp cho người khuyết tật những phương tiện thích ứng của nhà nước và quyền được hành đạo mà không bị phân biệt đối xử.
  • Phòng Cố Vấn Đặc Biệt về Hành Vi Tuyển Dụng Không Công Bằng Với Người Nhập Cư (Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices) – thực thi điều khoản chống phân biệt đối xử (§ 274B) của Đạo Luật Nhập Cư và Quốc Tịch (Immigration and Nationality Act, INA), 8 U.S.C. § 1324b. Luật liên bang này cấm: 1) phân biệt đối xử theo tình trạng công dân trong việc thuê mướn, sa thải, hoặc tuyển dụng hay giới thiệu để lấy phí, 2) phân biệt đối xử theo nguồn gốc quốc gia trong việc thuê mướn, sa thải, hoặc tuyển dụng hay giới thiệu để lấy phí, 3) đòi hỏi giấy tờ vô lý, và 4) trả đũa hoặc đe dọa.
  • Phần Thưa Kiện Đặc Biệt (Special Litigation) - bảo vệ quyền công dân trong các lĩnh vực sau đây: 1) quyền của dân chúng trong các cơ quan của tiểu bang hoặc địa phương: trại giam, nhà tù, các cơ sở giam cầm trẻ vị thành niên, và các cơ sở chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật; 2) quyền của các cá nhân được sử dụng dịch vụ trong cộng đồng của mình, thay vì của các tổ chức; 3) quyền của người giao dịch với cơ quan cảnh sát của tiểu bang hoặc địa phương hay phòng cảnh sát quận; và 4) quyền của thanh thiếu niên tham gia trong hệ thống tư pháp của trẻ vị thành niên.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20530
Số điện thoại (202) 514-4609/TTY (202) 514-0716
http://www.justice.gov/crt/complaint/

Phòng Phân Xử Và Tuân Thủ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture Office of Adjudication and Compliance) giải quyết các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử trong các chương trình nông nghiệp và nông thôn. Một số đơn khiếu nại nên nộp cho Bộ Nông Nghiệp (Department of Agriculture) bao gồm phân biệt đối xử trong các Chương Trình Mở Rộng (Extension Program), Chương Trình Phiếu Thực Phẩm (Food Stamp Program), Chương Trình Thuê Nhà Tại Nông Thôn (Rural Rental Housing Program), và các Chương Trình Dịch Vụ Tiện Ích tại Nông Thôn (Rural Utility Program), như cung cấp các dịch vụ về điện thoại, điện hoặc nước thải.
Các chương trình gia cư cũng được bảo vệ bởi các pháp luật và quy định cấm phân biệt đối xử vì lý do tình trạng hôn nhân/gia đình và tôn giáo. Nếu tin rằng quý vị đã bị một trong các chương trình nói trên hay bất kỳ chương trình nào khác nhận tài trợ của Bộ Nông Nghiệp phân biệt đối xử, xin liên lạc:
U.S. Department of Agriculture
Office of Adjudication and Compliance
1400 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20250-9410(202) 260-1026
Số điện thoại (866) 632-9992/TDD (202) 401-0216
Fax (202) 690-5686
www.usda.gov/cr

Phòng Gia Cư Công Bằng và Cơ Hội Bình Đẳng của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Fair Housing and Equal Opportunity, FHEO) chịu trách nhiệm thực thi luật gia cư công bằng và Đạo Luật Người Hoa Kỳ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act). FHEO tìm kiếm sự hòa giải, tổ chức phân xử, tổ chức nghiên cứu, cung cấp chứng cứ thưa kiện, và cung cấp các chương trình giáo dục công, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Nếu quý vị đang tiến hành mua hoặc thuê một căn nhà hay căn phòng mà quý vị nghĩ quyền công dân của quý vị đã bị xâm phạm, xin liên lạc:
U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 Seventh Street, SW, Room 5204
Washington, DC 20410
Số điện thoại (202) 708-1112/TTY (202) 708-1455
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp

CRC không thể điều tra cho các đơn khiếu nại về phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng của hầu hết các chủ sử dụng lao động tư nhân. CRC sẽ chuyển các đơn khiếu nại này cho Ủy Ban Cơ Hội Tuyển Dụng Bình Đẳng của Hoa Kỳ (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC). EEOC là một cơ quan Liên Bang riêng có thẩm quyền thực thi các luật quyền công dân áp dụng cho hầu hết các chủ sử dụng lao động tư nhân. CRC cũng không thể điều tra cho các đơn khiếu nại nộp tố cáo hầu hết các đơn vị có hợp đồng với liên bang. CRC sẽ chuyển các đơn khiếu nại này cho Văn Phòng Tuân Thủ Hợp Đồng Liên Bang (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) của Bộ Lao Động Hoa Kỳ (DOL).

