Skip to page content
Civil Rights Center
Bookmark and Share

Khiếu Nại về Cơ Hội Bình Đẳng

Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại cho Trung Tâm Dân Quyền (Civil Rights Center, CRC) nếu cho rằng các hành động phân biệt đối xử đã:

 • Được thực hiện bởi bất kỳ ai sau đây:
  • Bất kỳ cơ quan, tổ chức, hay công ty nào nhận bất kỳ loại trợ cấp tài chính Liên Bang nào sau đây. Các cơ quan, tổ chức và công ty này được gọi là các cơ quan nhận trợ cấp.
   • Trợ cấp tài chính theo Khoản I của Đạo Luật Đầu Tư Vào Lực Lượng Lao Động (Workforce Investment Act) năm 1998 (WIA). Ví dụ bao gồm:
    • Các chương trình theo Đạo Luật Đầu Tư Vào Lực Lượng Lao Động dành cho người lớn, thanh thiếu niên và người lao động mất việc
    • Các chương trình tuyển dụng và đào tạo của liên bang dành cho Người Mỹ Bản Xứ và người lao động nhập cư và lao động ngành nông theo mùa vụ.
   • Trợ cấp tài chính của Bộ Lao Động Hoa Kỳ (DOL). Những trường hợp này bao gồm các khoản trợ cấp theo các chương trình trợ cấp được điều hành bởi các cơ quan của DOL như:
      • Cơ Quan Quản Lý Vấn Đề An Toàn và Sức Khỏe Ngành Mỏ (Mine Safety and Health Administration, MSHA)
      • Cơ Quan Quản Lý Vấn Đề An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
      • Cơ Quan Tuyển Dụng và Đào Tạo Cựu Binh (Veterans’ Employment and Training Service, VETS)
      • Bất kỳ cơ quan trợ cấp nào khác của DOL
  • Một đối tác One-Stop được liệt kê trong WIA Phần 121(b) có cung cấp các chương trình hay hoạt động thông qua hệ thống One-Stop. Các ví dụ về các chương trình mà các đối tác One-Stop phải cung cấp thông qua hệ thống bao gồm:
   • Các dịch vụ, chương trình tuyển dụng của tiểu bang
   • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
   • Chương Trình Tuyển Dụng Phục Vụ Cộng Đồng Dành Cho Người Cao Tuổi (Senior Community Service Employment Program, SCSEP) dành cho người lao động lớn tuổi
  • Hoặc được thực hiện trong một chương trình hay hoạt động do DOL tiến hành, chẳng hạn như chương trình Job Corps.

  Các cơ sở dẫn đến (các loại) hành vi phân biệt đối xử bị cấm trong một chương trình hay hoạt động cụ thể sẽ phụ thuộc vào các điều luật dân quyền nào được CRC thực thi áp dụng cho chương trình hay hoạt động đó. Được thực hiện kết hợp, các điều luật cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm tình trạng mang thai và xác định giới tính), nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hay liên kết chính trị hay niềm tin chính trị.

  Ngoài ra, trong những trường hợp nhất định, các điều luật được CRC thực thi cấm phân biệt đối xử dựa trên các cơ sở sau đây:

  • Bất kỳ ai được Quốc Hội muốn nhận được lợi ích từ bất kỳ chương trình hay hoạt động nào liệt kê bên trên, có liên quan đến WIA, hoặc được cung cấp bởi một đối tác One-Stop thông qua hệ thống One-Stop, được bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên:
   • Tư cách công dân/tư cách người nhập cư hợp pháp được phép làm việc tại Hoa Kỳ
   • Việc tham gia một chương trình hay hoạt động có nhận trợ cấp tài chính theo WIA Khoản I.
  • Hành vi phân biệt đối xử dựa trên thiên hướng tình dục hay tư cách làm cha mẹ bị cấm trong các chương trình giáo dục và đào tạo do Liên Bang tiến hành, chẳng hạn như chương trình Job Corps.
  • Hành vi trả thù, hoặc đe dọa, bất kỳ ai có các hành động sau đây liên quan đến vấn đề chống phân biệt đối xử hoặc cơ hội bình đẳng bị cấm:
   • Nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử
   • Phản đối một hoạt động bị luật dân quyền cho là phi pháp
   • Cung cấp thông tin cho, làm chứng tại, hoặc tham theo bất kỳ cách nào trong một cuộc điều tra, một đợt đánh giá sự tuân thủ, một buổi xét xử, hay bất kỳ hình thức hoạt động nào khác liên quan đến dân quyền.

Cách Nộp Đơn Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử

Nộp đơn ở đâu. Mọi Tiểu Bang và mọi Khu Vực Đầu Tư Lực Lượng Lao Động Địa Phương (Local Workforce Investment Area (LWIA)) phải có một quy trình giải quyết khiếu nại cáo buộc một hoặc nhiều cơ sở (các loại) hành vi phân biệt đối xử liệt kê bên trên. Trong hầu hết các trường hợp, người khiếu nại (người nộp đơn khiếu nại) có thể nộp đơn cho CRC hoặc nộp đơn ở cấp Tiểu Bang hoặc địa phương. Trong trường hợp khiếu nại được nộp ở cấp Tiểu Bang hay địa phương mà lẽ ra phải nộp cho CRC, cấp Tiểu Bang hoặc địa phương phải chuyển đơn khiếu nại cho CRC.
Các yêu cầu nộp đơn đặc biệt áp dụng cho chương trình Job Corps. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ CRC:
Yêu cầu đối với tất cả đơn khiếu nại. Bất kể được nộp ở đâu, tất cả đơn khiếu nại phải được nộp bằng văn bản, và phải bao gồm các thông tin sau đây:

