JOB7990LLS-Vietnamese

C HOI ONG EU CHIEU THEO PHAP LUAT

HIEU RO CAC QUYEN HAN CUA QUY V!

C quan lien he vi tr cap Tai chanh Lien bang se vi pham phap luat neu phan

biet oi x da tren nhng can ban sau nay:

Phan biet oi x bat c ca nhan nao tai Hoa Ky, da tren can ban chung toc,

mau da, ton giao, gii tnh, nguon goc quoc gia, tuoi tac, khiem tat, lien he

ang phai hay tn ngng, va

Phan biet oi x bat c viec hng quyen li cua nhng chng trnh tr cap

tai chanh chieu theo Quyen li I cua ao luat 1998 ve au t Lc lng Lao

ong (WIA), tren can ban cua viec hng quyen li cua quyen cong dan/t

cach phap ly cua ngi di dan nhap c hp phap c chap thuan cho lam

viec tai Hoa Ky, hay s tham d cua ho trong bat c sinh hoat hay chng

trnh tr cap tai chanh nao bi Quyen li I cua WIA.

C quan lien he khong c phan biet oi x trong bat c lanh vc nao di ay:

Quyet nh ai la ngi se c chap nhan hay se c tham d vao bat c

sinh hoat hay chng trnh tr cap tai chanh bi Quyen li I cua WIA.

Cung cap c hoi hay oi x bat c ngi nao oi vi chng trnh hay sinh

hoat o, hay

Lay nhng quyet nh ve nhan dung trong viec quan ly, hay co lien quan en

chng trnh hay sinh hoat o.

Quy v Phai lam g Neu ngh rang Mnh a B Phan biet oi x

Neu ngh rang mnh a la oi tng cua viec phan biet oi x trong chng trnh

hay sinh hoat tr cap tai chanh bi Quyen li I cua WIA, quy v co the nop n than

phien trong vong 180 ngay ke t ngay viec vi pham xay ra, cho Uy vien C hoi

ong eu tai c quan lien he (hay cho ngi ma c quan lien he ch nh phu trach

viec nay), hay cho Giam oc Trung tam Quyen Cong dan (CRC), Bo Lao ong Hoa

Ky, 200 Constitution Avenue, NW, Phong N-4123, Washington, DC 20210.

Neu quy v nop n cho c quan lien he, quy v phai i cho en khi c quan lien

he cung cap van ban Thong bao ve Bien phap Chung quyet, hay cho en khi 90

ngay a troi qua (cho trng hp nao xay ra trc), trc khi nop n cho Trung

tam Quyen Cong dan (xem a ch ghi tren). Neu c quan lien he khong cung cap

cho quy v van ban Thong bao ve Bien phap Chung quyet trong vong 90 ngay ke t

ngay nop n than phien, quy v khong phai ch cho en khi c quan lien he gi

Thong bao e nop n than phien vi CRC. Tuy nhien, quy v phai nop n than

phien cho CRC trong vong 30 ngay cua vong 90 ngay thi han chot (noi cach khac

trong vong 120 ngay tnh t ngay quy v nop n than phien cho c quan lien he).

 

 

 

 

 

JOB7990LLS-Vietnamese

Neu c quan lien he cung cap cho quy v van ban Thong bao ve Bien phap Chung

quyet cho viec than phien cua quy v, nhng khong thoa man vi quyet nh hay

giai phap, quy v co the nop n than phien cho CRC. Quy v phai nop n than

phien cho CRC trong vong 30 ngay ke t ngay nhan c Thong bao ve Bien phap

Chung quyet.

E BIET THEM TIN TC HAY E NOP N THAN PHIEN, HAY LIEN LAC VI:

ALEXIS THORNTON-CRUMP

athornton-crump@vec.state.va.us

VIRGINIA EMPLOYMENT COMMISSION

P.O. BOX 1358

RICHMOND, VA 23218-1358

(804) 786-3466 FAX: (804) 371-2814 VA Relay: 711

Mot c hoi ong eu cho chu nhan/chng trnh. Co san cac tr giup va dch vu bo

tuc cho ngi khiem tat, neu co yeu cau.