Kahilingan ng Pagsasalin sa Mahahalagang Impormasyon

Para sa impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo ng pagsasalin sa mahahalagang impormasyon, punan ang aming online request form sa ibaba, pagkatapos ay i-click ang button na "Isumite" sa ibaba ng webpage o tumawag sa Pambansang Sentro ng Pakikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Paggawa (Department of Labor National Contact Center, DOL-NCC) sa 1-866-4-USA-DOL (1-866-487-2365)*

Huwag gamitin ang form na ito para magpasa ng mga katanungan may kinalaman sa Batas sa Malayang Pagkuha ng Impormasyon (Freedom of Information Act, FOIA). Para sa mga katanungan may kinalaman sa FOIA, sundin ang mga tagubilin ng FOIA (sa wikang Ingles).

*Kung ikaw ay bingi, nahihirapang makarinig, o may kapansanan sa pagsasalita, i-dial ang 7-1-1 para ma-access ang telecommunications relay services.  

10-numero, U.S. lang, halimbawa 999-999-9999
I-type o i-copy at i-paste ang link ng webpage sa ibaba. Halimbawa: https://dol.gov/agencies/

Pinahintulutan ang pagkolekta sa impormasyong ito sa ilalim ng control number 1225-0059 (mawawalan ng bisa sa Pebrero 29, 2024). Alinsunod sa Batas sa Pagbawas sa mga Papel ng 1995, walang sinuman ang kinakailangang tumugon sa koleksyon ng impormasyon maliban kung ipinapakita sa naturang koleksyon ang may bisang OMB control number. Ang pasanin ng publiko sa pag-uulat para sa koleksyon ng impormasyon na ito ay tinatayang abutin ng mga 3 minuto/oras kada tugon, kasama ang oras para sa pagsusuri sa mga tagubilin, paghahanap ng mga umiiral na sanggunian ng datos, pagkalap at pagpapanatili ng kinakailangang datos, at pagkumpleto at pagsusuri sa koleksyon ng impormasyon. Kusang-loob ang pagtugon sa koleksyong ito. Magpadala ng mga komento may kinalaman sa tinatayang pasanin o anumang iba pang aspekto ng koleksyon ng impormasyon na ito, kasama ang mga mungkahi para sa pagbabawas ng pasaning ito, sa U.S. Department of Labor, Office of the Chief Information Officer, Attention: Departmental Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-1301, Washington, DC 20210 o mag-email sa DOL_PRA_PUBLIC@dol.gov at tukuyin ang OMB Control Number 1225-0059.