Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

WHD News Release: [09/17/2013]
Contact Name: Jennifer Marion or Jason Surbey
Phone Number: (202) 693-5795 or x4668
Email:
marion.jennifer.r@dol.gov or Surbey.Jason@dol.gov
Release Number: 13-1922-NAT

Pinalawig ng US Labor Department ang minimum na sahod, mga proteksyon sa overtime sa mga manggagawa ng direktang pangangalaga

Halos dalawang milyong manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay at personal na pangangalaga ang makikinabang

WASHINGTON — Sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Obama na sisiguraduhing makakatanggap ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga ng tamang sahod para sa naaangkop na trabaho sa isang araw, nag-anunsiyo ang U.S. Department of Labor ng pinal na panuntunan ngayong araw na nagpapalawig sa minimum na sahod at mga proteksyon sa overtime ng Fair Labor Standards Act sa karamihan ng manggagawa ng bansa na nagbibigay ng kinakailangang tulong sa pangangalaga sa bahay sa matatanda at sa mga taong may mga sakit, pinsala o kapansanan. Ang pagbabagong ito ay magreresulta sa halos dalawang milyong manggagawa ng direktang pangangalaga — gaya ng mga health aide sa bahay, personal care aide at may sertipikong nursing assistant — na tatanggap ng mga parehong pangunahing proteksyon na ibinibigay na sa karamihan ng mga manggagawa sa U.S.. Makakatulong din itong garantiyahan na ang mga taong umaasa sa tulong ng mga manggagawa ng direktang pangangalaga ay may access sa maasahan at mataas na kalidad na pangangalaga mula sa matatag at dumaraming propesyunal na lakas paggawa. 

"Maraming pamilya sa America ang umaasa sa mahahalagang serbisyo na ibinibigay ng mga manggagawa ng direktang pangangalaga," sabi ni Secretary of Labor Thomas E.  Perez. "Dahil sa kanilang pagsusumikap, hindi mabilang na mga Amerikano ang nagkaroon ng kakayahang mamuhay nang nakapag-iisa, pumasok sa trabaho at ganap na makilahok sa kanilang mga komunidad. Ngayon, isinasagawa natin ang isang mahalagang hakbang patungo sa paggarantiya na matatanggap ng mga propesyunal na ito ang mga proteksyon sa sahod na nararapat para sa kanila habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga indibidwal na tumira sa bahay."

"Ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga ay may ginagampanang mahalagang tungkulin sa pagtiyak sa access sa mataas na kalidad na pangangalaga sa bahay na kailangan ng maraming tao upang manatiling malusog at hindi umaasa sa kanilang mga komunidad, at dapat silang bigyan ng nararapat na bayad para sa mahalagang trabaho na ito," sabi ni Secretary of Health and Human Services Kathleen Sebelius. "Patuloy kaming makikipag-ugnayan sa mga consumer, estado, advocate at provider ng pangangalaga sa bahay sa pagpapatupad sa panuntunang ito upang makatulong sa mga taong may mga kapansanan, higit na nakakatanda at kanilang mga pamilya na makatanggap ng mga de-kalidad at nakatuon sa tao na serbisyo."

Malaki na ang naging paglago ng industriya ng pangangalaga sa bahay sa nakalipas na huling ilang dekada dahil mas maraming Amerikano ang pinipiling tumanggap ng pangmatagalang pangangalaga sa bahay sa halip na sa mga nursing home o iba pang mga pasilidad. Sa kabila ng paglagong ito at ng katotohanang patuloy na tumatanggap ng mga pagsasanay sa kasanayan ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga at ginagawa ang trabahong dating ginagawa ng mga nurse na may kasanayan, nananatili ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga na isa sa mga may pinakamababang bayad sa industriya ng serbisyo. May tinatantiyang 1.9 milyong manggagawa ng direktang pangangalaga sa U.S., na halos lahat ay kasalukuyang nagtatrabaho sa mga ahensya ng pangangalaga sa bahay. Tinatayang 90 posyento ng mga manggagawa ng direktang pangangalaga ay mga babae, at halos 50 porsyento ang mga minority. 

Pinapalawig ng anunsiyo ngayong araw ang minimum na sahod at mga proteksyon sa overtime sa lahat ng manggagawa ng direktang pangangalaga na nagtatrabaho sa mga ahensya ng pangangalaga sa bahay at iba pang mga third party. Labinlimang estado na ang nagpalawig sa minimum na sahod at mga proteksyon sa overtime sa estado sa mga manggagawa ng direktang pangangalaga, at nag-utos ang karagdagang anim na estado at ang Distrito ng Columbia ng mga proteksyon sa minimum na sahod sa estado. 

"Maingat na isinasaalang-alang ng departamento ang mga komentong natanggap mula sa mga indibidwal na tumatanggap ng pangangalaga sa bahay, manggagawa, third-party na employer at administrator ng mga programa ng estado na sumusuporta sa pangangalaga sa bahay," sabi ni Laura Fortman, ang pangunahing deputy administrator ng U.S. Wage and Hour Division, ang ahensyang nangangasiwa at nagpapatupad sa FLSA. "Bilang tugon, nagbibigay ang pinal na panuntunan ng higit na kakayahang umangkop, at binibigyan ang programa ng sapat na oras upang gawin ang amunang mga kinakailangang pagsasaayos. Sama-samang bibigyang-daan ng mga pagbabagong ito na mas matugunan ng panuntunan ang mga pangangailangan ng mga consumer habang mas mahusay na pinoprotektahan ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga."

Nililinaw din ng pinal na panuntunan na ang mga manggagawa ng direktang pangangalaga na nagsasagawa ng mga serbisyong medikal na may kaugnayan kung saan karaniwang kailangan ng pagsasanay ay hindi mga companionship na manggagawa at samakatuwid ay may karapatan sa minimum na sahod at overtime. At, alinsunod sa paunang layunin ng Kongreso, ang mga indibidwal na manggagawa na nagtatrabaho lang sa taong tumatanggap ng mga serbisyo o sa pamilya o sambahayan ng taong iyon at pangunahing nagsasagawa ng pakikipag-ugnayan at proteksyon (pagsama, pagbisita o pagsali sa mga palaging ginagawa) at pangangalagang kinakailangang sa mga ganoong aktibidad, ay isasaalang-alang pa rin na hindi kasali sa minimum na sahod at mga proteksyon sa overtime ng FLSA.

Magkakaroon ng bisa ang panuntunan sa Ene. 1, 2015. Gumawa ang Department of Labor ng bagong web portal na may mga interactive na web tool, fact sheet at iba pang materyales upang makatulong sa mga pamilya, iba pang mga employer at manggagawa na maunawaan ang mga bagong kinakailangan. Ang mga ito, kasama ang impormasyon tungkol sa mga paparating na webinar tungkol sa panuntunan, ay available sa www.dol.gov/whd/homecare/.