Yêu cầu Dịch thuật Thông tin Quan trọng

Để biết thông tin về các dịch vụ dịch thuật thông tin quan trọng của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu yêu cầu trực tuyến bên dưới, sau đó nhấp vào nút “Submit” (Gửi) ở cuối trang hoặc gọi cho Tổng đài Chăm sóc Khách hàng Quốc gia của Bộ Lao động (DOL-NCC) theo số 1-866- 4-USA-DOL (1-866-487-2365)*

Không sử dụng biểu mẫu này để gửi các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (Freedom of Information Act, FOIA). Đối với các yêu cầu theo FOIA, hãy làm theo hướng dẫn của FOIA (bằng tiếng Anh).

*Nếu quý vị bị điếc, khó tai hoặc bị khuyết tật về ngôn ngữ, vui lòng bấm số 7-1-1 để sử dụng các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông.  

10 chữ số, chỉ ở Hoa Kỳ, ví dụ 999-999-9999
Nhập hoặc sao chép và dán liên kết của trang web vào bên dưới. Ví dụ: https://dol.gov/agencies/

Việc thu thập thông tin này được cho phép theo số kiểm soát 1225-0059 (hết hạn vào ngày 29 tháng Hai năm 2024). Theo Đạo luật Giảm bớt Thủ tục Giấy tờ năm 1995, không người nào bị buộc phải phản hồi biểu mẫu thu thập thông tin trừ khi trên đó có nêu số kiểm soát OMB hợp lệ. Thời gian trung bình ước tính cần bỏ ra để xử lý yêu cầu cung cấp thông tin này là khoảng 3 phút/giờ cho mỗi phản hồi, bao gồm thời gian xem xét hướng dẫn, tìm kiếm các nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết cũng như hoàn thành và đánh giá việc thu thập thông tin. Nghĩa vụ phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin này là tự nguyện. Vui lòng gửi nhận xét về ước tính thời gian trung bình cần bỏ ra để xử lý yêu cầu cung cấp thông tin này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác liên quan, bao gồm cả các đề xuất nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục này, tới Bộ Lao động Hoa Kỳ, Văn phòng Giám đốc Thông tin, Người nhận: Cán bộ Thông quan của Bộ, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-1301, Washington, DC 20210 hoặc gửi email đến DOL_PRA_PUBLIC@dol.gov và tham khảo Số Kiểm soát OMB 1225-0059.