Ủy Ban Cơ Hội Tuyển Dụng Bình Đẳng của Hoa Kỳ (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)

Về việc phân biệt đối xử trong tuyển dụng của các chủ sử dụng lao động không nhận tài trợ của Liên Bang, EEOC chịu trách nhiệm thực thi các luật của Liên Bang xem việc phân biệt đối xử với người xin việc hay nhân viên vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (tình trạng thai nghén), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác (40 tuổi trở lên), tình trạng khuyết tật hay đặc điểm di truyền của họ là bất hợp pháp. Việc phân biệt đối xử với một người vì người đó đã khiếu nại về phân biệt đối xử, nộp đơn tố cáo việc phân biệt đối xử, hay tham gia vào một cuộc điều tra về phân biệt đối xử trong tuyển dụng cũng được xem là bất hợp pháp. Chủ sử dụng lao động có từ 15 nhân viên trở lên bị cấm phân biệt đối xử về mọi mặt trong quá trình thuê mướn và tuyển dụng nhân viên kể cả trong nộp đơn xin việc, thuê mướn, sa thải, thăng thưởng, đào tạo, hưởng lương, hay bất kỳ phạm vi tuyển dụng nào khác. Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị chủ sử dụng lao động của mình phân biệt đối xử, xin liên lạc:
U.S. Equal Employment Opportunity Commission
131 M Street, NE
Washington, DC 20507
Số điện thoại 1-800-669-4000/TTY 1-800-669-6820
http://www.eeoc.gov/

Để biết tổng quan về thủ tục của EEOC cho khu vực liên bang (dành cho các nhân viên Liên Bang không thuộc phạm vi giải quyết của DOL), có thể tìm thêm các nguồn hỗ trợ tại:

Với các nhân viên Liên Bang không thuộc phạm vi giải quyết của DOL, để biết danh sách các Giám Đốc EEOC của nhiều cơ quan Liên Bang khác nhau hay hướng dẫn tìm kiếm đúng viên chức EEOC trợ giúp cho quý vị, có thể tìm thêm các nguồn hỗ trợ tại:

Phòng Các Chương Trình Tuân Thủ Hợp Đồng Liên Bang của Bộ Lao Động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor's Office of Federal Contract Compliance Programs) thực thi, vì lợi ích của người tìm việc và người hưởng lương, lời cam kết trong hợp đồng về thực hiện chính sách nâng đỡ và cung cấp cơ hội tuyển dụng bình đẳng mà những người kinh doanh với chính phủ Liên Bang phải thực hiện. Nếu quý vị nghĩ rằng chủ sử dụng lao động đã phân biệt đối xử với quý vị là người có hợp đồng hoặc hợp đồng lại với một cơ quan của Liên Bang, xin liên lạc:
U.S. Department of Labor
Office of Federal Contract Compliance Programs
200 Constitution Ave., NW, Rm C3310
Washington, DC 20210
Số điện thoại 1-800-397-6251
http://www.dol.gov/ofccp/index.htm

Các Chương Trình Khác của DOL

CRC chỉ có thể điều tra những cáo buộc phân biệt đối xử trong các chương trình thuộc phạm vi của CRC. Điều này có nghĩa là, nếu quý vị có đơn khiếu nại không liên quan đến phân biệt đối xử, mà về cách thức điều hành hoặc quản lý chương trình đó nói chung, quý vị nên liên lạc với phòng có trách nhiệm quản lý chương trình đó.

Ngoài ra, CRC cũng không thực thi các luật lao động khác, như luật bảo vệ lương tối thiểu, lương thêm giờ, ưu tiên tuyển dụng cựu quân nhân và lương hưu của nhân viên. Danh sách sau đây sẽ giúp quý vị biết cơ quan nào của DOL có thể trợ giúp cho quý vị:

Các Chương Trình Khác của DOL

Cơ Quan Của DOL

Thông Tin Trang Mạng

Cơ Quan Quản Lý Đào Tạo và Tuyển Dụng (Employment and Training Administration, ETA) –Chứng Nhận Lao Động Ngoại Quốc (Foreign Labor Certification)

http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/mission.cfm

Cơ Quan Quản Lý Đào Tạo và Tuyển Dụng (ETA) –Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI)


http://ows.doleta.gov/unemploy/aboutui.asp

Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)

http://www.osha.gov

Vụ Lương và Thời Gian (Wage and Hour Division, WHD)

http://www.dol.gov/whd

Cơ Quan Bảo Đảm Quyền Lợi Người Lao Động (Employee Benefits Security Administration, EBSA)

http://www.dol.gov/ebsa/

Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Mỏ (Mine Safety and Health Administration, MSHA)

http://www.msha.gov/

Cơ Quan Quản Lý Đào Tạo và Tuyển Dụng (ETA) – Văn Phòng Các Công Ty Tuyển Dụng (Office of Job Corps)


http://www.jobcorps.gov/home.aspx

Dịch Vụ Đào Tạo và Tuyển Dụng Cựu Quân Nhân (Veterans' Employment and Training Service, VETS)

http://www.dol.gov/vets

Cơ Quan Quản Lý Đào Tạo và Tuyển Dụng (ETA) – Văn Phòng Học Nghề (Office of Apprenticeship)

http://www.doleta.gov/oa

Phòng Tiêu Chuẩn Quản Lý Lao Động (Office of Labor-Management Standards, OLMS)