 1. Tên và thông tin liên hệ của người khiếu nại
 2. Tên và thông tin liên hệ của cơ quan nhận trợ cấp đã có (các) hành vi bị cáo buộc là phân biệt đối xử
 3. Bản mô tả (các) hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc với đầy đủ chi tiết để cho phép người đọc hiểu được (những) hành vi nào đã xảy ra, thời điểm xảy ra, và cơ sở (lý do) của hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc (ví dụ như chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia)
 4. Chữ ký của người khiếu nại, hoặc chữ ký của người đại diện ủy quyền của người khiếu nại (nếu có)
  

Nộp đơn Khiếu Nại ở cấp Tiểu Bang hoặc Địa Phương

Mọi cơ quan nhận trợ cấp phải thông báo cho khách hàng, đương đơn, nhân viên, và công chúng biết các quyền của họ theo các điều luật được CRC thực thi, bao gồm địa điểm và thời điểm nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo quy trình của Tiểu Bang hay địa phương khi thích hợp. Tất cả khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 sau khi xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc trừ phi CTC (không phải Tiểu Bang hay LWIA) đã gia hạn thời gian nộp đơn vì lý do chính đáng. Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư hoặc người đại diện khác thay mặt cho mình trong quy trình khiếu nại.

Trong hầu hết các trường hợp, Tiểu Bang hoặc LWIA có 90 ngày để giải quyết khiếu nại và ban hành Thông Báo về Biện Pháp Cuối Cùng bằng văn bản. Các lựa chọn để giải quyết khiếu nại phải gồm có biện pháp giải quyết bất đồng thay thế (ADR), theo lựa chọn của người khiếu nại. Nếu người khiếu nại không hài lòng với biện pháp giải quyết khiếu nại của mình ở cấp Tiểu Bang hoặc địa phương, người khiếu nại có thể nộp một đơn khiếu nại mới cho CRC trong vòng 30 ngày sau ngày nhận được Thông Báo về Biện Pháp Cuối Cùng. Nếu Tiểu Bang hoặc LWIA không ban hành Thông Báo này trong vòng 90 ngày sau ngày nộp đơn khiếu nại, người khiếu nại có thể nộp một đơn khiếu nại mới cho CRC trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn thời hạn 90 ngày (nói cách khác, trong vòng 120 ngày sau ngày nộp đơn khiếu nại ban đầu).

Nộp Đơn Khiếu Nại cho CRC

Phải nộp đơn khiếu nại ban đầu đã nộp trực tiếp cho CRC trong vòng 180 ngày kể từ ngày có hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc. CRC có thể gia hạn thời gian nộp đơn nếu có lý do chính đáng. Người khiếu nại nên nộp đơn bằng cách điền vào Giấy Thông Tin Khiếu Nại (CIF) và Giấy Đồng Ý Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư của CRC, có thể lấy các giấy này ở các liên kết bên dưới:

Nếu ban đầu không nộp giấy CIF và Giấy Đồng Ý Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư, CRC sẽ gửi chúng cho người khiếu nại điền vào, ký tên và gửi lại. CRC sẽ không giải quyết đơn khiếu nại nếu không có các giấy này.

Phải nộp đơn khiếu nại và Giấy Đồng Ý Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư cho CRC bằng các cách sau đây:

 • Gửi qua đường bưu điện đến:
  Director
  Civil Rights Center
  ATTENTION: Office of External Enforcement
  U.S. Department of Labor
  200 Constitution Avenue, NW
  Room N-4123
  Washington, DC 20210
 • Gửi thư điện tử đến CRCExternalComplaints@dol.gov

  Người khiếu nại có quyền nhờ luật sư hoặc người đại diện khác thay mặt cho mình trong quy trình khiếu nại. Người khiếu nại phải có thông báo bằng văn bản gửi cho CRC, cho biết người đại diện đó.

Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại của CRC

CRC sẽ đánh giá tất cả đơn khiếu nại được gửi đến theo thẩm quyền và thời hạn của CTC. Nếu CRC xác định rằng đơn khiếu nại đã được nộp trễ hạn, hoặc CRC không có thẩm quyền, đơn khiếu nại đó sẽ không được giải quyết ở cấp điều tra kế tiếp. Trong trường hợp CRC không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, chúng tôi sẽ có thể tìm cách giới thiệu người khiếu nại đến một cơ quan thích hợp khác của Liên Bang.

Nếu đơn khiếu nại được chấp nhận, một điều tra viên của CRC sẽ được giao trách nhiệm thu thập bằng chứng liên quan. Trong quy trình này, người khiếu nại có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Dựa trên kết quả bằng chứng, CRC sẽ tiến hành phân tích pháp lý và sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản thông báo cho các bên biết đã xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Luật pháp cấm một cơ quan nhận trợ cấp có hành vi trả thù bất kỳ ai đã nộp đơn khiếu nại, làm chứng, hay tham gia theo bất kỳ cách nào trong một cuộc điều tra hoặc thủ tục khác về cơ hội bình đẳng.