Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

OFCCP News Release: [08/27/2013]
Contact Name: Laura McGinnis or Michael Trupo
Phone Number: (202) 693-4653 or x6588
Email:
McGinnis.Laura.K@dol.gov or Trupo.Michael@dol.gov
Release Number: 13-1578-NAT

US Labor Department, ipinahayag ang huling patakaran para maayos ang pagtanggap sa trabaho ng mga beterano at taong may kapansanan

WASHINGTON — Ipinahayag ng U.S. Department of Labor ngayong araw na ito ang huling dalawang patakaran para maayos ang pagtanggap sa trabaho at pagtatrabaho ng mga beterano at taong may kapansanan. Binabago ng isang patakaran ang isa sa mga pangangailangan sa ilalim ng the Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act ng 1974; at binabago ng isa ang Seksyon 503 ng Rehabilitation Act ng 1973. Sa mahigit na 40 taon, hiniling ng mga batas na ito sa mga pederal na contractor at subcontractor na maghanap, tumanggap at magsanay ng mga may kakayahan na beterano at taong may kapansanan.

"Sa isang mapagkumpitensiyang merkado ng trabaho, kailangan ng mga employer ng daan sa mga pinakamahusay na empleyado hangga’t maaari," sinabi ng Kalihim sa Paggawa na si Thomas E. Perez. "Pinapadali ng mga patakaran na ito ang pagpasok ng mga employer sa isang malaki at sari-saring grupo ng mga may kakayahang empleyado na maaaring kunin sa trabaho."

"Ang pagpapalakas sa mga regulasyong ito ay mahalagang hakbang patungo sa pagbawas ng mga hadlang sa mga tunay na pagkakataon para sa mga beterano at indibiduwal na may kapansanan," sinabi ni Patricia A. Shiu, direktor ng Tanggapan ng mga Pederal na Programa sa Pagsunod sa Kontrata (Office of Federal Contract Compliance Programs), na nagpapatupad sa parehong batas.

Ang patakaran ng VEVRAA ay nagbibigay sa mga contractor ng sukatan na maaaring tumukoy sa sukat ng kanilang tagumpay sa paghahanap at pagtanggap sa mga beterano sa pamamagitan ng paghiling sa mga contractor na sundin ang isang pamantayan nang taun-taon batay man ito sa pambansang porsiyento ng mga beterano sa grupo ng mga manggagawa (sa kasalukuyan ay 8%), o sa kanilang sariling pamantayan batay sa pinakamahusay na magagamit na data. Pinatitibay ng patakaran ang pananagutan at ang mga kinakailangan sa pagpapanatili ng mga talaan, na nagpapahintulot sa mga contractor na masuri ang bisa ng kanilang mga pagsusumikap sa paghahanap ng tauhan. Nililinaw rin nito ang listahan ng trabaho at ang mga kinakailangan para mangontrata ng tauhan para pangasiwaan ang pagsunod.

Ipinapakilala ng patakaran ng Seksyon 503 ang layunin sa pagtanggap sa trabaho para sa mga pederal na contractor at subcontractor na maging mga kwalipikadong indibiduwal na may mga kapansanan ang 7 porsiyento ng bawa’t grupo sa trabaho sa kanilang grupo ng mga manggagawa. Idinidetalye rin ng patakaran na ito ang mga partikular na pagkilos na dapat gawin ng mga contractor sa larangan ng paghahanap, pagsasanay, pag-aayos ng mga talaan at pamamahagi ng palakad–na katulad sa mga matagal nang hiniling na itaguyod ang pagiging patas sa lugar ng trabaho para sa mga kababaihan at mga minoridad.

Magkakaroon ng bisa ang palakad ng 180 araw pagkatapos ng paglalathala sa mga ito sa Pederal na Rehistro. Makakakuha ng karagdagang impormasyon sa www.dol.gov/ofccp/VEVRAARule at www.dol.gov/ofccp/503Rule/.

Ipinapatupad ng OFCCP ang Kautusang Ehekutibo 11246, Seksyon 503 ng the Rehabilitation Act ng 1973 at ang Vietnam Era Veterans' Readjustment Assistance Act ng 1974. Hinihiling ng tatlong batas na ito sa mga nakikipagnegosyo sa pederal na pamahalaan, pareho ang mga contractor at subcontractor, na sundin ang walang kinikilingan at makatwirang pamantayan na hindi sila mandiskrimina sa trabaho batay sa kasarian, lahi, kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, kapansanan o katayuan bilang isang protektadong beterano. Para sa pangkalahatang impormasyon, tumawag sa walang bayad na linya para sa tulong ng OFCCP sa 800-397-6251 o bumisita sa http://www.dol.gov/ofccp/.

  • Read this news release in English
  • Read this news release en Español.
  • Read this news release in Chinese
  • Read this news release in Korean
  • Read this news release in Urdu
  • Read this news release in Vietnamese
  • Read this news release in Hmong
  • Read this news release in Lao