http://www.dol.gov/olms

Nếu quý vị lo ngại về những vấn đề tại nơi làm việc không liên quan đến việc phân biệt đối xử, một cơ quan DOL khác có thẩm quyền giải quyết vấn đề cụ thể đó chắc chắn sẽ giúp được quý vị tốt hơn. Quý vị có thể tìm xem danh sách đầy đủ các cơ quan tại www.dol.gov/dol/organization.htm. Nhiều cơ quan trong số này thực thi các luật có phạm vi rộng hơn áp dụng cho các chủ sử dụng lao động tư nhân. Ví dụ như, Vụ Lương và Thời Gian (WHD) chuyên về việc bảo đảm cho người lao động được trả lương hợp lý và cho tất cả số giờ mà họ làm. Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc của các văn phòng WHD tại địa phương trên www.dol.gov/whd/america2.

Phòng Các Chương Trình Bồi Thường Cho Người Lao Động (Office of Workers' Compensation Programs, OWCP) và Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance)

Trong hầu hết các trường hợp, CRC không thể xem xét lại hoặc thay đổi quyết định của Phòng Các Chương Trình Bồi Thường Cho Người Lao Động (OWCP) hoặc Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI). Chúng tôi chỉ có quyền điều tra những trường hợp cáo buộc phân biệt đối xử đã gặp trong quy trình xin hưởng các quyền lợi này—ví dụ như, một người khiếm thính đã không được cung cấp thông dịch viên khi tham dự một phiên tòa kháng cáo. Nói cách khác, dù chúng tôi có thể xem xét các vấn đề về việc tiếp cận, chúng tôi không thể kiểm tra xem các luật riêng của OWCP hoặc UI đã được áp dụng như thế nào, ví dụ như luật liên quan đến các quyết định về điều kiện hưởng hoặc các quyết định về tiền bạc. OWCP và UI có thủ tục riêng của họ về kháng cáo quyết định, thường có nêu trong thông báo của quyết định.

Các Nguồn Hỗ Trợ của Tiểu Bang và Địa Phương

Một điều quan trọng nữa mà quý vị cần biết là nhiều tiểu bang có luật lao động bảo vệ mạnh hơn so với luật của liên bang. Quý vị cũng nên nghĩ đến việc tìm đúng cơ quan nào của tiểu bang quý vị giải quyết các vấn đề về phân biệt đối xử và tuyển dụng – các cơ quan này luôn được gọi là ủy ban nhân quyền (human rights commission) hoặc ủy ban quyền công dân (civil rights commission), hoặc cơ quan tuyển dụng công bằng (fair employment agency). Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại http://www.justice.gov/crt/legalinfo/stateandlocal.php

Phân Biệt Đối Xử với Người Đồng Dục Nữ, Người Đồng Dục Nam, hoặc Người Lưỡng Giới
CRC và các cơ quan liên bang khác CÓ THỂ điều tra các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử vì lý do xu hướng tình dục tùy theo loại và bản chất của vụ phân biệt đối xử bị cáo buộc. (CRC và các cơ quan liên bang khác CÓ THỂ điều tra các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử vì lý do bản dạng giới tính.) Trong những trường hợp mà CRC hoặc cơ quan liên bang khác không thể điều tra các khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử vì lý do định hướng tình dục, tài liệu hỗ trợ sau đây có thể sẽ giúp xác định xem các tiểu bang có luật bảo vệ nào mạnh hơn luật của liên bang hay không:

Để Được Hỗ Trợ Thêm

Nếu không thể xác định được cơ quan nào phù hợp để liên lạc, quý vị có thể liên lạc với Ủy Ban Quyền Công Dân Hoa Kỳ (U.S. Commission on Civil Rights), họ sẽ chuyển vấn đề của quý vị sang cơ quan thực thi quyền công dân phù hợp. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:

U.S. Commission on Civil Rights
Office of Civil Rights Evaluation
Attn: Complaints Referral
624 Ninth Street, NW
Washington, DC 20425
(202) 376-8513
(800) 552-6843
TTY: (202) 375-8116
Fax: (202) 376-7754
http://www.usccr.gov/filing/complaint.php

hoặc

Federal Coordination and Compliance Section - NWB
Civil Rights Division
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20530
Cần trợ giúp, quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại sau:
(888) 848-5306 – tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha
(202) 307-2222 (có người tiếp)
(202) 307-2678 (TDD-khiếm thính)
http://www.justice.gov/crt/about/cor/complaint.php

Các Nguồn Hỗ Trợ Thêm

Quý vị có thể đọc thêm một tài liệu hỗ trợ nữa tương tự như tài liệu này do Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh (Department of Health and Human Services), xin xem:

www.hhs.gov/ocr/civilrights/otherenforcementagencies.html

Để xem thông tin về quyền công dân của riêng các cơ quan, quý vị có thể đọc thêm tại:

http://www.justice.gov/crt/about/cor/fedagencies.php

Để hiểu thêm về việc các cơ quan liên bang giải quyết vấn đề quyền công dân như thế nào, quý vị có thể tìm thêm các nguồn trợ giúp tại:

http://www.eeoc.gov/federal/whatothersdo.cfm