Skip to page content
Civil Rights Center
Bookmark and Share

Žalbe za Jednake Mogucnosti:

 • Svako može podneti žalbu sa Centrom za Gradanska Prava (CGP ili na engleskom - CRC) ako veruje da su diskriminatorne mere bile poduzete sa strane od bilo kojih od sledecih:
  • Bilo koja agencija, organizacija, ili kompanija koja dobija bilo koja od sledecih federalnih financijskih sredstva. Ove agencije, organizacije, i kompanije se podrazumevaju kao prihvatelji ako primaju:
    • Financijsku pomoc pod nazivom "Title I" pod zakonom "Workforce Investment Act 1998 (WIA)" (Radne Snage). Primeri slede:
     • Programi koji spadaju pod gore naveden zakon za odrasle, mlade, i izbegle radnike
     • Federalni program za trening i zapošljenje za Indijance, migrante na farmama i sezonske radnike
    • o Financijska pomoc iz Americkog Ministarstva za Rad (DOL). Ovo ukljucuje dobitnike grantova od programe agencija kojima upravlja DOL kao sto su:
     • Administracija za Zdravlje I Bezbednost Rudnickih Radnika (MSHA)
     • Administracija za Bezbednost I Zdravlja za Zaposlene (OSHA)
     • Služba za Zapošljenje I Obuku Veterana (VETS)
     • Sve ostale agencije koje dodeljuju DOL sredstva
   • • Bilo koji "One-Stop" partner naveden u WIA Odeljku 121(b) koji nudi programe ili aktivnosti kroz "one Stop" system. Primeri koji "One-Stop" partneri moraju da nude su:
    • Državne službe I programe za zapošljenje
    • Osiguranje za Nezaposlenost
    • Zajednica za Zaposlavanje Seniora (SCSEP) za starije radnike
  • Ili uzeto tokom programa ili aktivnosti koje je sproveo DOL, kao što je Job Corps program.

  Osnova za (razne vrste) diskriminacija koje su zabranjene u odredjenom programu ili aktivnosti zavisi ce od kojih od gradjanskih prava i zakona primenjena sa strane CRC-a se odnose na taj program ili aktivnost. Uzete zajedno, ta prava zabranjuju diskriminaciju na odnosu race, boje kože, vere, pola (ukljucujuci trudnoce I rodnog identiteta), nacionalnog porekla, starosti, invaliditeta, ili politicke pripadnosti ili ubedjenja.

  Pored toga, u odredjenim okolnostima, zakoni primenjeni sa strane CRC-a zabranjuju diskriminaciju I na sledecim osnovama:

  • Svako koga je kongres imao u vidu da koristi od bilo kog programa ili aktivnosti koje su navedne iznad I koje pripadaju WIA, ili su nudjeni sa strane One-Stop partnera kroz One-Stop system, su zasticeni od diskriminacije na osnovu od:
   • Državljanstvo ili status kao zakonito priznati emigrant oblascen da radi u SAD-u
   • Ucestvovanje u programu ili aktivnosti koji primaju financijsku pomoc u okviru WIA naslova I.
  • Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije ili status kao roditelj je zabranjeno u federalno sprovedenim programima za obrazovanje i obuku, kao što je Job Corps.
  • • Odmazda protiv, ili zastrašivanje, bilo koga koji preduzme bilo koje od sledecih radnjih vezanih za nediskriminaciju I jednakost mogucnosti je zabranjeno:
   • Podnošenje žalbe za diskriminaciju
   • Suprotnost prakse koja je zabranjena i ilegalna pod gradjanskim pravilima
   • Davanje informacije, ili svedociti u, ili ucestvovati u bilo koji drugi nacin, istrazi, u saglasnosti pregled, sašlušavanje, ili bilo koju drugu vrstu gradjanskih prava u vezi aktivnosti protiv nediskriminacije.

  Kako Podneti Žalbu Protiv Diskriminacije

  Gde Da Podneseš. . Svaka država i svaka lokalna radna snaga u investicijskoj površini (LWIA) mora imati proces u mestu za rešavanje žalba koje navode da je jedna ili više vrsta diskriminacije, navedenih gore, primenjena ka njima. U vecina slucajeva, tužilac (osoba koja je podnela žalbu) može da izabere da li da podnese ili sa CRC-om ili na državnom ili lokalnom nivou. U slucajevima u kojima se žalba podnela na državnom ili lokalnom nivou, a trebala je biti sa CRC-om, državne ili lokalne administracije mogu je uputiti ka CRC-u.

  Posebni zahtevi postoje za podnošenje žalbe sa Job Corps programom. Za više informacije, molimo vas kontaktirajte CRC.

