Lưu ý quan trọng! Trang web này chứa thông tin quan trọng về dịch vụ do Trung tâm Dân Quyền cung cấp. Điều quan trọng là bạn phải hiểu thông tin trên trang này và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn miễn phí cho bạn. Để yêu cầu dịch vụ thông dịch hoặc phiên dịch, hãy gửi email đến CRCExternalComplaints@dol.gov hoặc gọi (202) 693-6500.