[image]

Bộ Lao Động Hoa Kỳ Tăng Cường Cam Kết Để Bảo Đảm Cơ Hội Thuê Việc Bình Đẳng

 

 

 

 

Văn Phòng Kiểm Soát Sự Tuân Thủ Hợp Đồng của Các Chương Trình Liên Bang – Chúng tôi là ai?

 

Văn Phòng Kiểm Soát Sự Tuân Thủ Hợp Đồng của Các Chương Trình Liên Bang (OFCCP) là một thành phần của Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Chúng tôi chấp hành những luật lệ cấm đoán hành vi kỳ thị nơi công sở và đòi hỏi tất cả nhà thầu và thầu phụ cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của liên bang phải bảo đảm mọi người đều có cơ hội được thuê làm việc bình đẳng, không kể đến chủng tộc, màu da, giáo tín, giới tín, nguồn gốc dân tộc, tình trạng khuyết tật hay vì là cựu chiến binh.

 

OFCCP không có làm việc đơn độc. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác trong Chính quyền Liên bang, như Bộ Tư Pháp và Ủy Ban Giám Sát Cơ Hội Thuê Việc Bình Đẳng.

 

Văn Phòng Kiểm Soát Sự Tuân Thủ Hợp Đồng của Các Chương Trình Liên Bang – Làm cách nào để chúng tôi có thể giúp những công nhân bị thiệt hại vì tai nạn tràn dầu BP?

 

Tuy không phải mọi công ty hoạt động ở Vùng Vịnh đều nằm trong phạm vi xét xử của OFCCP, phần nhiều – nhất là những công ty có đông số công nhân – phải tuân thủ theo quy lu ật của chúng tôi. Đồng thời, cho dù chúng tôi không có quyền hạn đối phó với những thông lệ kỳ thị, một số cơ quan liên hệ với chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin để xem những công ty cụ thể hoặc thông lệ thuê mướn việc nào nằm dưới sự kiểm soát của OFCCP, quý vị có thể ghé đến trang mạng, www.dol.gov/ofccp. Phần giải đáp các “Thắc Mắc Thông Thường”, nằm ở phía trên đầu của trang nhà có thể sẽ hữu ích cho quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở một trong những số điện thoại liệt kê ở trang số 2.

 

Ưu tiên hàng đầu của Tổng Thống Obama, Bộ Trưởng Lao Động Hilda Solis, và Giám Đốc OFCCP, Patricia Shiu là giúp đỡ những công nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn tràn dầu, và bảo đảm mọi quyền lợi của công nhân được bảo vệ. OFCCP muốn bảo đảm rằng những nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng liên bang ở trong Vùng Vịnh không có kỳ thị công nhân vì giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, giáo tín, tình trạng khuyết tật hay vì là cựu chiến binh.

 

Giám Đốc Shiu đang viếng thăm những tiểu bang bị ảnh hưởng bởi tai nạn tràn dầu và những tiểu bang đang tham gia nỗ lực dọn dầu cùng với giám đốc của những ban phòng khác thuộc Bộ Lao Động. Ngoài ra, bà ta và những người khác ở trụ sở OFCCP tại Washington, DC đang làm việc chặt chẽ với nhân viên ở các văn phòng địa hạt và địa phương để bảo đảm sự bảo vệ quyền lợi liên tục của công nhân mỗi khi cần.

 

Văn Phòng Kiểm Soát Sự Tuân Thủ Hợp Đồng của Các Chương Trình Liên Bang - Luật của OFCCP Cấm Đoán Những Loại Hành Vi Kỳ Thị Nào?

 

Nếu quý vị nghĩ rằng mình bị đối xử phân biệt so với những người khác vì giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, giáo tín, tình trạng khuyết tật hay vì là cựu chiến binh, quý vị nên liên lạc với chúng tôi để thảo luận tường tận hơn về tình trạng của quý vị. Thông thường thì hành vi kỳ thị sẽ bị cấm đoán đối với những hoạt động như:

 

 

Gulf Coast handout Dept of Labor 7-10/Vietnamese

Anh Ngữ thông thạo tuy khi làm công việc đó thì không cần đến Anh Ngữ thông thạo)

 

 

 

 

 

 

Để Biết Thêm Chi Tiết…

 

Để biết thêm về OFCCP và nỗ lực phá tan các chướng ngại đối với sự công bằng và đa dạng ở nơi công sở, xin viếng thăm trang mạng của chúng tôi tại www.dol.gov/ofccp hoặc gọi đường dây miễn phí của OFCCP ở số 1-800-397-6251. (số TTY là 200-693-1337.)

 

Địa chỉ và thông tin liên lạc của các văn phòng địa hạt OFCCP trong Vùng Vịnh và Washington DC:

  

Alabama
 
 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ
Điện thoại: (205) 731-0820
OFCCP
 
Fax: (205) 731-3466
Forum Building
 
 
950 22nd Street North, Suite 660
Rafael Ortiz
Birmingham, AL 35203
Giám Đốc
Florida
 
 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ
Điện thoại: (407) 648-6181
OFCCP
 
Fax: (407) 648-6084
1001 Executive Center Drive
 
Suite 100
 
Miguel Rivera
Orlando, FL
32803
Giám Đốc
Louisiana
 
 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ
Điện thoại: (504) 589-6575)
OFCCP
 
Fax: (504) 589-6064)
F. Eduard Herbert Building
 
600 S. Maestri Place, Room 830-A
Rachel Woods
New Orleans, LA 70130
Giám Đốc
Mississippi
 
 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ
Điện thoại: (601) 965-4668
OFCCP
 
Fax: (601) 965-4726
McCoy Federal Building
 
100 West Capitol Street, Suite 721
Katie Course
Jackson, MS 39269
Phó Giám Đốc
Washington D.C.
 
Bộ Lao Động Hoa Kỳ
Điện thoại: (202) 693-1097
OFCCP
 
Fax: (202) 693-1304
Frances Perkins Building
 
200 Constitution Ave., NW
Margaret Kraak
Washington DC 20210
Giám Đốc Chi Nhánh
 
 
Gulf Coast handout Dept of Labor 7-10/Vietnamese