  Zahtevi za sve Žalbe. Bez obzira gde su podnesene, sve žalbe moraju biti podnesene u pisanom obliku i sadržati sledece informacije:

   1. Ime i kontakt informacije o tužilacu
   2. Ime i kontakt informacije o primatelju žalbe koji je pocinio navodnu diskriminatornu radnju
   3. Opis navodnog diskriminirajuceg cina u dovoljno pojedinosti da bi omogucili citatelju da razume šta se dogodilo, kada se dogodilo, i šta je navodni temelj (razlog) za diskriminaciju (npr. rasa, godište, nacionalno poreklo)
   4. Potpis podnositelja žalbe, ili potpis žalbe od ovlastenom zastupniku (ako postoji)

   

  Podnošenje Žalbe na Državnom ili Lokalnom Nivou

  Svaki primatelj mora obavestiti kupce, podnositelje aplikacija, zaposlenike i clanove javnosti o svojim pravima pod zakonima CRC-a, ukljucujuci gde i kada podneti žalbe zbog diskriminacije na temelju državnog ili lokalnog procesa, gde je primenjivo . Sve žalbe moraju biti podnesene u roku od 180 dana od navodne diskriminacije osim ako CRC (ne država ili LWIA) proširi vreme za podnošenja zbog dobrog razloga. Tužilac ima pravo biti zastupljen u procesu tužbe od strane advokata ili drugog zastupnika.

  U vecini slucajeva, država ili LWIA ima 90 dana za rešavanje prigovora i izdavanje pisane obavesti o završnom delu. Opcije za rešavanje prigovora moraju sadržati alternativne mere za rešavanja (ADR), na izboru tužilaca. Ako podnositelj nije zadovoljan s rezolucijom u vezi njegove žalbe na državnom ili lokalnom nivou, on / a može podneti novu žalbu sa CRC-om u roku od 30 dana od datuma na koji on / a prima obavest o završnom delu. Ako država ili LWIA ne izda obavest u roku od 90 dana od dana kada je žalba podnesena, tužilac može podneti novu žalbu sa CRC-om roku od 30 dana od dana isteka 90-dnevnog razdoblja (drugim recima, u roku od 120 danadatuma na koji je izvorno podnesena žalba).

  Podnošenje Žalbe sa CRC

  Pocetna žalba podnesena izravno s CRC-om mora se podneti u roku od 180 dana od navodne diskriminacije. CRC može produžiti vreme podnošenja za dobar razlog. Podnositelji su ohrabreni da podnesu žalbu sa ispunjavanjem obrasca CRC-a Informacije o Žalbama (CIF) i obrazac za Suglasnost o Privatnosti , koji su dostupni na linkove ispod:

  Ako CIF i obrazac za Suglasnost o Privatnosti ne dostave u pocetku, CRC ce ih poslati tužiocu da bi dovršili, potpisali, i vratili obrasce. CRC nece obraditi žalbu bez tih oblika.

  CIF i obrazac za Suglasnost o Privatnosti mogu biti poslati CRC-u na sledece nacine:

  • Poštom na:
   Director
   Civil Rights Center
   ATTENTION: Office of External Enforcement
   U.S. Department of Labor
   200 Constitution Avenue, NW
   Room N-4123
   Washington, DC 20210
  • Faksom na(202) 693-6505, ATTENTION: Office of External Enforcement (limit of 15 pages)
  • Email-om na CRCExternalComplaints@dol.gov

  Tužilac ima pravo biti zastupljen u procesu žalbe od strane advokata ili drugog zastupnika. Pismena obavest od tužilaca mora biti predate CRC-u, koja identifikuje zastupnika.

  Procedure za Žalbe CRC-a

  CRC ocenjuje sve dolazne žalbe za CRC nadležnosti (telo) i pravovremenost. Ako CRC odredi da je žalba podnesena u pogrešno vreme, ili da CRC nije nadležan, žalba se nece nastaviti na sledeci nivo istraživanja. U slucajevima kada CRC nema nadležnost nad žalbi, napori se mogu poduzeti kako bi se uputio tužilaca ka drugim Saveznim agencijama.

  Ako je žalba primljena, CRC istraživac je dodjeljen da prikupi relevantne dokaze. Tokom tog procesa, može se tražiti od tužilaca da predaju dodatne informacije. Na temelju nalaza o cinjenicama, CRC ce odraditi pravnu analizu i izdat ce pisanu obavest obaveštavujuci stranke da li je zakon prekršen.

  Primatelju je zabranjeno zakonom da se osveti protiv osobe koja je podnela žalbu, svedocila, ili na bilo koji nacin sudjelovala u toj istrazi ili bilo kom drugom postupanja za jednake prilike.