Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

OFCCP News Release: [08/27/2013]
Contact Name: Laura McGinnis or Michael Trupo
Phone Number: (202) 693-4653 or x6588
Email:
McGinnis.Laura.K@dol.gov or Trupo.Michael@dol.gov
Release Number: 13-1578-NAT

ກະຊວງແຮງງານສະຫະລັດປະກາດກົດລະບຽບສຸດທ້າຍເພື່ອປັບປຸງການຈ້າງງານຂອງນັກຮົບເກົ່າ, ຄົນພິການ

ວໍຊິງຕັນ — ມື້​ນີ້​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະກາດ​​ໃຊ້ກົດ​ລະບຽບ​ສຸດ​ທ້າຍ​ສອງ​ສະບັບເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ວ່າຈ້າງ ​ແລະ​ການ​ຈ້າງງານ​ຂອງ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ ​ແລະ​ຄົນ​ພິການ. ກົດ​ລະບຽບ​ສະບັບ​ທີ​ໜຶ່ງ​​ແມ່ນການ​ປັບປຸງບັນດາຂໍ້​ກຳນົດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ​ໃນ​ຍຸກ​ສົງ​ຄວາມ​ຫວຽດນາມ (Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act) ປີ 1974 ; ອີກ​ສະບັບ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ປັບປຸງບັນດາ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ທີ 503 ຂອງ​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ (Rehabilitation Act) ປີ 1973. ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ 40 ປີ​ທີ່​ກົດໝາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ກຳນົດໃຫ້​ບັນດາຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ ແລະ​ຜູ້​ຮັບ​​     ເໝົາ​ຍ່ອຍຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ສະໝັກ, ວ່າຈ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ​ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ ​ແລະ​ຄົນ​ພິການ​​ທີ່ຄົບ​ຄຸນສົມບັດ​​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​​ຕາມ​ລໍາດັບ.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ທ່ານ ​ໂທ​ມັສ ອີ ​ເປີ​ເຣຊ (Thomas E. Perez) ກ່າວ​ວ່າ “ຢູ່​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ການ​ແຂ່ງຂັນ, ນາຍ​ຈ້າງ​​ຕ້ອງການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລູກຈ້າງ​​ທີ່​​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້”. “ກົດ​ລະບຽບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງສະດວກ​ສະບາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​​ກຸ່ມ​ຜູ້​ສະໝັກ​ທີ່ມີ​ຄຸນສົມ​ບັດ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ທີ່​ມີ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​.”

ທ່ານ ​ແພັດທຣິ​ເຊ​ຍ ​ເອ ຊິວ (Patricia A. Shiu), ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ໂຄງການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ສັນຍາ​ລັດຖະບານ​ກາງຂອງ​ກະຊວງ ທີ່​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ທັງ​ສອງ ​​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ກົດ​ລະບຽບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສໍາຄັນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກ​ທາງ​ດ້ານ​ໂອກາດ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ສໍາລັບ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ ​ແລະ​ຄົນ​ພິການ”.

ກົດ​ລະບຽບ VEVRAA ​ໃຫ້ລະບົບ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສາມາດບອກ​ຈໍານວນ​ໄດ້​​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເພື່ອ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ​ໃນ​ການ​ບັນຈຸ ​ແລະ​ວ່າຈ້າງ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ ​ໂດຍ​ກໍານົດ​ໃຫ້ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີນໍາ​ໃຊ້​ເກນ​ທຽບຖານທີ່​ອີງ​ໃສ່​ຈຳນວນ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ໃນ​ກຳລັງ​ແຮງງານ (​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ 8 ​ເປີ​ເຊັນ), ຫຼື​​ເກນ​ທຽບ​ຖານ​​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນດີ​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່. ກົດ​ລະບຽບ​ນີ້​ຍັງ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຮັກສາ​ບັນທຶກ, ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ສາມາດ​ປະ​ເມີນ​ປະສິດທິຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການວ່າ​ຈ້າງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ມັນ​ຍັງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ກັບ​ການປະກາດ​​ວຽກ ​ແລະ​ຂໍ້​ກໍານົດ​​ຂອງ​ສັນຍາ​ຍ່ອຍ​ເພື່ອ​ອໍາ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ.
-ຕໍ່-

ກົດ​ລະບຽບ​ຂໍ້​ທີ 503 ​​ນໍາ​ສະ​ເໜີເປົ້າ​ໝາຍ​ການວ່າ​ຈ້າງ​ສຳລັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ ​ແລະ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຍ່ອຍຂອງ​ລັດຖະບານກາງ​ທີ່​ກຳນົດໃຫ້​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມຢູ່​ໃນ​ກໍາລັງ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄົນ​ພິການ​ທີ່ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ຄົບ​ຖ້ວນຢູ່ 7 ​ເປີ​ເຊັນ. ກົດ​ລະບຽບ​ຍັງ​ກໍານົດ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການສະ​ເພາະ​ທີ່​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ການ​ບັນຈຸ​ພະນັກງານ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ, ການ​ຮັກສາ​ບັນທຶກ ​ແລະ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ນະ​ໂຍບາຍ, ຄ້າຍຄື​ກັນກັບຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ແຕ່​ດົນ​ເຄີຍ​ຖືກ​ກຳນົດໃຫ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​​ແກ່​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ຄົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ.

ກົດ​ລະບຽບ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ 180 ວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕີ​ພິມ​ຢູ່​ໃນ​ສໍານັກ​ທະບຽນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່ www.dol.gov/ofccp/VEVRAARule/ ​ແລະ www.dol.gov/ofccp/503Rule/.

OFCCP ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຄໍາ​ສັ່ງ​ບໍລິຫານ (Executive Order) 11246, ຂໍ້ 503 ຂອງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຟື້ນ​ຟູ ປີ 1973 ​ແລະກົດໝາຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ​ໃນ​ຍຸກ​ສົງ​ຄວາມ​ຫວຽດນາມ ປີ 1974. ກົດໝາຍ​ສາມ​ສະບັບ​ນີ້​ກຳນົດໃຫ້​ບັນດາ​ຜູ້​ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ກັບ​ລັດຖະບານກາງ ທັງ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ ​ແລະ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຍ່ອຍ ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ມາດຕະຖານ​ທີ່​ເປັນ​ທໍາ ​ແລະ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເລືອກ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ການ​ຈ້າງງານ ​ບົນ​ພື້ນຖານດ້ານ​ເພດ, ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ສາສະໜາ, ຊາດ​ກໍາ​ເນີ​ດ, ຄວາມ​ພິ​ການ ຫຼື​ສະຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ. ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃຫ້​ໂທ​ຫາສາຍ​ດ່ວນ​ໂທຟຣີ ຂອງ OFCCP ທີ່​ເບີ 800-397-6251 ຫຼື​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບິ່ງ​ທີ່ http://www.dol.gov/ofccp/.