Mahalaga! Ang webpage na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga serbsiyong ibinibigay ng Sentro ng Sibil na mga Karapatan. Mahalagang maunawaan mo ang impormasyon sa pahinang ito, at magbibigay kami ng impormasyon sa iyong mas gustong wika nang libre. Upang humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin, magpadala ng email sa CRCExternalComplaints@dol.gov o tumawag sa (202) 693-6500.