Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

WHD News Release: [09/17/2013]
Contact Name: Jennifer Marion or Jason Surbey
Phone Number: (202) 693-5795 or x4668
Email:
marion.jennifer.r@dol.gov or Surbey.Jason@dol.gov
Release Number: 13-1922-NAT

Depatman Travay Ameriken an etann Salè minimòm, pwoteksyon lè siplemantè yo a travayè swen dirèk yo

Prèske de milyon travayè lasante adomisil ak swen pèsonèl ap benefisye

WASHINGTON — Pou akonpli yon pwomès Prezidan Obama pou asire ke travayè swen dirèk yo resevwa yon salè pa jou ki jis pou yon jounen travay ki jis, Depatman Travay Ameriken an anonse yon règleman final jodia ki etann salè minimòm ak pwoteksyon lè siplemantè Lwa sou Nòm Travay Ekitab yo (Fair Labor Standards Act) a pifò travayè nasyon an k ap bay asistans premye swen adomisil a ti granmoun ak moun ki malad, blese oswa ki andikape. Chanjman sa ap fè ke anviwon de milyon travayè swen dirèk — tankou oksilyè swen adomisil, oksilyè swen pèsonèl ak asistan enfimyè sètifye yo — resevwa menm pwoteksyon debaz yo bay deja a pifò travayè Etazini yo. L ap ede garanti tou ke moun ki depann de asistans travayè swen dirèk yo gen aksè a swen ki konsekan ak bon kalite nan men yon mendèv stab epi de pli zan pli pwofesyonèl.

Secretary Travay la, Thomas E. Perez, te di: "Anpil fanmi Ameriken depann de sèvis vital travayè swen dirèk yo bay yo". "Akoz travay di yo, anpil Ameriken moun pa ka konte kapab viv nan fason ki endepandan, ale travay epi patisipe pi antyèman nan kominote yo. Jodia nou ap franchi yon etap enpòtan nan garanti ke pwofesyonèl sa yo resevwa pwoteksyon salè yo merite a pandan n ap pwoteje dwa moun k ap viv lakay yo."

Sekretè Sèvis Sante ak Imen an (Secretary of Health and Human Services), Kathleen Sebelius te di: "Travayè swen dirèk yo jwe yon wòl kritik nan asire aksè a bon kalite swen adomisil ke anpil moun bezwen pou yo rete ansante epi endepandan nan kominote yo, e yo ta dwe touche nan fason ki jis pou travay enpòtan sa."  "N ap kontinye angaje nou ak konsomatè, eta, defansè ak founisè swen adomisil yo nan enplemantasyon règleman sa pou ede moun ki enfim, granmoun aje ak fanmi yo resevwa sèvis dekalite, ki santre sou moun."

Sektè swen adomisil la te grandi anpil pandan dènye deseni ki sot pase yo akoz plis Ameriken chwazi resevwa swen alontèm adomisil pito ke nan mezon retrèt oswa lòt etablisman. Malgre kwasans sa ak lefèt ke travayè swen dirèk yo resevwa fòmasyon pèfòmans de pli zan pli epi yo fè travay enfimyè ki fòme te konn fè, travayè ki fòme yo rete moun ki touche mwens nan sektè sèvis la. Gen yon estimasyon 1.9 milyon travayè dirèk Ozetazini, ke tout prèske anplwaye aktyèlman pa ajans swen adomisil yo. Apwoksimativman 90 pousan travayè swen dirèk yo se fanm, e prèske 50 pousan se minorite.

Anons jodia etann salè minimòm ak pwoteksyon lè siplemantè yo a tout travayè dirèk ki anplwaye pa ajans swen adomisil ak lòt tyès pati yo. Senkant eta deja etann salè minimòm ak pwoteksyon lè siplemantè yo a travayè swen dirèk yo, epi gen sis eta adisyonèl ak Distri Columbia ki mandate pwoteksyon salè minimòm eta a.

Laura Fortman, administratè adjwen prensipal Divizyon Salè ak Lè a (Wage and Hour Division), ajans ki administre epi ki mete FLSA an aplikasyonte, te di: "Depatman an te konsidere avèk swen kòmantè li te resevwa de moun ki resevwa swen adomisil, travayè, mèt travay tyès pati ak administratè pwogram eta ki sipòte swen adomisil yo". "An repons, règleman final la bay yon pi gwo fleksibilite epi li bay pwogram yo tan ki sifizan pou yo fè tout ajisteman ki nesesè. Ansanm, chanjman sa yo ap pèmèt règleman an reponn pi byen a bezwen konsomatè yo pandan y ap pwoteje pi byen travayè swen dirèk yo."

Règleman final la klarifye tou ke travayè swen dirèk ki bay sèvis ki lye sou plan medikal ke fòmasyon se tipikman yon prereki pou yo a, pa travayè konpayi, alò yo gen dwa a salè minimòm ak lè siplemantè. Epi, selon premye entansyon Kongrè a, travayè endividyèl ki anplwaye pa moun k ap resevwa sèvis la sèlman oswa fanmi moun sa oswa fanmi an epi ki angaje prensipalman nan akonpayman ak pwoteksyon (kenbe konpayi, vizite oswa angaje nan pastan) e ki okipe de aktivite sa yo nan fason ki okazyonèl, y ap toujou konsidere yo egzante de salè minimòm ak pwoteksyon lè siplemantè yo.

Règleman an ap anvigè 1ye Janvye 2015. Depatman Travay la te kreye yon nouvo pòtay entènèt ki gen zouti entènèt entèaktif, fich enfòmasyon ak lòt materyèl pou ede fanmi, lòt anplwaye ak travayè yo konprann nouvo egzijans yo. Sa yo, ansanm ak enfòmasyon sou seminè sou entènèt k ap vini sou règleman an, disponib nan www.dol.gov/whd/homecare/.