Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

OFCCP News Release: [08/27/2013]
Contact Name: Laura McGinnis or Michael Trupo
Phone Number: (202) 693-4653 or x6588
Email:
McGinnis.Laura.K@dol.gov or Trupo.Michael@dol.gov
Release Number: 13-1578-NAT

Bộ Lao Động thông báo các quy định cuối cùng về việc thúc đẩy tuyển dụng cựu quân nhân, người khuyết tật

WASHINGTON — Hôm nay, Bộ Lao Động (Department of Labor) Hoa Kỳ xin thông báo hai quy định cuối cùng về việc thúc đẩy tuyển dụng cựu quân nhân và người khuyết tật. Quy định thứ nhất sửa đổi các yêu cầu của Đạo Luật Hỗ Trợ Tái Thích Nghi cho Cựu Quân Nhân Thời Kỳ Việt Nam (Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act - VEVRAA) năm 1974; quy định thứ hai sửa đổi các yêu cầu của Mục 503 của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973. Trong hơn 40 năm qua, các luật này đã yêu cầu các nhà thầu của liên bang hoặc nhà thầu phụ phải quyết tâm tuyển dụng, thuê mướn, huấn luyện và hỗ trợ cho lần lượt các đối tượng cựu quân nhân cũng như người khuyết tật đủ điều kiện hợp lệ.

“Trên thị trường lao động cạnh tranh, các chủ sử dụng lao động cần tìm kiếm những nhân viên có khả năng cao nhất”, Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thomas E. Perez cho biết. “các quy định này sẽ giúp cho chủ sử dụng lao động dễ dàng tìm được hơn các ứng viên phù hợp với số lượng lớn và đa dạng.”

“Sửa đổi cho các quy định này được tốt hơn là một tiến bộ quan trọng trong việc tháo gỡ các rào cản để cho cựu quân nhân và người bị khuyết tật được tiếp cận với các cơ hội thực sự,” Patricia A. Shiu, trưởng phòng các Chương Trình Tuân Thủ Hợp Đồng Liên Bang (Office of Federal Contract Compliance Programs - OFCCP) của bộ lao động, là đơn vị thực thi cả hai luật này, cho biết.

Quy định VEVRAA cung cấp cho các nhà thầu một phương tiện định lượng để đo lường mức độ thành công của họ trong việc tuyển dụng cựu quân nhân bằng cách yêu cầu nhà thầu hàng năm phải nhận chỉ tiêu quốc gia về tỷ lệ phần trăm cựu quân nhân trong lực lượng lao động (hiện là 8 phần trăm ) hoặc chỉ tiêu riêng của họ dựa trên các dữ liệu tốt nhất hiện có. Quy định này sẽ hỗ trợ cho các yêu cầu về trách nhiệm giải trình cũng như việc lưu hồ sơ, cho phép nhà thầu đánh giá được mức độ hiệu quả của công việc tuyển dụng của họ. Nó cũng nêu rõ danh mục việc làm và các yêu cầu đối với nhà thầu phụ để hỗ trợ cho việc tuân thủ.

Quy định Mục 503 đặt mục tiêu tuyển dụng cho các nhà thầu của liên bang và nhà thầu phụ là mỗi nhóm việc làm trong lực lượng lao động của họ phải có 7 phần trăm là người khuyết tật đủ điều kiện hợp lệ. Quy định này cũng nêu rõ những việc làm cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện trong các lĩnh vực tuyển dụng, huấn luyện, lưu hồ sơ và phổ biến chính sách–tương tự như những việc mà lâu nay vẫn phải làm để mang lại bình đẳng về việc làm cho phụ nữ và người thiểu số.

Các quy định này sẽ có hiệu lực sau 180 ngày công bố trên Cục Văn Thư Liên Bang (Federal Register). Để tìm hiểu thêm, xin xem tại www.dol.gov/ofccp/VEVRAARule/www.dol.gov/ofccp/503Rule/.

OFCCP thực thi Sắc Lệnh (Executive Order) 11246, Mục 503 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 và Đạo Luật Hỗ Trợ Tái Thích Nghi cho Cựu Quân Nhân Thời Kỳ Việt Nam năm 1974. Ba luật này quy định người kinh doanh với chính phủ liên bang, kể cả các nhà thầu và nhà thầu phụ, phải tuân thủ tiêu chuẩn một cách công bằng và hợp lý, rằng họ không được phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hoặc tình trạng là cựu quân nhân được bảo vệ. Để tìm hiểu tổng quát, xin gọi cho đường dây miễn cước của OFCCP số 800-397-6251 hoặc xem trên http://www.dol.gov/ofccp/.

  • Read this news release in English
  • Read this news release en Español.
  • Read this news release in Chinese
  • Read this news release in Korean
  • Read this news release in Tagalog
  • Read this news release in Urdu
  • Read this news release in Hmong
  • Read this news release in Lao