Skip to page content
United States Department of Labor
Bookmark and Share

News Release

Please note: As of January 20, 2017, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

OFCCP News Release: [08/27/2013]
Contact Name: Laura McGinnis or Michael Trupo
Phone Number: (202) 693-4653 or x6588
Email:
McGinnis.Laura.K@dol.gov or Trupo.Michael@dol.gov
Release Number: 13-1578-NAT

US Labor Department tshaj tawm cov kev cai tswj kawg los mus txhim kho kev ua haujlwm rau cov qub tub rog, cov neeg uas tsis taus

WASHINGTON — Lub hauv paus tswj haujlwm nom tswv U.S. Department of Labor hnub no tau tshaj tawm ob txoj cai tswj los pab txhim kho kev ntiav thiab muab haujlwm rau cov qub tub rog thiab rau cov neeg uas tsis taus. Ib txoj cai tswj yuav hloov tshiab yuav tau ua nyob rau hauv tsab cai Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act of 1974; txoj cai ob yuav hloov tshiab cov uas nyob rau hauv tshooj cai Section 503 ntawm tsab cai Rehabilitation Act of 1973. Ntau tshaj 40 xyoo dhau los cov kev cai lij choj ntawm no yuav tseem kom cov neeg raug ntiav ua haujlwm rau nom tswv thiab cov uas neeg ua lawv ntiav tom ob yuav tsum tshawb nrhiav, ntiav, cob qhia thiab pab txhawb cov qub tub rog uas muaj feem tsim nyog thiab cov neeg uas tsis taus ntsig txog txhua txhua tus.

“Nyob rau hauv kev sib tw ua lag luam, cov chaw ua haujlwm yuav tau muaj kev mus nrhiav kom tau ib co neeg ua haujlwm uas zoo tshaj plaws," tus thawj tswj kev saib kev ua haujlwm hauv nom tswv Secretary of Labor Thomas E. Perez tau hais li. “Cov kev cai tswj no yuav ua kom yooj yim dua rau cov chaw haujlwm los mus muab kom tau ib pawg neeg ua haujlwm uas coob, muaj ntau hom neeg thiab tsim nyog ua tau haujlwm zoo.”

“Txhawb cov kev cai tswj ntawm no kom ruaj yog ib kauj ruam tseem ceeb los mus tshem tawm tej yam tav kev rau cov hauv kev nrhiav noj rau cov qub tub rog thiab cov neeg uas tsis taus," Patricia A. Shiu, tus thawj tswj ntawm lub hauv paus tswj lub chaw ua kam nom tswv Office of Federal Contract Compliance Programs tau hais li, uas yog lub chaw tswj xyuas ob txoj kev cai lij choj tibsi.

Txoj cai VEVRAA muab rau cov neeg raug ntiav ua haujlwm ib txoj kev los mus ntsuam xyuas saib lawv ua tau li cas ntawm txoj kev nrhiav cov qub tub rog los ua haujlwm uas yog yuav tsum kom txhua lub xyoo cov neeg raug ntiav ua haujlwm los siv ib qho kev luj uas yog ua raws li tias muaj pes tsawg feem pua ntawm cov qub tub rog nyob rau pawg neeg tau haujlwm ua thoob tebchaws (tamsim no yog 8%), los yog lawv siv lawv txoj kev ntsuam xyuas raws li cov ntaub ntawv uas muaj rau lawv siv.  Txoj cai cuab zog ntxiv rau txoj kev txheeb xyuas thiab txoj kev khaws ntaub ntawv uas yuav tsum tau ua, tso cai rau cov neeg raug ntiav ua haujlwm los mus ntsuam xyuas saib cov kev nrhiav neeg ua haujlwm puas mus tau zoo los tsis zoo. Thiab nws yuav muab cov haujlwm tso tawm kom meej dua thiab cov kev uas cov neeg raug ntiav ua haujlwm tom ob yuav tsum tau ua los mus tswj xyuas kev ua kom raws txoj cai.

Tshooj cai Section 503 qhia txog lub homphiaj ntiav neeg ua haujlwm rau cov neeg raug ntiav ua haujlwm rau nom tswv thiab cov ntiav tom ob hais tias 7 feem pua ntawm ib pawg haujlwm twg nyob rau hauv cov neeg ua haujlwm yuav tsum yog cov neeg tsim nyog uas yog cov neeg tsis taus. Thiab txoj cai ho hais ntxawg txog tej yam uas cov neeg raug ntiav ua haujlwm yuav tsum tau ua nyob rau hauv cov kev nrhiav neeg, kev cob qhia, kev khaws ntaub ntawv thiab kev cai tswj tshaj xo - zoo xws li rau cov uas twb yeej yuav tsum tau ua los mus txhawb nqa lub chaw ua haujlwm kom zoo rau cov pojniam thiab cov neeg feem tsawg.

Cov kev cai tswj yuav raug muab los siv pib thaum 180 hnub tom qab lub hauv paus luam ntawv nom tswv Federal Register muab luam tshaj tawm. Muab ntaub ntawv ntxiv nyob rau ntawm www.dol.gov/ofccp/VEVRAARule thiab www.dol.gov/ofccp/503Rule/.

OFCCP yog tus tswj xyuas txoj cai Executive Order 11246, tshooj cai Section 503 ntawm tsab cai Rehabilitation Act of 1973 thiab tsab cai Vietnam Era Veterans' Readjustment Assistance Act of 1974. Peb tsab cai ntawm no yuav tsum kom cov neeg uas ua lag luam nrog rau nom tswv, tsis hais cov raug ntiav ua haujlwm thiab cov ntiav tom ob, kom lawv ua raws txoj kev tswj uas ncaj ncees thiab tsim nyog kom lawv tsis txhob cai neeg nyob rau hauv kev ntiav neeg ua haujlwm uas yog los ntawm kev yus yog pojniam los txiv neej, yus yog hom neeg twg, yus yog nqaij tawv xim twg, yus txoj kev ntseeg yog li cas, yus haiv neeg txawm nyob qhov twg los, yus lub cev taus los tsis taus los yog yus txoj kev ua qub tub rog puas yog hom raug tiv thaiv li cas. Yog xav tau cov ntsiab lus ntxiv, hu rau OFCCP tus xov tooj hu dawb pab cuam ntawm 800-397-6251 los yog mus saib http://www.dol.gov/ofccp/.